V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH AUF DEUTSCH

Übersetzung für V Jiných Členských Státech in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.1436

Beispiele für die Verwendung V Jiných Členských Státech in einem Satz und ihre Übersetzungen

In anderen mitgliedstaaten
V jiných členských státech však objem vytvořeného odpadu neustále roste skládkování nadále převažuje;
In anderen mitgliedstaaten steigt jedoch das abfallaufkommen stetig an und abfalldeponien überwiegen weiterhin;
Oznamování o usazení o poskytování služeb v jiných členských státech.
Mitteilung der niederlassung und des erbringens von dienstleistungen in anderen mitgliedstaaten.
Für andere mitgliedstaaten
Nejinak je tomu v jiných členských státech.
Die situation ist für andere mitgliedstaaten nicht anders.
Nejinak tomu je v jiných členských státech.
Die situation ist für andere mitgliedstaaten nicht anders.
Andere satzbeispiele
Není to postoj jaký zaujímají zemědělci v jiných členských státech.
Dies ist nicht die von vielen landwirten in anderen mitgliedstaaten vertretene position.
Podobné překážky existují v jiných členských státech.
In anderen eu-mitgliedstaaten gibt es ähnliche hürden.
V jiných členských státech.
Den übrigen mitgliedstaaten;
To je dobra zpráva ale jak je to v jiných členských státech.
Das sind gute nachrichten, aber was passiert in den anderen mitgliedstaaten?
Odvážil bych se tvrdit že větším než v jiných členských státech.
Ich wage zu behaupten, dass sie schlimmer waren als in allen anderen mitgliedstaaten.
Francouzské „ ne “ navíc dalo novou legitimitu euroskepticismu v jiných členských státech.
Darüber hinaus hat das französische „Nein“ dem euroskeptizismus in anderen mitgliedsstaaten zu neuer legitimität verholfen.
JÄGER že hospodářství usazená v jiných členských státech se nenacházejí ve srovnatelné situaci se situací hospodářství usazených tuzemsku.
JÄGER dass sich die betriebe in anderen mitgliedstaaten nicht in einer vergleichbaren situation wie die im inland angesiedelten betriebe befinden.
Z důvodu těchto různých přístupů neexistence horizontálních právních předpisů v jiných členských státech mohou vzniknout překážky obchodu s potravinami.
Angesichts dieser unterschiedlichen konzepte und des fehlens horizontaler rechtsvorschriften in anderen mitgliedstaaten sind hemmnisse für den handel mit lebensmitteln zu erwarten.
Spotřebitelé nemají důvěru v přeshraniční obchod společnosti čelí velkým administrativním právním obtížím pokud chtějí rozšířit své aktivity v jiných členských státech EU.
Die verbraucher haben kein vertrauen in grenzüberschreitenden handel, und unternehmen stehen vor immensen administrativen und juristischen schwierigkeiten, wenn sie ihre tätigkeiten in andere mitgliedstaaten der EU ausweiten wollen.
Zavedení provozu distribuční sítě nebo s jiných běžných výdajů plynoucích z vývozní činnosti v jiných členských státech;
Beihilfen für die errichtung und den betrieb eines vertriebsnetzes oder für andere laufende ausgaben, die mit der ausfuhr in andere mitgliedstaaten der gemeinschaft in zusammenhang stehen.
Zjišťovat zda v jiných členských státech neexistuje probíhající souběžné řízení pro stejnou skutkovou podstatu je dobrá myšlenka.
Es ist eine gute idee, herauszufinden, ob es in anderen mitgliedstaaten parallel laufende verfahren zu den gleichen fakten gibt.
V jiných členských státech provádějí bankovní dohled samostatné orgány které však s národní centrální bankou spolupracují.
In anderen mitgliedstaaten obliegt die bankenaufsicht gesonderten stellen, die aber mit der entsprechenden zentralbank zusammenarbeiten.
Kopie všech povolení nebo rozhodnutí o registraci získaných pro tentýž léčivý přípravek v jiných členských státech.
Kopie der möglicherweise in anderen mitgliedstaaten für dieselben arzneimittel erhaltenen registrierungen oder Genehmigungen;
Poskytovatelé by tedy měli mít přeshraniční krytí pouze v případě že skutečně poskytují služby v jiných členských státech.
Deshalb sollte ein dienstleistungserbringer nur dann über eine grenzüberschreitende deckung verfügen müssen, wenn dieser dienstleistungserbringer tatsächlich in anderen mitgliedstaaten dienstleistungen erbringt.
V této zemi nemusíme dělat to co mají rádi v jiných členských státech.
In unserem eigenen land sind wir nicht dazu verpflichtet, das zu tun, was in anderen mitgliedstaaten beliebt ist.
Zatímco již některé členské státy disponují silnými ochrannými opatřeními pevnými strukturami v jiných členských státech je situace stále velmi nejistá.
Während in einigen mitgliedstaaten bereits robuste schutzmaßnahmen und-strukturen vorhanden sind, ist die situation in anderen mitgliedstaaten weiterhin sehr prekär.
Navíc by se neměla vztahovat na podporu financování zřízení provozu distribuční sítě v jiných členských státech Společenství.
Die verordnung sollte auch nicht für beihilfen zur finanzierung des aufbaus und des betriebs eines vertriebsnetzes in anderen mitgliedstaaten der gemeinschaft gelten.
Rovněž by novinářům umožnil zjišťovat politickou hospodářskou sociální situaci v jiných členských státech psát o ní.
Die journalisten könnten auch die politische, wirtschaftliche und soziale situation in anderen mitgliedstaaten kennenlernen und darüber berichten.
Navíc by se toto nařízení nemělo vztahovat na podporu financování zřízení provozu distribuční sítě v jiných členských státech Společenství.
Darüber hinaus ist die verordnung nicht auf beihilfen zur Finanzierung der errichtung und betreibung eines verteilernetzwerkes in anderen mitgliedstaaten der gemeinschaft anwendbar.
Litevci občané z jiných zemí EU mají naneštěstí problémy při využívání svých kvalifikací v jiných členských státech.
Bedauerlicherweise haben litauer und bürger anderer eu-staaten schwierigkeiten, ihre qualifikationen in anderen mitgliedstaaten zu nutzen.
CP Udržujete nebo hodláte navázat styky s místními akčními skupinami v jiných členských státech.
CP: haben sie kontakt zu lags in anderen mitgliedstaaten oder planen sie, kontakt zu lags in anderen mitgliedstaaten aufzunehmen?
Zadávací podmínky schválené členským státem provádějícím balení rovněž zahrnují uvádění na trh hovězího masa baleného v jiných členských státech;
Die vom verpackungsmitgliedstaat genehmigte spezifikation auch die vermarktung des verpackten rindfleisches in anderen mitgliedstaaten berücksichtigt;
S výhradou určitých podmínek stanovit vzájemné uznávání postupů pro hloubkovou kontrolu klienta provedených třetími osobami v jiných členských státech;
Die gegenseitige anerkennung- vorbehaltlich bestimmter bedingungen- von verfahren zur Feststellung der kundenidentität, die dritte in anderen mitgliedstaaten durchführen;
Nezapočítávání zahraničních ztrát vede ke dvojímu zdanění odrazuje mnoho malých středních podniků od investic v jiných členských státech.
Die nichtbeachtung der ausländischen verluste führt zu doppelbesteuerung und hält viele KMU davon ab, in anderen mitgliedstaaten zu investieren.
Jejich hlavní úkol bude spočívat v poskytování informací o technických pravidlech která se používají v jiných členských státech Unie.
Ihre hauptaufgabe wird darin bestehen, über die in anderen mitgliedstaaten geltenden technischen vorschriften zu informieren.
Poskytování služeb zdravotní péče v co nejkratší možné době s jasným zaměřením na pacienty které lze využít v jiných členských státech je nezbytným předpokladem pro to aby se Evropa více sjednotila.
Die gewährung einer schnellstmöglichen patientenorientierten gesundheitsversorgung, die auch in anderen mitgliedstaaten in anspruch genommen werden kann, ist unbedingte voraussetzung für ein zusammenwachsen des eu-raums.

Ergebnisse: 270, Zeit: 0.1436

Siehe auch


usazené v jiných členských státech
haben in anderen mitgliedstaaten niedergelassen sind anderen mitgliedstaaten niedergelassene in einem anderen mitgliedstaat ansässig in den übrigen mitgliedstaaten niedergelassen seien
v jiných členských státech evropské unie
in anderen mitgliedstaaten der europäischen union in einem anderen eu-mitgliedstaat
v členských státech
in den mitgliedstaaten
v některých členských státech
in einigen mitgliedstaaten in bestimmten mitgliedstaaten
v členských státech které
in den mitgliedstaaten , die in den mitgliedstaaten , in denen in einem mitgliedstaat , der
v určitých členských státech
in einigen mitgliedstaaten in bestimmten mitgliedstaaten
členských státech v nichž
mitgliedstaaten , in denen
v mnohých členských státech
in vielen mitgliedstaaten in etlichen mitgliedstaaten in mehreren mitgliedstaaten wird
platných v členských státech
in den mitgliedstaaten geltenden in den mitgliedstaaten anzuwendenden
situaci v členských státech
lage in den mitgliedstaaten mitgliedstaaten gegenwärtig ausgesetzt situation der mitgliedstaaten
úřady v členských státech
behörden der mitgliedstaaten den regierungen in den mitgliedstaaten
v členských státech společenství
in den mitgliedstaaten der gemeinschaft

Wort für wort übersetzung


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr