SVOBODY PROJEVU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Svobody Projevu in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0835

meinungsfreiheit (26) redefreiheit (11) freiheit der meinungsäußerung (38) freie meinungsäußerung (14) die freiheit der meinungsäußerung und (3) freien meinungsäußerung (13)

Beispiele für die Verwendung Svobody Projevu in einem Satz und ihre Übersetzungen

Meinungsfreiheit ( svoboda projevu , svobodu slova , svobodu vyjadřování )
Evropský duální systém by mohl hrát klíčovou úlohu v prosazování demokracie svobody projevu v zachovávání prosazování mediálního pluralismu kulturní jazykové rozmanitosti.
Das duale europäische System kann eine Schlüsselrolle bei der Förderung von Demokratie, Meinungsfreiheit und der Bewahrung und Förderung von Medienpluralismus sowie kultureller und sprachlicher Vielfalt spielen.
Ve velké úctě je koncepce vlády lidu prostřednictvím lidu pro lid jakož garance svobody projevu v ústavě USA.
Das Konzept der Herrschaft durch und für das Volk genießt, genau wie die in der US-Verfassung garantierte Meinungsfreiheit, großen Respekt.
Redefreiheit ( svobodu projevu , svoboda slova , svoboda vyjadřování )
To je záležitost svobody projevu.
Hier geht es um das Thema Redefreiheit.
Například při obhajobě svobody projevu nejsou žádné ekonomické náklady příliš vysoké.
Zur Verteidigung der Redefreiheit, beispielsweise, sind keine ökonomischen Kosten zu hoch.
Freie meinungsäußerung
Máme se vzdát svobody projevu protože si to někteří neumí vyložit.
Sollten wir etwa auf freie Meinungsäußerung verzichten, weil einige unsere Worte nicht richtig interpretieren können?
Zneužívají svobody projevu pobuřováním vlastizradou.
Sie missbrauchen freie Meinungsäußerung... mit Aufwiegelung und Verrat.
Die freiheit der meinungsäußerung und
Kriminalizace činů vládních kritiků musí být ukončena stejně jako snahy o omezení svobody projevu tisku.
Die Praxis, die Handlungen der Kritiker der Regierung zu kriminalisieren, muss ein Ende finden, wozu auch die Versuche gehören, die Freiheit der Meinungsäußerung und der Presse einzuschränken.
Podporuji myšlenku že je třeba obnovit mechanismus zákonnosti svobody projevu svobody sdělovacích prostředků.
Auch ich erachte es für notwendig, dass die Mechanismen der Rechtsstaatlichkeit, die Freiheit der Meinungsäußerung und die Freiheit der Medien wiederhergestellt werden.
Der freien meinungsäußerung
Umlčování svobody projevu v polsku je hanbou pro celou evropskou unii.
Die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung in Polen ist eine Schande für die gesamte Europäische Union.
Tato směrnice se zejména snaží zajistit respektování základního práva svobody projevu.
Sie zielt insbesondere darauf ab, die Einhaltung des Grundrechts der freien Meinungsäußerung sicherzustellen.
Der meinungsfreiheit
Mohou být takové požadavky na omezení svobody projevu vůbec někdy legitimní?
Können derartige Forderungen nach Beschränkung der Meinungsfreiheit überhaupt jemals legitim sein?
Obklopovat je zákazy jim jen umožňuje dělat ze sebe mučedníky svobody projevu.
Verbote ermöglichen ihnen nur, sich als Märtyrer der Meinungsfreiheit in Szene zu setzen.
Andere satzbeispiele
Turecké výsledky v oblasti svobody projevu nejsou v souladu s normami EU.
Das Recht auf freie Meinungsäußerung betreffend entspricht die Türkei nicht den EU-Normen.
Svoboda na internetu je nejlepší zárukou svobody projevu.
Die Freiheit des Internets ist die beste Garantie für freie Meinungsäußerung.
Týká se svobody projevu médií shromažďování mnoha dalších oblastí.
Diese betreffen die Meinungsfreiheit, die Medienfreiheit, die Versammlungsfreiheit und viele andere Bereiche.
Je třeba klást důraz na uplatňování svobody projevu svobody médií.
Der Schwerpunkt muss bei der Umsetzung der Freiheit der Meinungsäußerung und der Medienfreiheit liegen.
Před těmito volbami byly odhlasovány zákony umožňující potlačování svobody projevu.
Vor den Wahlen wurden Gesetze zur Unterdrückung der Freiheit der meinungsäußerung beschlossen.
Příležitostně to vedlo k nesmyslným vládním omezením svobody projevu soukromí jednotlivce.
Dieser Krieg führt mitunter zu unangemessenen Einschränkungen der Meinungsfreiheit und des Schutzes der Privatsphäre durch Regierungen.
Situace v turecku se zlepšila ve smyslu svobody projevu v menšinových jazycích.
Bezüglich der Freiheit der Meinungsäußerung in Minderheitssprachen hat sich die Lage in der Türkei verbessert.
Prosazuje základní zásadu svobody projevu;
Förderung des Grundsatzes der meinungsfreiheit;
Komise vlastně chtěla říci že nenecháme naše přátele evropany z kterékoli země napospas cenzuře zákazům svobody projevu.
Was die Kommission eigentlich sagen wollte, ist, dass wir unsere europäischen Mitbürger, egal, aus welchem Land sie stammen, keiner Zensur und eingeschränkten Freiheit der Meinungsäußerung aussetzen würden.
Druhým důvodem bylo to že mnoho členských států evropské unie stíhá vězní občany za nenásilné uplatňování svobody projevu za kacířské názory nebo účast na nekonformních činnostech.
Der andere Grund war, dass viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union Menschen für ihre gewaltlose freie Meinungsäußerung, für abweichende Weltanschauungen oder für die Teilnahme an Aktivitäten Andersdenkender verfolgen und inhaftieren.
Lidská práva jsou vždy nedotknutelná bez ohledu na to zda se týkají svobody projevu veřejného přístupu soukromí nebo čehokoli jiného.
Unabhängig davon, ob es um freie Meinungsäußerung, öffentlichen Zugang, Privatsphäre oder ein anderes Thema geht, die Menschenrechte sind immer unantastbar.
Svými protestními hladovkami poukazoval na nedostatek svobody projevu na kubě ztělesňoval naděje všech kteří usilují o svobodu lidská práva demokracii.
Mit Hungerstreiks protestierte er gegen die mangelnde Redefreiheit in Kuba und wurde zum Hoffnungsträger all jener, die sich um Freiheit, Menschenrechte und Demokratie sorgen.
sněmovně jsou tací kteří jsou velice velkorysí vůči svým strategickým partnerům v otázkách lidských práv svobody projevu svobody tisku.
diesem Plenarsaal Abgeordnete gibt, die sehr großherzig gegenüber ihren strategischen Partnern in Sachen Menschenrechte, freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit sind.
Zároveň dokázal nalézt kompromis mezi ochranou občanských práv svobody projevu ochrany dat právem na úplné smazání dat na internetu.
Gleichzeitig hat er es geschafft, ein ausgewogenes Verhältnis herzustellen, nämlich zwischen dem Schutz der Rechte der Bürger, Meinungsfreiheit, Datenschutz und dem Recht auf vollständige Löschung der Daten im Internet.
V itálii je skutečně vysoká koncentrace sdělovacích prostředků avšak ohrožení svobody projevu demokracie jsou přehnané.
Dabei wird die zugegebenermaßen hohe Medienkonzentration in Italien zu einer Bedrohung von Meinungsfreiheit und Demokratie hochstilisiert.
To se netýká pouze svobody tisku svobody projevu ale také celkového politického společenského soukromého života každého jedince.
Das ist vor allem die Einhaltung der Menschenrechte. Das gilt nicht nur für die Presse- und Meinungsfreiheit, sondern für das gesamte politische, soziale und private Leben jedes Einzelnen.
Je nezbytné aby program v souladu se zásadou svobody projevu přispíval k úsilí evropské unie podporovat udržitelný rozvoj bojovat proti všem formám diskriminace.
Das Programm soll- unter Achtung des Grundsatzes der Meinungsfreiheit- zu den Bemühungen der Europäischen Union um Förderung der nachhaltigen Entwicklung und Bekämpfung jeglicher Diskriminierung beitragen.
Rozšíření používání internetu znamená rozšíření rozvoj svobody projevu občanů podporu jejich účasti v demokratickém životě umožnění šíření znalostí inovací.
Die Ausweitung der Internetnutzung bedeutet eine Erweiterung und Entwicklung der freien Meinungsäußerung der Bürger, sie fördert deren Teilnahme am demokratischen Leben und begünstigt die Verbreitung von Wissen und Innovation.

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.0835

Siehe auch


demokracie svobody projevu
demokratie , meinungsfreiheit und demokratie , der freien meinungsäußerung demokratie , der freiheit der meinungsäußerung von demokratie , meinungsfreiheit
ochrana svobody projevu
schutz der redefreiheit der schutz der freien meinungsäußerung schutz der ausdrucksfreiheit
zásad svobody projevu
prinzipien der freien meinungsäußerung prinzipien der redefreiheit und
svobody tisku svobody projevu
pressefreiheit , die freiheit der meinungsäußerung der pressefreiheit und der redefreiheit und die freiheit der presse und die freie meinungsäußerung
svobody demokracie
freiheit , der demokratie
svobodu projevu
freie meinungsäußerung freiheit der meinungsäußerung meinungsfreiheit redefreiheit
svoboda projevu
meinungsfreiheit freiheit der meinungsäußerung freie meinungsäußerung redefreiheit
svobodou projevu
freiheit der meinungsäußerung meinungsfreiheit freie meinungsäußerung meinungs
nedávném projevu
jüngsten rede kürzlichen rede

S Synonyme von "svobody projevu"


"Svobody projevu" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr