TYPŮ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Typů in der Deutsch

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.3565

arten von (76) typen (30) modelle (3) fahrzeugtypen (3) formen von (3) typs (8) art von (3)

Beispiele für die Verwendung Typů in einem Satz und ihre Übersetzungen

Typen ( chlapi , lidi , kluci )
Je spousta nebezpečnejch typů... chlapů který využívaj holky jako jsi ty.
Ich weiss, wie viele miese Typen es gibt, die jemanden wie dich ausnutzen würden.
Došlo několik typů rob místo.
Da kamen ein paar Typen, die den Laden ausrauben wollten.
Von ( chlapi , lidi , kluci )
Inovační schopnost všech typů podniků je rozhodující pro evropskou hospodářskou dynamiku.
Die Innovationsfähigkeit von Unternehmen jedweder Rechtsform ist entscheidend für die wirtschaftliche Dynamik in Europa.
Metformin zvyšuje transportní kapacitu specifických typů membránových přenašečů glukózyGLUT-GLUT-.
Metformin erhöht die Transportkapazität von spezifischen membranständigen Glukosetransportern GLUT-1 und GLUT-4.
Andere satzbeispiele
Více systémů víry typů rodinných uspořádání způsobů výchovy dětí.
Mehr Glaubenssysteme, Arten von Familienstrukturen, unterschiedliche Erziehungsstile.
Když se díváte na tuto kruhovou pavučinu pozorujete vlastně mnoho jednotlivých typů pavoučích vláken.
Wenn Ihr Euch dieses Radnetz anschaut, seht Ihr eigentlich verschiedene Arten von Seidenfäden.
Existuje mnoho typů fázových diagramů.
Und es gibt viele Formen von Phasendiagrammen.
Integrace otázek životního prostředí do všech ostatních typů rozvojových programů projektů.
Die Einbeziehung von Umweltbelangen in alle anderen Arten von Entwicklungsprogrammen und-projekten.
No je to tak protože je to standardní u těchhle typů dohod.
Nun, das ist so, weil es bei dieser Art von Verträgen völlig normal ist.
Podávání přípravku temodal může způsobit snížení počtu některých typů krvinek.
Die Temodal-Behandlung kann eine Verminderung bestimmter Arten von Blutkörperchen verursachen.
Správnost “ výsledků závisí na tom kterým ze dvou typů ekonomů jste.
Die „richtigen“ Schlussfolgerungen sind davon abhängig, welcher von zwei Typen von Ökonomen Sie sind.
Dnes si uvědomujeme že existuje mnoho různých typů kmenových buněk.
Heutzutage wissen wir, dass es viele verschiedene Arten von Stammzellen gibt.
Směsice typů.
Alles verschiedene Typen.
Noxafil lze použít k léčbě následujících typů houbových infekcí u dospělých.
Noxafil kann zur Behandlung der folgenden Arten von Pilzinfektionen bei Erwachsenen angewendet werden.
Vesnický průvodce pro chlapa z města. potřebujeme osm typů.
Der Leitfaden für den Großstadtmenschen." Wir brauchen acht Typen.
Program se provádí pomocí tří typů nástrojů.
Das Programm wird mit Hilfe von drei Arten von Instrumenten durchgeführt.
Na druhé úrovni jsou letouny rozděleny do několika typů.
Auf der zweiten Stufe werden Flugzeuge in mehrere Typen unterteilt.
Tímto slovem označujeme mnoho různých typů chování.
Wir verwenden das Wort, um verschiedene Typen des Verhaltens zu bezeichnen.
Posaconazole SP lze použít k léčbě následujících typů houbových infekcí u dospělých.
Posaconazole SP kann zur Behandlung der folgenden Arten von Pilzinfektionen bei Erwachsenen angewendet werden.
Je spousta typů stahovačů z kůže.
Häuter können ganz viele verschiedene Typen sein.
Postupů při vytváření scénářů příběhů včetně postupů pro vývoj nových typů audiovizuálních pořadů.
Drehbuchgestaltung und Erzähltechnik, einschließlich der Techniken zur Entwicklung neuer Arten von audiovisuellen Programmen.
Asi 250 letadel různých typů víceméně neschopných letu.
Es gibt etwa 250 Flugzeuge... aller Typen, mehr oder weniger einsatzbereit.
No je mnoho typů rodin.
Es gibt verschiedene Arten von Familien.
Už mám dost rozmazlených typů.
Ich bin es einfach leid, kreative Typen zu verhätscheln.
Klesající prodej těchto dvou typů nebyl kompenzován prodejem jiných typů nebo kategorií.
Der Verkaufsrückgang bei diesen beiden Modellen wurden durch Verkäufe anderer Modelle oder Kategorien nicht wettgemacht.
Ale jak změřit délku různých typů zpráv pomocí společné jednotky.
Aber wie soll sie die Dauer von von verschiedenen Nachrichtentypen mit einer gemeinsamen Einheit messen?
Každý z těchto typů hodnot může být přiřazen do proměnné nebo vracen z funkce.
Jeder dieser Datentypen kann Variablen zugewiesen und von Funktionen zurückgegeben werden.
Seznam těchto typů GMM je uveden v příloze II části c.
Diese Typen von GVM werden in Anhang II Teil C aufgeführt.
Nemyslím si že manželka je z těch typů kteří kličkují.
Die Frau ist keine von der Sorte, die fremdgehen würde.
Šíření nových typů audiovizuálního obsahu užitím nových technologií.
Verbreitung neuer Arten audiovisueller Inhalte, die neue Technologien nutzt.

Ergebnisse: 254, Zeit: 0.3565

Siehe auch


různých typů
verschiedene arten von unterschiedlichen typs verschiedener versicherungsarten
všech typů
aller arten von
typů nádorů
krebsarten arten von tumoren arten von krebs wie tumorarten arten von krebserkrankungen
konkrétních typů
eines bestimmten warentyps spezifischen formen von

"Typů" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr