STÁTNÍHO AUF DEUTSCH

Übersetzung für Státního in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.174

Beispiele für die Verwendung Státního in einem Satz und ihre Übersetzungen

Staatlichen ( státní , vládní , veřejné )
Za ničení státního majetku.
Beschädigung staatlichen Eigentums.
V rámci stávajícího státního uspořádání jsou do tohoto hodnocení zapojeny územní samosprávné celky.
Im Rahmen der geltenden staatlichen Ordnung werden die Gebietskörperschaften an dieser Bewertung beteiligt.
State ( state , státní , státu )
Vy jste členové státního kongresu za to já byl členem kongresu junior trampolínářů.
Sie sind im State Congress, und ich war im Junior Tumbling Congress.
Jestli tě kdokoliv ze státního oddělení zahlídne obrátíš se poletíš domů.
Wenn irgendjemand vom State Department dich sieht, machst du kehrt und fliegst nach Hause.
Der staatlichen ( state , státní , státu )
Okolo třiceti procent státního rozpočtu je vyčleněno na zdraví veřejnosti vzdělávání.
Etwa 30% der staatlichen Haushaltsmittel werden für die Bereiche öffentliche Gesundheit und Bildung aufgewendet.
Kritériem poskytování státního důchodu je pobyt ve finsku.
Voraussetzung für den Bezug der staatlichen Rente ist der Wohnsitz in Finnland.
Einer staatlichen ( state , státní , státu )
Oběť je klíčovou postavou státního vyšetřování.
Das Opfer ist eine Schlüsselfigur einer staatlichen Ermittlung.
V tom případě tě naše úřady umístí do některého státního zařízení.
In dem Fall bringen einen die Behörden in einer staatlichen Einrichtung unter.
Andere satzbeispiele
Statistiku přidělování prostředků ze státního rozpočtu nebo výdajů na výzkum vývoj GBAORD;
Statistik über staatliche Mittelzuweisungen oder Ausgaben für Forschung und Entwicklung GBAORD.
Nebylo třeba zásahu žádného státního byrokratického orgánu.
Bürokratische staatliche Behörden mussten nicht extra eingreifen.
Prosadíme vás jako státního vyšetřovatele.
Sie würden als staatlicher Ermittler abkommandiert werden.
Jsem richard ze státního nadačního fondu.
Ich bin Richard vom Amt für staatliche Förderung.
Film byl vyroben na objednávku státního výboru rady ministrů SSSR pro televizní rozhlasové vyílání.
DIESER FILM ENTSTAND IM AUFTRAG DES STAATLICHEN KOMITEES DES SOWJETISCHEN MINISTERIUMS FÜR FERNSEHEN UND RUNDFUNK.
Transformace od státního socialismu k postindustriální společnosti nikde jinde tehdy ještě neproběhla.
Die Umgestaltung des staatlichen Sozialismus in eine postindustrielle Gesellschaft war noch nie irgendwo anders vorgekommen.
Hodnota měny by měla odrážet stav státního hospodářství.
Der Wert der Währung sollte den Zustand der Wirtschaft eines Staates widerspiegeln.
Nenechám ji dát do státního zařízení.
Ich werde sie nicht in eine staatliche Einrichtung verlegen.
Jako nejvěrohodnější alternativa státního socialismu se objevil thatcherismus.
Der Thatcherismus schien die plausibelste Alternative zum staatlichen Sozialismus.
Znáš dirigenta státního symfonického orchestru? ne.
Kennen Sie den Leiter des Staatlichen Symphonieorchesters?
Tím největším rizikem však není deficit státního rozpočtu.
Das größte Risiko ist jedoch nicht das staatliche Haushaltsdefizit.
Stanovisko k opatřením na zajištění finanční stability která se týkají státního zajišťovacího fondu CON 2008/68.
Stellungnahme über finanzielle Stabilitätsmaßnahmen in Bezug auf den staatlichen Garantiefonds CON/ 2008/68.
Že jde o případ státního významu.
Dass der Fall von nationaler Bedeutung ist.
Hej má odznak státního vojáka.
Hey, der hat ein State Trooper-Ausweis.
Proto vás všechny transportujeme do státního vězení.
Deshalb bringen wir euch in die staatliche Strafvollzugsanstalt.
Já jsem ze státního nápravného zařízení.
Ich bin bei der staatlichen Gefängnisaufsicht.
Bezplatné vyšetření dohled nad zdravotním stavem mohou tvořit součást státního systému zdravotní péče.
Die kostenlose Gesundheitsbewertung und-überwachung kann Bestandteil eines nationalen Gesundheitssystems sein.
Howie minulý měsíc ohlásil svou kandidaturu do státního shromáždění.
Howie hat letzten Monat seine Kanditatur für die Staats Versammlung angekündigt.
Lékařské prohlídky mohou tvořit součást státního systému zdravotní péče.
Die präventivmedizinische Überwachung kann Teil der staatlichen Gesundheitsfürsorge sein.
Nezúčastnily se „ privatizace “ státního majetku ani nezačaly podnikat aby si vydělaly.
Sie beteiligten sich nicht an der „Privatisierung“ staatlichen Eigentums und gingen nicht in die Unterhaltungsindustrie, um viel Geld zu verdienen.
Úlohy úkoly jak státního tak soukromého sektoru by měly být stanoveny na základě předpokladu že celoživotní vzdělávání je služba obecného zájmu.
Die Funktionen und Aufgaben des öffentlichen wie des privaten Sektors sollten vor dem Hintergrund festgelegt werden, dass lebenslanges Lernen zu den Leistungen der Daseinsvorsorge zählt.

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.174

"Státního" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr