STRATEGII EVROPA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Strategii Evropa in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.0656

strategie europa (124) die strategie EU (2)

Beispiele für die Verwendung Strategii Evropa in einem Satz und ihre Übersetzungen

Strategie europa
Hovoříme také o ambiciózní strategii evropa 2020 kterou připravuje komise hovoříme o boji proti nezaměstnanosti chudobě.
Wir sprechen auch über die ehrgeizige Strategie Europa 2020, die durch die Kommission vorbereitet wird, und wir sprechen über die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der Armut.
Celou zprávou se prolíná ještě jiná myšlenka vazba politiky soudržnosti na takzvanou strategii evropa 2020.
Ein weiterer Gedanke durchzieht den Bericht: jener der Verknüpfung der Kohäsionspolitik mit der so genannten Strategie Europa 2020.
Der strategie europa
Ve strategii evropa 2020 jsou prioritou především investice do oblasti práce.
Bei der Strategie Europa 2020 liegt die Priorität in erster Linie bei Investitionen in Beschäftigung.
Na závěr mi dovolte zmínit vazbu na strategii evropa 2020.
Gestatten Sie mir zum Schluss, auf den Zusammenhang mit der Strategie Europa 2020 einzugehen.
Der strategie eu
bych chtěl předložit ústní pozměňovací návrh jehož cílem je ve strategii evropa 2020 posílit rovné příležitosti prvky genderové politiky.
gern einen mündlichen Änderungsantrag unterbreiten, um die Chancengleichheit und den Aspekt der Gender-Politik in der Strategie EU 2020 zu stärken.
PL diskuse o strategii evropa 2020 musí brát v úvahu zkušenosti s předchozí strategií.
PL Bei der Diskussion über die Strategie EU 2020 müssen die bei der vorausgehenden Strategie gemachten Erfahrungen in Betracht gezogen werden.
Andere satzbeispiele
Musíme realizovat strategii evropa 2020.
Wir müssen die Strategie Europa 2020 umsetzen.
Hovoříme-li o strategii evropa 2020 o čem hovoříme.
Worüber sprechen wir, wenn wir über die Strategie Europa 2020 reden?
Ucelená vize evropského parlamentu je pevně zakotvena ve strategii evropa 2020.
Die Vision des Europäischen Parlaments ist fest in der Strategie Europa 2020 verankert.
Hovoříme o velmi důležité záležitosti strategii evropa 2020.
Wir sprechen über ein sehr wichtiges Thema: die Strategie Europa 2020.
Proto bych rád zopakoval význam nástrojů politiky soudržnosti pro strategii evropa 2020.
Deshalb möchte ich die Bedeutung der Instrumente der Kohäsionspolitik für die Strategie Europa 2020 erneut unterstreichen.
To si musíme uvědomit například při rozpravách o strategii evropa 2020.
Wir müssen dies beispielsweise in unsere Beratungen über die Strategie Europa 2020 mit einbeziehen.
Musíme vzít v potaz také průmyslovou politiku politiku výzkumu strategii evropa 2020.
Hier müssen wir auch die Industrie- und Forschungspolitik sowie die Strategie Europa 2020 berücksichtigen.
Pro tohle všechno jsme vyvinuli strategii strategii evropa 2020.
Wir haben für all das eine Strategie ausgearbeitet: Die Strategie Europa 2020.
Musíme udělat vše pro to abychom byli schopni splnit 20% cíl stanovený ve strategii evropa 2020.
Wir müssen alles unternehmen, um das in unserer Strategie Europa 2020 festgelegte 20%-Ziel erreichen zu können.
Můžeme předpokládat že hlavy států vlád členských států budou na strategii evropa 2020 pohlížet rozdílnými způsoby.
Wir können davon ausgehen, dass die Strategie Europa 2020 unter den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten auf verschiedene Weisen betrachtet wird.
Odvětví zemědělství je ve strategii evropa 2020 chápáno jako kterékoliv jiné odvětví našeho moderního hospodářství což vítám.
In der Strategie Europa 2020 wird der Agrarsektor wie jeder andere Sektor in unserer modernen Wirtschaft angesehen, und ich begrüße das.
Ve strategii evropa 2020 komise slíbila že se bude soustředit na růst založený na znalostech inovacích.
In der Strategie Europa 2020 hat die Kommission versprochen, sich auf wissens- und innovationsbasiertes Wachstum zu konzentrieren.
PL paní předsedající uplynul téměř rok od doby co komise představila strategii evropa 2020.
PL Frau Präsidentin! Seit die Kommission die Strategie Europa 2020 vorgestellt hat, ist beinahe ein Jahr vergangen.
Zemědělství evropské unie hraje klíčovou úlohu ve strategii evropa 2020 co se týká nejrůznějších sociálních hospodářských výzev.
Der Agrarsektor der Europäischen Union spielt in der Strategie Europa 2020 eine wesentliche Rolle hinsichtlich diverser sozialer und wirtschaftlicher Herausforderungen.
EU přijala strategii evropa 2020 nový desetiletý plán pro urychlení růstu vytváření pracovních míst v EU.
Die EU veröffentlicht die Strategie „Europa 2020“, den neuen Zehnjahresplan zur Ankurbelung des Wachstums und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in der EU.
Nyní je nezbytné usilovat o naplnění cílů zakotvených ve strategii evropa 2020 se zaměřením na růst vytváření pracovních míst.
Es ist nun erforderlich, Anstrengungen zur vollständigen Erreichung der in der Strategie Europa 2020 festgelegten Ziele zu unternehmen und sich auf Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu konzentrieren.
Tato činnost je zásadní pro naplnění cílů vytyčených ve strategii evropa 2020.
Diese Aktivität ist von wesentlicher Bedeutung, um die in der Strategie Europa 2020 gesteckten Ziele zu erreichen.
Proto jsme v březnu přímo uprostřed krize přijali rozhodnutí o strategii evropa 2020.
Deshalb haben wir im März, mitten in der Krise, die Strategie Europa 2020 beschlossen.
Mám tím na mysli zejména eurobondy které bude unie potřebovat aby mohla financovat strategii evropa 2020.
Ich denke da insbesondere an Eurobonds, die die EU brauchen wird, um die Strategie Europa 2020 zu finanzieren.
Usnesení rovněž navrhuje podřídit strategii zahraniční politice evropské unie cílům mezinárodní obchodní politiky strategii evropa 2020 dosažení cílů vnitřního trhu.
Die Entschließung schlägt ebenfalls vor, dass diese Strategie der EU-Außenpolitik, den Zielen der internationalen Handelspolitik, der Strategie Europa 2020 und dem Erreichen der"Ziele des Binnenmarkts" untergeordnet wird.
Písemně. RO strategii evropa 2020 je nutné podpořit prostřednictvím finančního rámce 2014-2020.
Schriftlich.-(RO) die Strategie Europa 2020 muss durch den Finanzrahmen 2014-2020 unterstützt werden.
Při zvažování budoucího rozpočtu na rok 2012 bychom se měli soustředit na cíle inteligentního udržitelného růstu podporujícího začlenění vyjádřeného ve strategii evropa 2020.
Die Ziele der Strategie Europa 2020 bezüglich des intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums sollten bei der Beratung des künftigen Haushaltsplans für 2012 die zentralen Prioritäten sein.
Zaměření na strategii evropa 2020 kterou podporuji vede k opomíjení například politiky soudržnosti.
Außerdem führt die Ausrichtung auf die Strategie Europa 2020- die ich unterstütze- dazu, dass beispielsweise Kohäsionspolitik vergessen wird.
Stěžejní návrhy ve strategii evropa 2020 komise jsou významnými nástroji které vytvoření takové evropy umožní pokud je uskutečníme.
Die Leitinitiativen in der Strategie Europa 2020 der Kommission sind wichtige Instrumente, um dieses Europa zu schaffen- vorausgesetzt, wir können sie in die Tat umsetzen.

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.0656

S Synonyme von "strategii evropa"


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr