UČINILA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Učinila in der Deutsch

Ergebnisse: 254, Zeit: 1.4013

Beispiele für die Verwendung Učinila in einem Satz und ihre Übersetzungen

Hat ( , je , )
Během uplynulých let učinila komise ve zjednodušení společné zemědělské politiky značný pokrok.
In den vergangenen Jahren hat die Kommission erhebliche Fortschritte bei der Vereinfachung der gemeinsamen Agrarpolitik erzielt.
Můžeme tvrdit že nemoc ji učinila psychicky nezpůsobilou.
Ihre Krankheit hat ihre geistige Kompetenz eingeschränkt.
Machte ( udělal , učinil , stvořil )
Komisaři má posádka učinila strašlivý objev!
Meine Mannschaft machte eine schreckliche Entdeckung.
To moje individualita mě učinila zranitelnou.
Meine Individualität machte mich verwundbar.
Getan ( udělal , provedl , učinit )
Bdělá vláda by byla učinila víc pro posílení protizátopových hrází.
Eine solche Regierung hätte mehr getan, um die Deiche zu befestigen.
Soudní dvůr uznává že v tomto případě tak komise také učinila.
Wie der Gerichtshof feststellte, hat dies die Kommission auch getan.
Traf ( potkal , zasáhla , potkala )
V ten okamžik učinila lynette rozhodnutí.
In dem Moment traf Lynette eine Entscheidung.
Amberle učinila rozhodnutí ne já wile.
Amberle traf die Entscheidung, nicht ich, Wil.
Andere satzbeispiele
Písemně. EU učinila velký pokrok ve zlepšování práv spotřebitelů.
Schriftlich.- Die EU hat erhebliche Fortschritte gemacht bei der Verbesserung der Verbraucherrechte.
Bree učinila ohromující odhalení.
Bree machte eine erstaunliche Offenbarung.
Komise také učinila některé závazky.
Die Kommission hat auch bereits mehrere Zusagen gemacht.
Paní lívia járókaová to již učinila.
Lívia Járóka hat dies schon getan.
Země učinila významný pokrok v napravování svého právního institucionálního rámce.
Das Land hat bei der Umsetzung seiner rechtlichen und institutionellen Grundlagen wichtige Fortschritte gemacht.
María učinila poslední pokus aby samanthu uspokojila.
Maria machte einen letzten Versuch, Samantha zu geben,
Učinila jsi vážně skvělého doktora.
Und du hast einen richtig guten Doctor abgegeben.
To rozhodnutí učinila sama zakladatelka.
Die Entscheidung wurde von der Gründerin persönlich getroffen.
To co změnilo juandersona byla vzdělávací technologie která učinila učení zábavné přístupné.
Was Juanderson verwandelte, war die Lern-Technologie, die Lernen unterhaltsam und zugänglich machte.
Makedonie jako kandidátská země rovněž učinila velký pokrok.
Auch das Kandidatenland Mazedonien hat große Fortschritte gemacht.
Hillary tedy učinila vlastní rozhodnutí.
Also traf Hilary ihre eigene Entscheidung.
Bree učinila rozhodnutí.
Bree traf eine Entscheidung.
Chvíle která z themistokla učinila legendu.
Ein Augenblick, der Themistokles zur Legende machte.
Nejsou slova která by mě učinila štastnějšího.
Keine Worte machen mich glücklicher.
Tu objednávku jsem učinila pod falešnou záminkou.
Die Bestellung wurde, unter einem falschen Vorwand, gemacht.
Nicméně sedmá z devíti učinila znepokojující objev.
Aber Seven of Nine machte eine beunruhigende Entdeckung.
Lituji hodně rozhodnutí která jsem ve životě učinila.
Ich bereue viele Entscheidungen, die ich in meinem Leben traf.
Učinila z tebe naprostého otravu.
Das dich so unausstehlich macht.
Jeho statečnost z něj učinila nejžádanějšího muže v zemi.
Der Mut, mit dem er der Gefahr begegnete, machte ihn zum gefährdetsten Mann.
Susan přijala tajnou práci jako přivýdělek k učení ale ta ji učinila zranitelnou.
Susan besserte ihr Lehrergehalt durch einen Job auf, der sie verletzlich machte.
Chci jen abyste byla šťastná abyste učinila šťastným mě.
Ich wünsche nur, dass Ihr glücklich seid... und mich glücklich macht.
Máma nás opustila. to ona učinila tuhle volbu.
Sie hat diese Entscheidung getroffen.

Ergebnisse: 254, Zeit: 1.4013

Siehe auch


již učinila
wird bereits tun sie hat bereits bereits getan hat
učinila velký pokrok
hat große fortschritte hat erhebliche fortschritte große fortschritte gemacht

"Učinila" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr