VĚTŠÍMU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Většímu in der Deutsch

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.143

Beispiele für die Verwendung Většímu in einem Satz und ihre Übersetzungen

Mehr ( víc , , větší )
Teď jsi tady kvůli něčemu většímu.
Und hier bist du nun, zurück für noch mehr.
Carrillovy útoky na pablovy objekty v medellínu ho vystavovaly stále většímu tlaku.
Carrillos Angriffe auf Pablos Anlagen in Medellín setzten ihn immer mehr unter Druck.
Größeren ( větší , širší , vyšší )
Ale posloužil k mnohem většímu účelu.
Sein Tod dient einem weitaus größeren Zweck.
Menší zvíře se belhá přímo do tlamy většímu.
Das kleinere Tier, das im Maul des größeren schlaff wird.
Einem größeren ( větší , širší , vyšší )
Opatření která povedou k většímu povědomí o platbách budou zcela jistě prospěšná.
Maßnahmen, die zu einem größeren Zahlungsbewusstsein führen, könnten durchaus Nutzen mit sich bringen.
Nebo k ještě většímu zvířeti. nic víc.
Oder einem größeren Tier, mehr nicht.
Andere satzbeispiele
Deregulace bank nevedla k silnějšímu růstu ale jednoduše k většímu riziku.
Die Deregulierung der Banken führte nicht zu mehr Wachstum, sondern nur zu mehr Risiken.
Vystaví antona ještě většímu nebezpečí.
Dann wird die Polizei Anton einer noch größeren Gefahr aussetzen.
Navíc ještě většímu riziku chudoby jsou vystaveny děti senioři 19.
Kinder und Senioren sind dabei mit einem Anteil von 19% einem noch höheren Armutsrisiko ausgesetzt.
K něčemu mnohem většímu než bys kdy našla tady.
Etwas viel Größerem, als hier jemals möglich wäre.
Clintonova administrativa jim pomohla k ještě většímu růstu.
Und die Clinton-Regierung half ihnen dabei, noch mehr anzuwachsen.
K něčemu většímu.
Die ersten Schritte zu etwas Größerem.
Vidím že konec světa tě nutí k většímu úsilí.
Ich sehe, dass Ende der Welt fordert dir größere Anstrengung ab.
Prince by to vystavilo ještě většímu nebezpečí.
Das würde den Prinzen nur noch mehr in Gefahr bringen.
Něčemu většímu než jsem já.
Etwas Größeres als ich.
K důležitější práci větší zodpovědnosti většímu výdělku nevím.
Zu einem bedeutenderen Job, mehr Verantwortung, größere Verdienstmöglichkeiten.
Je to jenom o respektu k něčemu většímu než jsme my.
Hier geht es um Respekt vor etwas Größerem.
Více informací nemusí vést k lepším znalostem nýbrž k většímu zmatku.
Mehr Information scheint nicht zu besserem Wissen sondern zu mehr Verwirrung zu führen.
Písemně. ve vysoce globalizovaném světě jsou zemědělci vystaveni stále většímu tlaku.
Schriftlich.- In einer stark globalisierten Welt sind Landwirte einem immer stärkeren Druck ausgesetzt.
Je to o ... poddání se něčemu většímu než jsi ty sám.
Es geht darum... sich etwas Größerem als sich selbst zu übergeben.
Co když může zabránit něčemu většímu.
Was ist, wenn er etwas größeres aufhalten könnte.
K něčemu většímu.
Zu etwas Größerem.
Politický přístup k většímu využití obnovitelných surovin v EU.
Politikansätze zur vermehrten Verwendung nachwachsender Rohstoffe in der EU.
Čim víc nás budeš zdržovat tím většímu nebezpečí nás vystavuješ.
Und je länger Sie zögern, desto größer die Gefahr, in die Sie uns alle bringen.
Komise vyzývá k většímu oddělení plateb od produkce.
Die Kommission fordert eine stärkere Entkoppelung der Beihilfen von der Produktion.
Dojde k většímu horšímu spiknutí abu nazira my máme málo času.
Es gibt einen größeren, übleren Abu Nazir-mäßigeren Plan, und wir haben wenig Zeit.
Něčemu většímu.
Größer als wir?
Dostali jsme tip... věříme že vede k mnohem většímu spiknutí.
Man gab uns einen Tipp, der zu einer größeren Verschwörung führen könnte.
Tak není jisté že by to vedlo k většímu množství mléka na trhu.
Damit ist also nicht unbedingt gewährleistet, dass eine größere Milchmenge auf den Markt kommt.
Od okamžiku kdy ti prastaří implantovali své znalosti existuješ proto abys sloužil většímu.
Seit dir die Alten das Wissen implantierten existierst du für ein höheres.

Ergebnisse: 253, Zeit: 0.143

Siehe auch


většímu počtu
größeren zahl von der größtmöglichen anzahl an
většímu riziku
größeres risiko eine größere gefahr
mnohem většímu počtu
viel höheren zahl einer wesentlich größeren zahl

"Většímu" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr