STATISTIKU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Statistiku in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0736

Beispiele für die Verwendung Statistiku in einem Satz und ihre Übersetzungen

Statistik ( statistiky , statistických , statistikách )
Výbor pro statistiku(stc)steven keuning.
Ausschuss für Statistik(STC)Steven keuning.
Zobrazit statistiku.
Statistik anzeigen.
Die statistik ( statistiky , statistických , statistikách )
Statistiku obchodu mezi členskými státy podle článků 17 až 28;
Die Statistik des Handels zwischen den Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 17 bis 28;
KAPITOLA IV výbor pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy.
KAPITEL IV Ausschuß für die Statistik des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten.
Andere satzbeispiele
Proto je potřeba tuto statistiku přizpůsobit my ji přizpůsobíme podle energetické poptávky.
Daher müssen diese Statistiken umgestaltet werden, und wir werden sie entsprechend der Energienachfrage umgestalten.
Národní centrální banky mohou navrhovat takové technické změny příloh prostřednictvím výboru pro statistiku.
Die NZBen können technische Änderungen der Anhänge über den Ausschuss für Statistik vorschlagen.
Dnes potřebujeme statistiku zaměřenou jak na poptávku po energii tak na dodávky energie.
Wir brauchen jetzt Statistiken, die die Energienachfrage ebenso erfassen wie das Energieangebot.
Máte rád statistiku.
Sie mögen Statistik.
Nepotřebujete statistiku abyste to věděli.
Man braucht keine Statistiken, um das zu wissen.
Není náhodou že tuto statistiku vede česká republika.
Es ist kein Zufall, dass die Tschechische Republik in dieser Statistik das Feld anführt.
Zobrazit statistiku.
Statistiken anzeigen.
Pracovní skupiny rady např. pracovní skupina finančních poradců nebo pracovní skupina pro statistiku.
Arbeitsgruppen des Rates z. B. Arbeitsgruppe Finanzberater und Arbeitsgruppe Statistik.
Můžete použít statistiku nebo příběhy.
Sie können Statistiken benutzen, oder Geschichten.
Evropští občané takovouto správnou přesnou statistiku potřebují.
Die Bürger Europas brauchen derart genaue und exakte Statistiken.
Nezvládli statistiku.
Schlechte Statistiken.
Mám ráda statistiku.
Ich mag Statistiken.
Vypadá to hrozně jako ve škole když jste neměli rádi statistiku.
Das sieht fies aus, wie in der Uni, als Sie keine Lust auf Statistiken hatten.
Výbor pro statistiku obchodu se zbožím s třetími zeměmi.
Ausschuß für die Statistik des Warenverkehrs mit Drittländern.
To záleží na tom jak vnímáte statistiku.
Das hängt davon ab, wie man die Statistiken sieht.
O technických opatřeních pro předávání údajů pro statistiku silniční přepravy zboží.
Über die technischen Modalitäten für die Übermittlung der Daten zur Statistik des Güterkraftverkehrs.
Stačí se podívat na statistiku.
Man muss sich nur die Statistik ansehen.
Podívejme se na statistiku.
Sehen wir uns die Statistiken an.
Komisi je nápomocen výbor pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy.
Die Kommission wird von einem Ausschuss für die Statistik des Warenverkehrs zwischen Mitgliedstaaten unterstützt.
Statistiku celních skladů.
Die Statistik des Zollagerverkehrs.
Statistiku svobodných pásem svobodných skladů.
Die Statistik der Freizonen und Freilager.
Díky za tu statistiku. fakt mi moc pomohla.
Danke für die statistischen Daten, die haben mir echt geholfen.
Pokud jde o statistiku struktury rozdělení výdělků týkají se sbírané informace.
Für die Statistik über Struktur und Verteilung der Verdienste werden mindestens folgende Angaben erfaßt.
Potřebujeme podrobnou statistiku obnovitelných zdrojů ale fosilních paliv.
Wir brauchen detaillierte statistische Angaben zu erneuerbaren Energien wie auch zu fossilen Brennstoffen.
Když jsem viděl tuto šokující statistiku pomyslel jsem si.
Nachdem ich die Statistik gesehen hatte, dachte ich.
Podívej se na svoji loňskou statistiku člověče.
Schau dir deine Zahlen von letzter Saison an, Mann.

Ergebnisse: 257, Zeit: 0.0736

Siehe auch


statistiku zahraničního obchodu společenství
statistik des außenhandels der gemeinschaft
stálého výboru pro zemědělskou statistiku
ständigen agrarstatistischen ausschusses ständigen ausschusses für agrarstatistik
výbor pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy
der ausschuß für die statistiken des warenverkehrs zwischen mitgliedstaaten

S Synonyme von "statistiku"


"Statistiku" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr