SPOLEČENSTVÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Společenství in der Deutsch

Ergebnisse: 59831, Zeit: 0.1776

Beispiele für die Verwendung Společenství in einem Satz und ihre Übersetzungen

Gemeinschaft ( společenství , komunita , komunity )
Mezinárodní společenství nedovolí íránu aby se vyzbrojoval jadernými zbraněmi.
Die internationale Gemeinschaft wird es dem Iran nicht gestatten, sich mit Atomwaffen zu bewaffnen.
Mezinárodní společenství zapřísahalo hamás aby se vzdal násilí.
Die internationale Gemeinschaft bat die Hamas inständig, auf Gewalt zu verzichten.
Gemeinschaftlichen ( společenství , společné , právních předpisů společenství )
Listopadu 1990 o spolupráci společenství v oblasti civilní ochrany úř. věst.
November 1990 zur gemeinschaftlichen Zusammenarbeit beim Katastrophenschutz ABl.
Příspěvek do systému důchodového pojištění společenství.
Beitrag zur gemeinschaftlichen Versorgungsordnung.
Andere satzbeispiele
Služební řád úředníků evropských společenství zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.
PL vážený pane předsedo dodržování lidských práv je základním úkolem evropského společenství.
PL Herr Präsident! Die Achtung der Menschenrechte ist eine grundlegende Aufgabe der Europäischen Gemeinschaft.
Rezervy pro příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění společenství.
Rückstellung für die Arbeitgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem.
Služební řád úředníků evropských společenství zejména čl. 24 odst.
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.
Hlavní směry společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě přepracování rozprava.
Gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes(Neufassung) aussprache.
Hlavní směry společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě přepracované znění.
Gemeinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes Neufassung.
Služební řád úředníků evropských společenství zejména článek příloha VII tohoto předpisu.
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.
Právní rámec společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu ERI rozprava.
Gemeinschaftlicher Rechtsrahmen für eine Europäische Forschungsinfrastruktur(ERI) aussprache.
Poskytnutím příplatku k vyrovnávací platbě společenství za stažení.
Gewährung eines Ergänzungsbetrags zur gemeinschaftlichen Rücknahmevergütung.
Rezervy pro příspěvek zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení společenství.
Rückstellung für die Arbeitgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem.
HLAVA II postup pro konzultace poskytování informací ve společenství.
TITEL II Gemeinschaftliches Informations- und Konsultationsverfahren.
Právní rámec společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu ERI.
Gemeinschaftlicher Rechtsrahmen für eine Europäische Forschungsinfrastruktur ERI.
Spolupráce společenství v oblasti znečištění moří.
Gemeinschaftliche Zusammenarbeit im Bereich der Meeresverschmutzung.
Služební řád úředníků evropských společenství zejména článek 14 přílohy VII tohoto předpisu.
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.
Služební řád úředníků evropských společenství zejména články 14a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu.
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Anhang VII Artikel 14a und 14b.
O zavedení metod společenství pro odběr vzorků analýzu pro sledování potravin určených k lidské spotřebě.
Zur Einführung gemeinschaftlicher Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die Kontrolle von Lebensmitteln.
Příspěvek na důchodové zabezpečení společenství.
Beitrag zur gemeinschaftlichen Versorgungsordnung.
O podpůrných opatřeních společenství v oblasti zaměstnanosti.
Über gemeinschaftliche Maßnahmen zum Anreiz im Bereich der Beschäftigung.
Tyto dávky jsou hrazeny z rozpočtu evropských společenství.;
DIE VERSORGUNGSLEISTUNGEN WERDEN AUS DEM GESAMTHAUSHALT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN GEZAHLT.
HLAVA II informování společenství postup při vyšetřování.
TITEL II Gemeinschaftliches Informations- und Untersuchungsverfahren.
Toto oznámení bude zveřejněno radou v úředním věstníku evropských společenství.
Diese Mitteilung wird vom Rat im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.
Zvýšená opatření ke zlepšení respektování předpisů společenství o ochraně životního prostředí sankce za jejich porušení.
Verstärkte Maßnahmen zur besseren Einhaltung gemeinschaftlicher Umweltschutzvorschriften und Ahndung von Verstößen;
Z popela zkázy byla zbudována společenství.
AUS DER ASCHE DES RUINS WUCHSEN GEMEINSCHAFTEN.
Třídy společenství.
Gemeinschaftliche Klassen.
O zavedení registru vinic společenství.
Zur Einführung der gemeinschaftlichen Weinbaukartei.
HLAVA II informační konzultační postup společenství.
TITEL II Gemeinschaftliches Informations- und Konsultationsverfahren.

Ergebnisse: 59831, Zeit: 0.1776

"Společenství" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr