TOTO ODVĚTVÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Toto Odvětví in der Deutsch

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.0939

Beispiele für die Verwendung Toto Odvětví in einem Satz und ihre Übersetzungen

To přesto že toto odvětví je jedním z ústředních prvků boje proti změně klimatu.
Ja, dieser Sektor ist eines der grundlegendsten Elemente im Kampf gegen Klimawandel.
Toto odvětví je nutné podporovat protože přispívá k rozvoji produktivitě.
Dieser Sektor bedarf einer Förderung, da er zur Entwicklung und Produktivität beiträgt.
Navíc toto odvětví platí za následky ekonomické krize to prostřednictvím ceny ropy nákladů za dopravu zboží.
Zudem trägt diese Branche über die Ölpreise und die Kosten für Warenlieferungen bereits die Folgen der Wirtschaftskrise.
Taková představa by mohla být nebezpečná jelikož toto odvětví je úspěšné což se odráží v tvorbě pracovních míst významném příspěvku do rozpočtů technologických inovacích.
Diese Vorstellung könnte gefährlich sein, weil diese Branche erfolgreich ist, was sich in der Schaffung von Arbeitsplätzen, bedeutenden Beiträgen zum Haushalt und im Bereich technologischer Innovationen widerspiegelt.
Dieser wirtschaftszweig
Také v důsledku rostoucího dovozu produktů rybolovu akvakultury na evropském trhu je toto odvětví stále zranitelnější.
Unter anderem aufgrund der Zunahme importierter Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse auf dem europäischen Markt wird dieser Wirtschaftszweig immer stärker gefährdet.
Situace výrobního odvětví společenství se nepochybně zlepšila ačkoliv toto odvětví je stále křehké.
Die Lage des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft hat sich zweifellos verbessert allerdings ist dieser Wirtschaftszweig immer noch geschwächt.
V rámci komise však již existují různé orgány které jsou za toto odvětví zodpovědné.
Aber es gibt innerhalb der Kommission bereits mehrere für diesen Bereich zuständige Gremien.
Toto odvětví však bylo tvrdě zasaženo krizí.
Doch die Krise hat diesen Bereich heftig getroffen.
Der sektor
Toto odvětví potřebuje nějaký plán.
Der Sektor braucht einen Plan.
Toto odvětví se jistě potýká s řadou problémů.
Der Sektor hat sicherlich ein Reihe von Herausforderungen zu bewältigen.
Andere satzbeispiele
Toto odvětví je pro budoucí konkurenceschopnost EU klíčové.
Dieser Sektor wird für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der EU von zentraler Bedeutung sein.
Mým posledním požadavkem je zapojit toto odvětví do sociálního dialogu.
Eine letzte Bitte ist, diesen Sektor in den sozialen Dialog zu involvieren.
Je proto zcela smysluplné zintenzívnit podporu pro toto odvětví.
Eine Unterstützung dieses Sektors ist aus diesen Gründen unbedingt erforderlich.
Proto naléhavě potřebujeme evropské ale především mezinárodní normy pro toto odvětví.
Wir brauchen also unbedingt europäische, jedoch vor allem weltweite Standards für diesen Sektor.
Výbor se bude nadále aktivně zajímat o toto odvětví všechny zmíněné záležitosti.
Der Ausschuss wird sich weiterhin aktiv mit dieser Branche und allen mit ihr zusammenhängenden Fragen beschäftigen.
Proč bychom neměli hranici pro toto odvětví ještě více snížit.
Warum sollten wir die Schwelle für diesen Sektor nicht herabsetzen?
Současná hospodářská recese toto odvětví vážným způsobem poškodila.
Die derzeitige Wirtschaftsrezession hat diesen Sektor schwer geschädigt.
Toto odvětví tedy vůbec není povodněmi zasaženo.
Dieser Industriesektor ist also gar nicht real betroffen!
Jaké jiné zdroje jsou pro toto odvětví k dispozici.
Welche anderen Finanzmittel stehen für den Sektor zur Verfügung?
Toto odvětví by proto mělo mít větší podporu.
Der Sektor sollte daher mehr Fördermittel erhalten.
Toto odvětví není příliš lukrativní již delší dobu je vystaveno mnoha problémům.
Der Sektor ist nicht sehr lukrativ und verzeichnet seit geraumer Zeit eine Vielzahl von Problemen.
Toto odvětví je důležité také pro malé střední podniky základní kámen našeho hospodářství.
Ebenso ist der Sektor wichtig für Klein- und Mittelbetriebe, dem Eckpfeiler unserer Wirtschaft.
Toto odvětví spojuje irské hospodářství se zbytkem evropy zbytkem světa.
Der Sektor verknüpft die irische Wirtschaft mit dem Rest Europas und dem Rest der Welt.
Toto odvětví se nachází ve strukturální hospodářské krizi.
Der Sektor befindet sich in einer sowohl wirtschaftlichen als auch strukturellen Krise.
Podobné ustanovení bylo již v předešlém nařízení o podpoře pro toto odvětví.
In der vorherigen Verordnung gab es bereits eine ähnliche Bestimmung hinsichtlich der Beihilfen für den Sektor.
Vědecké závěry dokládají že právě jedině toto odvětví je schopno zachycovat uhlík přirozenou neznečišťující formou.
Die wissenschaftliche Forschung zeigt auf, dass dieser Sektor hervorragend in der Lage ist, Kohlenstoff in natürlicher und unverschmutzter Form zu binden.
Toto odvětví přispívá k rozvoji znevýhodněných regionů prostřednictvím grantů pro projekty kulturní spolupráce v oblasti umění kultury.
Dieser Sektor kann durch Zuschüsse für kulturelle Zusammenarbeitsprojekte im Bereich Kunst und Kultur zur Entwicklung benachteiligter Regionen beitragen.
Je potěšující že v současných podmínkách je toto odvětví jedno z nejdynamičtějších nejinovativnějších v evropě.
Es ist erfreulich, dass dieser Sektor selbst unter den gegenwärtigen Umständen zu den dynamischsten und innovativsten in Europa zählt.
Toto odvětví bylo koneckonců milovaným dítětem společné zemědělské politiky v porovnání s jinými méně zvýhodňovanými odvětvími.
Schließlich war dieser Sektor im Gegensatz zu anderen, weniger bevorzugten Sektoren das Hätschelkind der Gemeinsamen Agrarpolitik GAP.
Nejnovější fakta ukazují že toto odvětví nejvíce přispívá k růstu produktivity práce v evropě.
Neuere Daten lassen erkennen, dass diese Branche am stärksten zum Zuwachs der Arbeitsproduktivität in Europa beigetragen hat.

Ergebnisse: 268, Zeit: 0.0939

Wort für wort übersetzung


"Toto odvětví" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr