TŘETÍ ETAPY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Třetí Etapy in der Deutsch

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0682

dritten stufe (115) dritte stufe (8)

Beispiele für die Verwendung Třetí Etapy in einem Satz und ihre Übersetzungen

Dritten stufe
O přechodu do třetí etapy hospodářské měnové unie 1992.
Über den Übergang zur dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion 1992.
Je zahájena mezivládní konference pro přípravu druhé třetí etapy HMU.
Eine Regierungskonferenz zur Vorbereitung der zweiten und dritten Stufe der WWU wird einberufen.
Der dritten stufe
Od zahájení třetí etapy hospodářské měnové unie dne.
Seit Beginn der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion am 1.
Od začátku třetí etapy vydala ECB několik konvergenčních zpráv.
Seit Beginn der dritten Stufe hat die EZB mehrere Konvergenzberichte erstellt.
Andere satzbeispiele
Při přípravě třetí etapy má EMI za úlohu.
Bei der Vorbereitung der dritten Stufe hat das EWI die Aufgabe.
Na počátku třetí etapy se zřídí hospodářský finanční výbor.
Mit Beginn der dritten Stufe wird ein Wirtschafts- und Finanzausschuss eingesetzt.
Likvidace bude dokončena při zahájení třetí etapy.
Die Liquidation muss bei Beginn der dritten Stufe abgeschlossen sein.
Odst. končí použitelnost tohoto článku počátkem třetí etapy.
Unbeschadet des Artikels 122 Absatz 6 endet die Geltungsdauer dieses Artikels zum Zeitpunkt des Beginns der dritten Stufe.
Rozhodne zda je pro společenství vhodné vstoupit do třetí etapy.
Er entscheidet, ob es für die Gemeinschaft zweckmäßig ist, in die dritte Stufe einzutreten;
Poplatky za oznámení týkající se třetí etapy pracovního programu.
Gebühren für die Antragstellung im Rahmen der dritten Stufe des Arbeitsprogramms.
Zahájení třetí etapy HMU do níž vstupuje 11 členských států EU.
Beginn der dritten Stufe der WWU mit elf Teilnehmerstaaten;
Stanoví termín zahájení třetí etapy.
Bestimmter den Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stufe.
Nevěřil v dětské krůčky takže jsme přeskočili do třetí etapy.
Er glaubte nicht an kleine Erfolge, also sprangen wir direkt auf Stufe 3.
EMI přispívá ke splnění podmínek nezbytných pro přechod do třetí etapy hospodářské měnové unie zejména.
Das EWI trägt zur Schaffung der Schaffung der für den Übergang zur dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion erforderlichen Voraussetzungen insbesondere dadurch bei,
Pokud spojené království nepřejde do třetí etapy může své oznámení kdykoli po zahájení této etapy změnit.
Geht das Vereinigte Königreich nicht zur dritten Stufe über, so kann es seine Notifikation nach Beginn dieser Stufe jederzeit ändern.
Protokol o přechodu do třetí etapy hospodářské měnové unie z roku 1992; e.
Protokoll von 1992 über den Übergang zur dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion, e.
Body až se použijí jestliže spojené království oznámí radě že nemá v úmyslu přejít do třetí etapy.
Die Nummern 3 bis 9 gelten für den Fall, dass das Vereinigte Königreich dem Rat notifiziert, dass es nicht beabsichtigt, zur dritten Stufe überzugehen.
Jejich první konvergenční zprávy byly vydány v roce 1998 v době přechodu do třetí etapy HMU.
Ihre ersten Konvergenzberichte erschienen im Jahr 1998 zum Zeitpunkt des Übergangs zur dritten Stufe der WWU.
Po vstupu do třetí etapy hospodářské měnové unie dne. ledna 1999 vzhledem k používání eura finančními trhy se komise rozhodla učinit následující technické úpravy.
Nach dem Eintritt in die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Januar 1999 und wegen der Verwendung des Euro auf den Finanzmärkten hat die Kommission beschlossen, folgende technische Anpassungen vorzunehmen.
Od začátku třetí etapy bude hodnota ECU stanovena neodvolatelně v souladu s čl. 123 odst.
Mit Beginn der dritten Stufe wird der Wert des ECU nach Artikel 123 Absatz 4 unwiderruflich festgesetzt.
Zahájení třetí etapy hospodářské měnové unie HMU v roce 1999 však neznamenalo konec vývoje ECB.
Mit dem Beginn der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion( WWU) im Jahr 1999 war die Entwicklung der EZB aber keineswegs abgeschlossen.
Článek 124. do zahájení třetí etapy pokládá každý členský stát svou kurzovou politiku za věc společného zájmu.
Artikel 124( 1) Bis zum Beginn der dritten Stufe behandelt jeder Mitgliedstaat seine Wechselkurspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse.
lednu 2007 tento jednotný seznam nahradil původní dvouúrovňový systém který existoval od počátku třetí etapy hospodářské měnové unie.
Ab 1. Januar 2007 ersetzte dieser einheitliche Rahmen das aus zwei Kategorien bestehende Verzeichnis, das seit Beginn der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion verwendet wurde.
Národními měnovými jednotkami rozumějí měnové jednotky zúčastněných členských států jak jsou vymezeny den před zahájením třetí etapy hospodářské měnové unie.
Nationale Währungseinheiten" die Währungseinheiten der teilnehmenden Mitgliedstaaten, wie sie am Tag vor Beginn der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion festgelegt sind;
Rozhodne zda je pro společenství vhodné vstoupit do třetí etapy pokud ano.
Er entscheidet, ob es für die Gemeinschaft zweckmäßig ist, in die dritte Stufe einzutreten; sofern dies der Fall ist.
Odst. této smlouvy může EMI plnit jiné úkoly pro přípravu třetí etapy.
Aufgrund von Beschlüssen des Rates nach Artikel 117 Absatz 7 dieses Vertrags kann das EWI weitere Aufgaben im Rahmen der Vorbereitung der dritten Stufe wahrnehmen.
UZNÁVAJÍCE že spojené království není povinno ani se nezavázalo přejít do třetí etapy hospodářské měnové unie bez zvláštního rozhodnutí své vlády parlamentu.
IN DER ERKENNTNIS, dass das Vereinigte Königreich nicht gezwungen oder verpflichtet ist, ohne einen gesonderten diesbezüglichen Beschluss seiner Regierung und seines Parlaments in die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion einzutreten.
Vzhledem k tomu že smlouva stanoví že na počátku třetí etapy hospodářské měnové unie se zřídí hospodářský finanční výbor;
Nach dem Vertrag wird mit Beginn der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion(WWU) ein Wirtschafts- und Finanzausschuß eingesetzt.
Vstup do třetí etapy hospodářské měnové unie zvětšil urychlil konkurenční tlaky na evropské úrovni proto jsou na vnitrostátní úrovni potřebná další podpůrná opatření.
Der Eintritt in die dritte Phase der Wirtschafts- und Währungsunion hat europaweit eine Verstärkung und Beschleunigung des Wettbewerbsdrucks bewirkt. Dies macht weitergehende begleitende Maßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene erforderlich.
Do zahájení třetí etapy pokládá každý členský stát svou kurzovou politiku za věc společného zájmu.
Artikel 124( 1) Bis zum Beginn der dritten Stufe behandelt jeder Mitgliedstaat seine Wechselkurspolitik als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse.

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0682

Siehe auch


třetí možnost
dritte möglichkeit dritte option
další etapy
nächste stufe die nächste etappe einer weiteren stufe eine weitere phase
jednotlivé etapy
die einzelnen phasen die jeweiligen phasen die einzelnen stufen unterschiedlichen phasen
poslední etapy
der letzten phase jüngsten phase die letzte etappe

Wort für wort übersetzung


"Třetí etapy" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr