STATISTICE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Statistice in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.0708

Beispiele für die Verwendung Statistice in einem Satz und ihre Übersetzungen

Statistik ( statistiky , statistických , statistikách )
Chceš začít dělat na pravděpodobnosti statistice.
Willst du mit Wahrscheinlichkeit und Statistik anfangen?
Stanovisko ke změnám právního předpisu o úřední statistice CON 2010/66.
Stellungnahme zu Änderungen der Rechtsvorschriften über die amtliche Statistik CON/ 2010/66.
Der statistik ( statistiky , statistických , statistikách )
O zaznamenávání druhu dopravy ve statistice obchodu mezi členskými státy.
Über die Erfassung des Verkehrszweigs in der Statistik des Handels zwischen den Mitgliedstaaten.
Ve statistice v teorii rozhodování na základě nejistoty jsou omyly nevyhnutelné.
In der Statistik und der Theorie über das Treffen von Entscheidungen unter unsicheren Umständen sind Fehler unvermeidlich.
Andere satzbeispiele
Stanovení společných sazeb rizikového pojistného založených na společně zjištěné statistice nebo na počtu pojistných událostí.
Erstellung gemeinsamer, auf gegenseitig abgestimmten Statistiken oder dem Schadensverlauf beruhender Risikoprämientarife;
Tehdy věřím statistice když to je babičkou potvrzená statistika.
Dann vertraue ich Statistiken- wenn es Großmutter-geprüfte Statistiken sind.
Baseball nemůžete založit na statistice kupeckých počtech.
Aber Baseball basiert nicht auf Statistiken und Theorien.
Obecné zásady ECB o externí statistice čtvrtletních finančních účtech.
Leitlinien der EZB über außenwirtschaftliche Statistiken und vierteljährliche Finanzierungsrechnungen.
Března 2009 o evropské statistice.
März 2009 über europäische Statistiken * festgelegten Grundsätzen handeln.
Někdy nezáleží na statistice.
Manchmal sind es nicht Statistiken.
Července 2007 o statistice aktiv pasiv investičních fondů ECB 2007/8.
Juli 2007 über die Statistik über Aktiva und Passiva von Investmentfonds EZB/ 2007/8.
Stanovisko k nařízení o statistice volných pracovních míst ve společenství CON 2007/9.
Stellungnahme zu einer Verordnung über die Statistik der offenen Stellen in der Gemeinschaft CON/ 2007/9.
Ve statistice pane staesi přece nenajdete ty kdo porušují zákon.
Wer gegen das Recht verstößt, Herr Kollege Staes, der schreibt es auch nicht in eine Statistik.
Července 2007 o statistice aktiv pasiv investičních fondů.
Juli 2007 über die Statistik über Aktiva und Passiva der Investmentfonds( 3) anzupassen.
Ale ve statistice průměr je něčím obecnějším.
Aber in der Statistik meint der Durchschnitt etwas Allgemeineres.
Potřebuji ještě několik dat kvůli statistice.
Ich bräuchte noch Angaben für die Statistik.
Rada guvernérů přijala 26. listopadu 2014 nařízeníECB/2014/48 o statistice peněžních trhů.
November 2014 erließ der EZB-Rat die Verordnung EZB/2014/48 über Geldmarktstatistiken.
Obviní vrahy bez důkazů jen aby to měl ve statistice.
Er erlässt Haftbefehle in Morden, die er nicht beweisen kann, nur für die statistik?
Statistice mezinárodní pozice eura se podrobněji věnuje část níže.
Die Statistik über die internationale Rolle des Euro wird im nachfolgenden Abschnitt 8 erläutert.
Návrh nařízení evropského parlamentu rady o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve společenství KOM 2007 76 pdf 223 kb cs.
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die vierteljährliche Statistik der offenen Stellen in der Gemeinschaft( KOM( 2007) 76), pdf 172 kB, de.
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADY o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve společenství.
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die vierteljährliche Statistik der offenen Stellen in der Gemeinschaft.
Návrh nařízení o statistice pesticidů který předložila komise má skutečně přímou souvislost s tematickou strategií udržitelného využívání pesticidů.
Der Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über Statistiken zu Pflanzenschutzmitteln steht tatsächlich in direktem Zusammenhang mit der Thematischen Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden.
Toto nařízení o statistice přípravků na ochranu rostlin zaplní stávající mezery týkající se používání pesticidů v členských státech.
Diese Verordnung hinsichtlich Statistiken für Pflanzenschutzmittel wird existierende Lücken im Zusammenhang mit der Nutzung von Pestiziden in Mitgliedstaaten schließen.
Návrh nařízení evropského parlamentu rady o evropské statistice KOM 2007 625 v konečném znění pdf 246 kb cs.
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über europäische Statistiken( KOM( 2007) 625), pdf 91 kB, de.
Stanovisko ke statistice přeshraničnímu pohybu hotovosti pravomocím българска народна банка CON 2010/43 bulharsko 21.
Stellungnahme zu Statistiken, grenzüberschreitenden Zahlungsströmen und Zuständigkeiten der Bulgarischen Nationalbank( Българска народна банка) CON/ 2010/43.
Tato ochranná opatření jsou stanovena v článku 19 nařízení ES č.[ XX] o evropské statistice.
Diese Schutzmaßnahmen werden in Artikel 19 der Verordnung( EG) Nr.( XX) über europäische Statistiken festgelegt.
FR hlasoval jsem pro tuto zprávu o statistice přípravků na ochranu rostlin kterou předložil můj belgický krajan pan bart staes.
Ich habe für den Bericht meines belgischen Kollegen Bart Staes über Statistiken zu Pflanzenschutzmitteln gestimmt.
Také jsme přijali směrnici o udržitelném používání pesticidů třetí složkou je nařízení o statistice přípravků na ochranu rostlin.
Zu dieser Zeit haben wir auch eine Richtlinie zur nachhaltigen Verwendung von Pestiziden gebilligt, und die gegenwärtige Verordnung über Statistiken zu Pestiziden ist die dritte Komponente.
Vítám dohodu jíž bylo dosaženo v dohodovacím výboru na společném znění nařízení evropského parlamentu rady o statistice pesticidů.
Ich begrüße die Übereinstimmung, die zu dem gemeinsamen Text erzielt worden ist, der durch den Vermittlungssauschuss bezüglich einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Statistiken zu Pestiziden erzielt worden ist.
Podrobnější informace o měnové statistice kterou ECB z těchto údajů sestavuje jsou uvedeny v části 2.5.
Die von der EZB aus diesen Daten erstellten monetären Statistiken sind in Abschnitt 2.5 zusammengefasst.

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.0708

S Synonyme von "statistice"


"Statistice" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr