VÝPOČTŮ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Výpočtů in der Deutsch

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0693

Beispiele für die Verwendung Výpočtů in einem Satz und ihre Übersetzungen

Dle mých výpočtů jste ty kosti analyzovali od hlavy.
Nach meiner Berechnung haben Sie beide diese Knochen von Kopf bis Fuß mindestens ein Dutzend Mal analysiert.
Podle mých výpočtů jsme už dávno v německu.
Meiner Berechnung nach sind wir schon weit über Deutschland.
Den berechnungen
Podle výpočtů programu.
Nach den Berechnungen des Programms.
Podle výpočtů vám to trvá o minutu půl déle než máme.
Den Berechnungen nach brauchen Sie anderthalb Minuten länger, als wir haben.
Kalkulation
Podle mých výpočtů tři.
Drei, nach meiner Kalkulation.
Úpravy vyžadují ještě několik složitých výpočtů.
Die Modifikationen erfordern komplexe Kalkulationen.
Rechnung
Podle mých výpočtů nás to zavedlo na krenimské území.
Nach meiner Rechnung führte das dazu, dass wir in das Krenim-Gebiet flogen.
Podle mých výpočtů byl wiesbaden náš čtvrtý.
Nach meiner Rechnung ist Wiesbaden unsere vierte.
Andere satzbeispiele
Podle wellsových výpočtů barry bude běhat uvnitř prstence urychlovače.
Übereinstimmend zu Wells Berechnungen von Barrys Supergeschwindigkeit im Innern des Beschleunigerrings.
Podle mých výpočtů je to nebezpečné!
Laut meinen Berechnungen ist das gefährlich!
Podle mých výpočtů máme méně než hodinu než se budeme muset vrátit.
Meinen Berechnungen nach, haben wir etwas weniger als eine Stunde bevor wir umkehren müssen.
Dle všech výpočtů to má fungovat.
Nach allen Berechnungen müsste es funktionieren.
Je tu hodně výpočtů.
Da sind viele Berechnungen.
Podle mých výpočtů jedi nevyhoví vaší žádosti aby se obrátil nazpátek admirále.
Meiner Berechnung zufolge, wird sich der Jedi nicht zurückziehen, Admiral.
Franku podle mých výpočtů máš za 15 sekund zažehnout PAM.
Frank, meiner Berechnung nach hast du 15 Sekunden Zeit, um die Rakete zu zünden.
Dejte mi deset minut na dokončení výpočtů.
Geben Sie mir zehn Minuten, um meine Berechnungen zu beenden.
Jsme na cílovém území podle mých výpočtů o 32 sekund dřív.
Wir sind genau im Zielgebiet, und meiner Berechnung nach 32 Sekunden zu früh.
Ještě musím udělat pár výpočtů.
Ich muss noch ein paar Berechnungen machen.
Ta obálka co jsi mi dal podle mých výpočtů... ti chybí tři tácy.
Im Umschlag mit meinem Anteil waren laut meiner Berechnung $3.000 zu wenig.
Stabilita je ovšem stejně tak otázkou politického vnímání jako technických výpočtů.
Stabilität ist jedoch ebenso eine Frage politischer Wahrnehmung wie technischer Berechnungen.
Pět podle mých výpočtů.
In 5, nach meinen Berechnungen.
Podle mých výpočtů.
Nach meiner Berechnung.
Takže udělal jsem pár výpočtů.
Also, ich habe ein paar Berechnungen gemacht.
Jo podle kvšech magických výpočtů to vychází.
Ja. Laut jeder magischen Berechnung, die es gibt.
Grafické rozhraní pro prostředí statistických výpočtů r.
Grafische Benutzeroberfläche für die R-Entwicklungsumgebung für statistische Berechnungen.
Přesto podle mých výpočtů vám pár hlasů chybí.
Und doch fehlen Euch nach meinen Berechnungen noch ein paar Stimmen.
Předkládání výsledků výpočtů během zkušební doby.
Vorlage der Ergebnisse der Berechnungen während des Versuchszeitraums.
Podle mých výpočtů bude výkon reaktorů v concordii téměř triliónkrát vyšší.
Basierend auf meinen Hochrechnungen, wäre die Energiemenge der Concordia-Reaktoren ungefähr eine Billion Mal größer.
Nemáme dost času pro dokončení výpočtů obou skoků.
Wir haben keine Zeit mehr, die Berechnungen für beide Splinter zu beenden.
Chybí polovina výpočtů.
Die Hälfte der Gleichung fehlt.

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.0693

Siehe auch


výsledky výpočtů
ergebnisse der berechnungen
podle mých výpočtů
nach meinen berechnungen meinen berechnungen zufolge meiner berechnung nach nach meiner rechnung meiner berechnung zufolge
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr