TÉTO POLITIKY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Této Politiky in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0691

Beispiele für die Verwendung Této Politiky in einem Satz und ihre Übersetzungen

Příští fáze této politiky musí v blízké budoucnosti zahrnovat přistoupení chorvatska k evropské unii.
Die nächste Phase dieser Politik muss den baldigen Beitritt Kroatiens zur EU einschließen.
Po deseti letech uskutečňování této politiky víme že to byl chybný názor.
Nach zehn Jahren des Verfolgens dieser Politik wissen wir, dass dies falsch ist.
Mělo by být zajištěno také provádění řádné uplatňování této politiky.
Ferner sollte die Durchführung und korrekte Anwendung dieser Strategie sichergestellt werden.
Klíčovým prvkem této politiky je podpora transparentnosti daňových systémů výměny informací mezi daňovými správami.
Ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie ist es, die Transparenz der Steuersysteme und den Austausch von Informationen zwischen Steuerbehörden zu fördern.
Andere satzbeispiele
Obětmi této politiky jsou pracovníci v energetickém sektoru pracující vrstvy obecně.
Die Opfer dieser Politik sind die Beschäftigten im Energiesektor und allgemein die Klasse der Werktätigen.
Výsledkem této politiky je prohloubení chudoby nerovnosti v evropě.
Diese Politik hat damit zur Ausweitung von Armut und Ungleichheit in Europa geführt.
Nejdůležitějším cílem této politiky je jistě udržitelný rozvoj v řadě oblastí.
Sicherlich ist das wichtigste Ziel dieser Politik, in verschiedenen Bereichen eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.
Vracení této politiky na vnitrostátní úroveň by pro nás bylo nepřijatelné.
Diese Politik zu renationalisieren, wäre für uns inakzeptabel.
Uvádí příklady neblahých důsledků této politiky případ cukru je ukázkovým příkladem.
Er beinhaltet Beispiele für die desaströsen Konsequenzen dieser Politik- der Fall des Zuckers ist ein hervorragendes Beispiel.
Jaké země jsou do této politiky zahrnuty.
Wie ist es heute um die Länder bestellt, die in diese Politik mit eingeschlossen werden?
Jménem skupiny PPE. nejdůležitějším aspektem této politiky je disciplína.
Im Namen der PPE-Fraktion.- Der wichtigste Aspekt dieser Politik ist Disziplin.
Chci také zdůraznit důležitost finančních zdrojů na podporu této politiky.
Ich möchte auch die Größenordnung der finanziellen Ressourcen unterstreichen, mit denen diese Politik unterstützt wird.
Proto komise zásadně odmítá pokusy o vrácení této politiky na vnitrostátní úroveň.
Deshalb weist die Kommission jeden Versuch einer Renationalisierung dieser Politik entschieden zurück.
Jednou z hlavních výzev této politiky je rozvoj přeshraničních dopravních spojů.
Die Entwicklung grenzüberschreitender Transportverbindungen ist dabei eine der Hauptherausforderungen für diese Politik.
Základem této politiky musí být respekt k lidským právům.
Die Einhaltung der Menschenrechte muss die Basis für diese Politik bilden.
Nicméně bych chtěla své kolegy upozornit na přeshraniční rozměr této politiky.
Ich möchte jedoch die Aufmerksamkeit der Kolleginnen und Kolleginnen auf die grenzüberschreitende Dimension dieser Politik lenken.
Parlament zůstane centrální postavou v rozvoji této politiky.
Das Parlament wird weiterhin eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung dieser Politik spielen.
Stipendisté nadace se v otevřeném dopise od této politiky distancovali.
Dort haben sich Stipendiaten der Stiftung in einem offenen Brief von dieser Politik der Stiftung distanziert.
Lotyšsko bude v budoucnosti nadále hrát aktivní roli při určování realizaci této politiky.
Lettland wird auch weiterhin eine aktive Rolle bei der Bestimmung und Umsetzung dieser Politik spielen.
Uznávají že dosažení cílů této politiky je v jejich společném zájmu.
Sie erkennen an, dass die Erreichung der Ziele dieser Politik in ihrem gemeinsamen Interesse liegt.
Avšak významný nárůst počtu příchozích zdůrazňuje potřebu posílení dalšího rozvoje této politiky.
Allerdings unterstreicht der bedeutende Anstieg der Zuwanderungszahlen die Notwendigkeit einer weiteren Stärkung und Ausgestaltung dieser Politik.
Když chceme dosáhnout dlouhodobě udržitelnou mobilitu musíme též rozšířit rozsah této politiky.
Wenn wir nachhaltige Mobilität erreichen wollen, muss auch der Anwendungsbereich dieser Politiken erweitert werden.
Stanovit kroky nutné pro zakotvení této politiky v EU.
Die für eine Einbeziehung einer solchen Politik auf EU-Ebene erforderlichen Maßnahmen festzustellen;
Sociální partneři musí být do této politiky zapojeni.
Bei dieser Politik müssen die Sozialpartner sehr eingebunden werden.
Ve městech nyní vidíme výsledky této politiky masová nezaměstnanost kriminalita rozvoj paralelních společností.
Die Ergebnisse dieser Politik sehen wir jetzt in unseren Großstädten: Massenarbeitslosigkeit, Kriminalität, die Entstehung von Parallelgesellschaften.
Ne jakémukoliv rozdělení této politiky na různé sektory konečně ne uvalení sankcí v souvislosti s paktem o stabilitě růstu.
Nein" zur Spaltung dieser Politik in verschiedene Sektoren, und schließlich"Nein" zur irgendeiner Art von Sanktionen in Verbindung mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt.
Aby mohlo dojít k účinnému provádění této politiky musí se dotyčné státy plně zapojit do procesu demokratizačních reforem společnosti.
Damit diese Politik aber auch wirksam umgesetzt werden kann, müssen sich die betroffenen Länder dem gesellschaftlichen Prozess der demokratischen Reform in allen Aspekten verschreiben.
Mezi klíčové prvky této politiky by patřila podpora činnosti OSN jasnější vymezení politiky EU vůči OSN.
Entscheidende Elemente dieser Strategie wären die Unterstützung der Arbeit der Vereinten Nationen und eine Klarstellung der EU-Strategie in Bezug auf die Vereinten Nationen.
Zlepšení tvorby právních předpisů které je součástí této politiky pro růst zaměstnanost je klíčovým pilířem.
Im Rahmen dieser Politik für Wachstum und Beschäftigung ist bessere Rechtsetzung ein tragender Pfeiler.
Potírání monopolních zájmů převrácení této politiky je jediný způsob jak naplnit současné potřeby rodin pracující třídy.
Der Kampf gegen Monopolinteressen zur Beendigung dieser Politik ist der einzige Weg, um die aktuellen Bedürfnisse von Familien der Arbeiterklasse zu erfüllen.

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0691

Wort für wort übersetzung


S Synonyme von "této politiky"


"Této politiky" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr