V MNOHA PŘÍPADECH AUF DEUTSCH

Übersetzung für V Mnoha Případech in der Deutsch

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0729

Beispiele für die Verwendung V Mnoha Případech in einem Satz und ihre Übersetzungen

V mnoha případech je prosazování slabé správní kapacity zůstávají nerovnoměrné.
In vielen Fällen ist die Umsetzung schwach und die Verwaltungskapazität unausgewogen.
V mnoha případech máte možná pravdu. ale tady ne.
In vielen Fällen mögen Sie Recht haben, aber nicht hier.
Vielfach ( často , mnohdy , mnoha )
V mnoha případech jsou tyto požadavky zastaralé neberou v úvahu nedávný vývoj.
Diese Anforderungen sind vielfach veraltet und tragen den jüngsten Entwicklungen nicht Rechnung.
V mnoha případech nedisponují dostatečnými poznatky specializací pracovními silami nebo finančními prostředky potřebnými k vypořádání se s environmentálními problémy riziky důsledky.
Vielfach verfügen sie nicht über die Informationen, Spezialisierung, personellen oder finanziellen Ressourcen, die notwendig sind, um Umweltproblemen,-gefahren und-auswirkungen zu begegnen.
In den meisten fällen ( často , mnohdy , mnoha )
V mnoha případech se na zdaru či nezdaru do velké míry podílejí geografické podmínky.
In den meisten Fällen spielt die Geographie eine wichtige Rolle für Erfolg oder Misserfolg.
Tito občané žijí v podmínkách které jsou v mnoha případech nepřijatelné.
Es sind Bürger, die in Verhältnissen leben, die in den meisten Fällen inakzeptabel sind.
Andere satzbeispiele
Vládní zemědělské banky také v mnoha případech zbankrotovaly.
Und in vielen Fällen gingen die staatlichen Landwirtschaftsbanken bankrott.
Uhlíkově náročné technologie jsou nadále v mnoha případech ziskovější než nízkouhlíkové alternativy.
Kohlenstoffintensive Technologien sind in vielen Fällen nach wie vor gewinnträchtiger als kohlenstoffarme Alternativen.
V mnoha případech jsou nutné změny společenských postojů.
In vielen Fällen muss sich die gesellschaftliche Haltung verändern.
V mnoha případech si vyžádá podporu unie.
In vielen Fällen wird die Unterstützung der EU gefragt sein.
Výbory jsou v mnoha případech vybírány výkonným ředitelem.
Die Vorstände werden in vielen Fällen vom CEO zusammengestellt.
Obavy které opakuji v mnoha případech odrážejí obavy rady.
Bedenken, die, ich wiederhole, in vielen Fällen die Bedenken des Rats widerspiegeln.
Po počátečním propojování následovala v mnoha případech skutečná integrace.
Auf diese ersten Verbindungen folgte in vielen Fällen eine wahrhafte Integration.
Odpověď je bohužel v mnoha případech ne.
Die Antwort lautet in vielen Fällen leider"Nein.
V mnoha případech je stále nutný nejzákladnější výzkum vývoj.
In vielen Fällen sind noch immer grundlegendste Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erforderlich.
Konzultace však také jasně ukazuje že v mnoha případech jsou s uplatňováním pravidel problémy.
Allerdings zeigt die Konsultation auch deutlich, dass es noch in vielen Fällen Anwendungsprobleme gibt.
V mnoha případech trpěli klinicky potvrzenou depresí.
In einer Reihe von Fällen waren sie sogar klinisch depressiv.
V mnoha případech nebylo spojeno s žádnými nežádoucími účinky.
In vielen dieser Fälle wurden keine Nebenwirkungen gemeldet.
Změna banky je stále v mnoha případech v evropě pomalá složitá operace.
Der Anbieterwechsel ist immer noch in zu vielen Fällen überall in Europa ein schleppendes und teures Verfahren.
V mnoha případech nelze zpoždění vysvětlit.
In zahlreichen Fällen sind die Verzögerungen nicht erklärbar.
V mnoha případech to nebyla nadsázka.
In manchen Fällen keine Übertreibung.
V mnoha případech nás povede čelní pozice v boji proti změně klimatu na pokraj konkurenceschopnosti.
In sehr vielen Fällen bedeutet die Führungsrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels durchaus einen Wettbewerbsvorteil.
V mnoha případech takový dodavatelský řetězec ani neexistuje.
Und in vielen Fällen besteht dabei keine Lieferkette.
Existují odchylky které jsou v mnoha případech velmi závažné.
Es gibt immer noch Abweichungen, die in manchen Fällen gravierend sind.
Ze zkušeností víme že je v mnoha případech bezmocná.
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass sie in vielen Fällen machtlos ist.
Přesun k rybolovu s maximálním udržitelným výnosem bude v mnoha případech znamenat úpravy kapacity flotily omezení v rybolovném úsilí.
Ein Übergang zur MSY-Fischerei wird in vielen Fällen Anpassungen der Flottenkapazität und eine Verringerung des Fischereiaufwands bedeuten.
V mnoha případech byli titíž lidé proti konání referend v jejich vlastních členských státech.
In vielen Fällen wehrten sich dieselben Leute gegen das Abhalten von Referenden in ihren eigenen Mitgliedstaaten.
V mnoha případech nemají příjemci služeb zejména spotřebitelé základní informace o poskytovatelích jejich službách.
In vielen Fällen verfügen die Empfänger von Leistungen, insbesondere Verbraucher, nicht über grundlegende Informationen über die Erbringer und deren Dienstleistungen.
Efektivní ověření vyžaduje aby byly získány podrobné důkazy o způsobech zemědělské produkce; získání takovýchto důkazů je v mnoha případech.
Für eine wirksame Überprüfung müssen Nachweise über die konkreten Bewirtschaftungsmethoden zusammengetragen werden, und die Beschaffung dieser Nachweise ist vielfach.
Archeologové opravdu nebyli schopni vysvětlit proč různé kultury oddělené ohromnými oceány staví stejné struktury v mnoha případech stejným způsobem.
Archäologen sind nicht in der Lage zu erklären, warum unterschiedliche Kulturen, getrennt durch riesige Ozeane, dieselben Strukturen bauen und in vielen Fällen auf dieselbe Weise.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0729

Siehe auch


jsou v mnoha případech
in vielen fällen sind ist , in vielen fällen werden in vielen fällen wäre in den meisten fällen
v naléhavých případech
in dringenden fällen in notfällen im dringlichkeitsfall im notfall in notsituationen
v mnoha směrech
in vielerlei hinsicht auf viele arten auf jede erdenkliche weise in vielen aspekten
v ojedinělých případech
in einzelfällen in vereinzelten fällen in sehr seltenen fällen
v několika případech
in einigen fällen in wenigen fällen
v odůvodněných případech
in begründeten fällen in berechtigten fällen in begründeten ausnahmefällen in gerechtfertigten fällen
zejména v případech
insbesondere in fällen insbesondere bei vor allem im falle

Wort für wort übersetzung


"V mnoha případech" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr