VÝDAJÍCH AUF DEUTSCH

Übersetzung für Výdajích in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.1036

Beispiele für die Verwendung Výdajích in einem Satz und ihre Übersetzungen

Ausgaben ( výdajů , nákladů , vydání )
Při ještě vyšších výdajích stoupá daňový podíl až na 50.
Bei noch höheren Ausgaben geht der Steueranteil bis an die 50.
Konečně členské státy provádějí výrazné škrty ve veřejných výdajích.
Schließlich führen die Mitgliedstaaten tiefe Einschnitte bei den öffentlichen Ausgaben durch.
Nemluvě o tvých dalších výdajích.
Und dann erst die anderen Kosten.
Fakt že prospívala uvnitř společnosti na výdajích všech ostatních mě nutí je chtít potopit ještě víc.
Die Tatsache, dass sie in der Firma solchen Erfolg hatte, auf Kosten... jedes anderen... sorgt nur dafür, dass ich sie noch mehr zur Strecke bringen will.
Den ausgaben
Je nutné aby zdroje informací o výdajích byly transparentní především musejí být uspořádány praktickým způsobem.
Die Informationsquellen zu den Ausgaben müssen transparent und vor allem praktisch angeordnet sein.
Rozdíl ve výdajích na sociální ochranu přitom činí% HDP. “.
Die Differenz bei den Ausgaben für den Wohlfahrtstaat beträgt 9 Prozent vom BIP.“.
Andere satzbeispiele
Se uskutečňují na základě prohlášení o výdajích vzniklých příjemci podpory.
Stützen sich auf Erklärungen zu den vom Begünstigten getätigten Ausgaben.
Kterým se mění rozhodnutí90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti.
Zur Änderung der Entscheidung 90/424/EWG über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich.
Údaje o výdajích společenství by měly být lehce dostupné na internetu.
Die Informationen über die Ausgaben der Gemeinschaft müssen leicht über das Internet zugänglich sein.
Rozprava o výdajích v roce 2010 tedy dneškem nekončí.
Die Diskussion über die Ausgaben im Jahr 2010 geht also weiter.
Celkových výdajích na tyto příspěvky.
Die Höhe der Ausgaben für diese Entschädigungen.
Víš při těchhle výdajích jsem musel stanovit priority.
Bei diesem Budget musste ich Prioritäten setzen.
Prohlášení o příjmech výdajích evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2004.
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2004.
Chybí tabulka o výdajích veřejného sektoru podle účelu.
Auch die nach Aufgabenbereichen aufgeschlüsselte Übersicht über die Ausgaben des Staates fehlt.
Pan komisař potočnik hovořil o tiché revoluci ve výdajích.
Kommissar Potočnik sprach von einer stillen Revolution bei der Mittelverwendung.
Nemluvě o výdajích pro daňové poplatníky.
Ganz zu schweigen von den Ausgaben der Steuerzahler.
Podíl investic na celkových veřejných výdajích během programového období poklesne jen mírně.
Der Anteil der Investitionen an den gesamtstaatlichen Ausgaben soll sich während des Programmzeitraums nur leicht rückläufig entwickeln.
Vedli si podrobné záznamy o svých výdajích náladách o svých symptomech své léčbě.
Sie führten genau Buch über ihre Ausgaben, ihre Stimmungen, ihre Beschwerden, ihre Behandlungen.
Škrty ve veřejných výdajích však v první řadě postihují pracovníky penzisty nemajetné jinými slovy ty kteří spoléhají na sociální stát.
Die Kürzung öffentlicher Ausgaben trifft aber in erster Linie Arbeitnehmer, Rentner und Arme, also diejenigen, die auf den Sozialstaat angewiesen sind.
Přežíváme na výdajích všech těch lidí kteří vložili svoje těžce vydřený prachy do našich rukou.
Wir überleben auf Kosten all dieser Leute, die ihre hart verdienten Ersparnisse in unsere Hände gelegt haben.
Po konečné platbě zašle příslušný subjekt komisi finanční výkaz o výdajích vzniklých v rámci smlouvy.
Nach der Abschlußzahlung übermittelt die zuständige Stelle der Kommission eine Abrechnung über die im Rahmen des Vertrags getätigten Ausgaben.
Zaprvé se program příliš spoléhá na zdanění místo škrtů ve veřejných výdajích.
Erstens stützt sich das Programm zu stark auf die Besteuerung, anstatt Einschnitte bei öffentlichen Ausgaben vorzunehmen.
Po vyplacení zůstatku předloží členský stát komisi finanční zprávu o výdajích vzniklých v rámci smlouvy.
Nach erfolgter Abschlusszahlung übermittelt der Mitgliedstaat der Kommission eine Abrechnung über die im Rahmen des Vertrags getätigten Ausgaben.
V této zprávě uvádíme novou analýzu údajů o evropských veřejných výdajích na protidrogovou politiku.
In diesem Bericht wird eine neue Analyse von Daten über die öffentlichen Ausgaben im Drogensektor in Europa vorgelegt.
Výpočet odhadnuté částky provozních fondů se zakládá na operačních programech předpokládaných výdajích v rámci stažení hodnotě produkce uváděné na trh.
Die Berechnung des voraussichtlichen Betrags des Betriebsfonds beruht auf den operationellen Programmen, den voraussichtlichen Ausgaben im Rahmen der Rücknahmen und dem Wert der vermarkteten Erzeugung.
Ze dne. února 1994 kterým se mění rozhodnutí rady90/424/EHS o některých výdajích ve veterinární oblasti.
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 7. Februar 1994 zur Änderung der Entscheidung 90/424/EWG des Rates über bestimmte Ausgaben im Veterinärbereich 94/77/EG.
Vzhledem k tomu že je žádoucí stanovit finanční podíl společenství na výdajích řecka uskutečněných v rámci provádění prvního zjišťování.
Es erscheint zweckmässig, eine finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an den Ausgaben Griechenlands im Rahmen der Durchführung der ersten Grunderhebung vorzusehen.
Hlavní údaje o příslušných činnostech výdajích za rok 2009 uvádí tabulka 3.1.
Wichtige Informationen zu den abgedeckten Tätigkeiten und den Ausgaben im Haus­haltsjahr 2009 sind Tabelle 3.1 zu entnehmen.
Hlavní informace o příslušných činnostech výdajích za rok 2009 uvádí tabulka 6.1.
Wichtige Infor­mationen zu den abgedeckten Tätigkeiten und den Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 sind Tabelle 6.1 zu entnehmen.
S jakýmikoli změnami ve výdajích je nutné se v první řadě vypořádat snížením jiných rozpočtových linií.
Etwaige Änderungen bei den Kosten müssen in erster Line durch Kürzungen bei anderen Haushaltslinien aufgefangen werden.

Ergebnisse: 272, Zeit: 0.1036

Siehe auch


veřejných výdajích
öffentlichen ausgaben öffentlichen gesamtausgaben
prohlášení o výdajích
ausgabenerklärung kostenaufstellungen
o některých výdajích ve veterinární oblasti
über bestimmte ausgaben im veterinärbereich

S Synonyme von "výdajích"


"Výdajích" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr