USILOVAT AUF DEUTSCH

Übersetzung für Usilovat in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.1013

Beispiele für die Verwendung Usilovat in einem Satz und ihre Übersetzungen

Versuchen ( zkusit , se snaží , pokusit )
Členské státy musí také usilovat o dosažení cílů strategie EU 2020.
Die Mitgliedstaaten müssen auch versuchen, die Ziele der Strategie Europa 2020 zu erreichen.
Mohou však usilovat o větší spolupráci v budoucnu.
Aber sie können versuchen, eine kooperativere Zukunft zu gestalten.
Anstreben ( usilovat o , snažit , dosáhnout )
O integraci číny bychom měli usilovat ve vlastním zájmu.
Wir sollten die Einbindung Chinas aus eigenem Interesse anstreben.
Měli bychom však usilovat o lepší koordinaci vzájemné doplňování jednotlivých fondů o zjednodušené postupy.
Wir sollten jedoch eine bessere Koordination und Komplementarität der einzelnen Fonds sowie vereinfachte Verfahren anstreben.
Bemühen ( snažit , snaze , úsilí )
Vláda stejně jako soukromý sektor musí pochopitelně usilovat o efektivitu.
Natürlich muss sich der Staat ebenso wie der private Sektor um Effizienz bemühen.
Dále není pochyb o tom že turecko musí usilovat o dobré sousedské vztahy.
Des Weiteren muss sich die Türkei zweifelsohne um gute nachbarschaftliche Beziehungen bemühen.
Usilovat o mezinárodní izolaci íránu hizballáhu hamásu.
Auf die internationale Isolation von Iran, Hisbollah und Hamas hinzuarbeiten.
Čína bude o globální konsenzus ohledně změny klimatu usilovat.
China wird auf einen globalen Konsens zum Klimawandel hinarbeiten.
Auf
Rovněž budeme muset usilovat o plné provádění souhrnné mírové dohody mezi severem jihem.
Außerdem müssen wir auf die uneingeschränkte Umsetzung des Umfassenden Friedensabkommens Nord-Süd drängen.
Stručně řečeno měli bychom usilovat o udržitelný rozvoj zemědělských venkovských oblastí.
Zusammenfassend sollten wir auf die nachhaltige Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums abzielen.
Andere satzbeispiele
Když vytváříme tyto deklarace lidských práv musíme usilovat o vyvážený spravedlivý přístup.
Wenn wir Menschenrechtserklärungen dieser Art aufsetzen, muss unser Ziel ein ausgewogener, gerechter Ansatz sein.
Já si nepřeji dospět k cílům o něž někteří naši partneři mohou usilovat.
Ich will nicht das Ziel erreichen, das einige unserer Partner vielleicht anstreben.
Orgány musejí usilovat o otevřený dialog s politickými silami brát jej vážně.
Die Behörden müssen einen ernsthaften offenen Dialog mit den politischen Kräften anstreben.
Je to obecné dobro o něž musí usilovat vsichni.
Sie ist ein allgemeines Gut, das alle anstreben müssen.
Měli bychom usilovat o zmenšení zátěže nikoli zvětšení.
Nicht be-, sondern entlasten muss das Ziel sein!
Teď je třeba usilovat o sjednocení holandského lidu.
Nun muss es das Ziel sein, die Menschen in den Niederlanden zu vereinen.
Neměli bychom usilovat o dobré investice na účet budoucích generací.
Wir sollten uns nicht wünschen, gute Investitionen zu Lasten künftiger Generationen zu tätigen.
Společně se však musí usilovat o harmonizaci požadavků na jakost.
Jedoch müssen gemeinsame Bemühungen um eine Harmonisierung hinsichtlich der Qualitätsanforderungen unternommen werden.
Kokta jsem usilovat o strop pane.
Ich habe auf die Decke gezielt.
Za třetí všichni musíme usilovat o komunikaci s občany.
Drittens müssen wir alle Anstrengungen unternehmen, mit den Bürgern zu kommunizieren.
USA by měly usilovat o dvojstranné rozhovory.
Die USA sollten auf bilaterale Gespräche drängen.
Nejprve musíme usilovat o náležitou odezvu do 31. ledna.
Erstens müssen wir auf eine angemessene Antwort vor dem 31. Januar drängen.
Musíme usilovat o větší informovanost o této síti.
Wir müssen mehr unternehmen, um das Profil des Netzwerkes zu verbessern.
Dávám vám slib že jsem sem přišel jen usilovat o spravedlnost.
Ich verspreche euch, ich bin nur hergekommen, um Gerechtigkeit zu suchen.
Zde v politice soudržnosti bychom měli o tuto harmonii usilovat.
Hier bei der Kohäsionspolitik müssen wir nach dieser Harmonie streben.
Budoucí reforma společné rybářské politiky bude muset usilovat o podporu rybářů.
Die zukünftige Reform der Gemeinsamen Fischereipolitik muss um die Unterstützung der Fischer werben.
Ohřívá ruce nohy ani více usilovat;
Wärmt Hände und Füße auch nicht mehr wollen;

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.1013

Siehe auch


usilovat o
anstreben danach streben uns bemühen
musíme usilovat
müssen wir versuchen müssen wir anstreben verfolgt werden müssen müssen wir auf
bychom měli usilovat
streben sollten verfolgt werden sollte anstrengung unternommen werden sollte
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr