VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Veřejné Zakázky in der Deutsch

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.0887

öffentliche aufträge (52) öffentliche auftragswesen (31) öffentliche auftragsvergabe (9) öffentliche beschaffungswesen (4) öffentlichen dienstleistungsauftrags (4) beschaffung (2) öffentlichen ausschreibungen (2) öffentlichen auftrags (17) öffentliches auftragswesen (9) öffentlichen aufträge (4) öffentlichen auftragsvergabe (3)

Beispiele für die Verwendung Veřejné Zakázky in einem Satz und ihre Übersetzungen

Veřejné zakázky předložené návrhy usnesení viz zápis.
Öffentliche Aufträge(eingereichte Entschließungsanträge): siehe Protokoll.
Veřejné zakázky soudní dvůr.
Öffentliche Aufträge- Gerichtshof.
Öffentliche auftragswesen
Veřejné zakázky tvoří významnou část HDP evropské unie.
(RO) Das öffentliche Auftragswesen macht einen bedeutenden Anteil des BIP der Europäischen Union aus.
Veřejné zakázky rovněž vytvořily strategický trh pro výrobky spravedlivého obchodování.
Ferner bildet das öffentliche Auftragswesen einen strategischen Markt für fair gehandelte Produkte.
Beschaffung ( nákup , získání , zakázky )
Stanovisko evropského hospodářského sociálního výboru k zelené knize veřejné zakázky v oblasti obrany.
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem"Grünbuch- beschaffung von Verteidigungsgütern.
Navigation path home> the european central bank> veřejné zakázky> výběrová řízení.
Navigation Path: home > The european central bank > Beschaffung > Tender.
Die öffentliche auftragsvergabe ( nákup , získání , zakázky )
Veřejné zakázky jsou strategickým nástrojem k dosažení tohoto cíle.
Die öffentliche Auftragsvergabe ist ein strategisches Instrument dafür, dieses Ziel zu erreichen.
Veřejné zakázky představují pro malé střední podniky cennou příležitost k získání zkušeností.
Für KMU ist die öffentliche Auftragsvergabe eine wertvolle Gelegenheit zum Sammeln von Erfahrungen.
Andere satzbeispiele
Veřejné zakázky.
Öffentliche Aufträge.
Dalším diskusním fórem s členskými státy je poradní výbor pro veřejné zakázky.
Ein weiteres Forum zur Diskussion mit den Mitgliedstaaten ist die Beratungsgruppe für öffentliche Auftragsvergabe.
Veřejné zakázky jsou otevřené transparentní.
Sofern das öffentliche Beschaffungswesen offen und transparent ist.
Konečně pokud jde o veřejné zakázky vítám návrhy předložené komisí.
Abschließend begrüße ich, im Hinblick auf das öffentliche Auftragswesen, die Vorschläge der Kommission.
Komisi je nápomocen poradní výbor pro veřejné zakázky zřízený rozhodnutím71/306/EHS.
Die Kommission wird von dem durch den Beschluß 71/306/EWG eingesetzten Beratenden Ausschuß für öffentliche Aufträge unterstützt.
LT na veřejné zakázky vynakládají členské státy značnou část svých rozpočtů.
Ein bedeutender Anteil der Finanzmittel aus Haushalten von Mitgliedstaaten wird für das öffentliche Auftragswesen ausgegeben.
Je podezřelý z toho že opakovaně přijímal úplatky výměnou za veřejné zakázky.
Er wird verdächtigt, im Austausch für öffentliche Aufträge wiederholt Schmiergelder entgegengenommen zu haben.
Částky prahových hodnot pro veřejné zakázky.
Schwellenwerte für öffentliche Aufträge.
S ohledem na stanovisko poradního výboru pro veřejné zakázky.
Nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für öffentliches Auftragswesen.
O společném slovníku pro veřejné zakázky CPV.
Über das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge CPV.
Směrnice o zadávání veřejných zakázek se však nevztahují na všechny veřejné zakázky.
Allerdings gelten die Vergaberichtlinien nicht für alle öffentlichen Aufträge.
Taková situace v zásadě nezpochybňuje platnost zadání veřejné zakázky takové společnosti.
Dies stellt die Gültigkeit der Vergabe eines öffentlichen Auftrags an eine solche Gesellschaft nicht in Frage.
Pro nákup infrastruktury komise zadává veřejné zakázky.
Die Kommission greift für den Erwerb der Infrastruktur auf die öffentliche Auftragsvergabe zurück.
Směrnice o použití jednotných formulářů při zveřejňování vyhlášení veřejné zakázky.
Richtlinie über die Verwendung von Standardformularen für die Bekanntmachung öffentlicher Aufträge.
Veřejné zakázkycross-navigation menu.
Cross-navigation Menu Siehe auch.
Zde bych chtěl zdůraznit především veřejné zakázky.
In diesem Zusammenhang möchte ich besonders auf das öffentliche Beschaffungswesen hinweisen.
K nim patří cla necelní překážky investice veřejné zakázky.
Dies betrifft die Zolltarife, die nichttarifären Maßnahmen, Investitionen und das Auftragswesen.
Opatření zaměřená na zajištění dodržování předpisů kterými se řídí veřejné zakázky granty.
Maßnahmen zur Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen für die Auftragsvergabe und für Zuschüsse;
Veřejné zakázky tvoří přibližně 17% hrubého domácího produktu EU.
Rund 17% des Bruttoinlandsprodukts der EU entfallen auf die öffentliche Beschaffung.
PoradkyněF/1 rozpočet veřejné zakázky kontrola.
Berater F/1- Haushalt, öentliche Aufträge und Kontrolle.
Veřejné zakázky směrnice92/50/EHS postupy při zadávání veřejných zakázek na služby pojem ‚ zadávání zakázky ‘ “.
Öffentliche Aufträge- Richtlinie 92/50/EWG- Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge- Begriff der ‚Vergabe eines Auftrags‘“.

Ergebnisse: 258, Zeit: 0.0887

Siehe auch


na veřejné zakázky
an öffentlichen ausschreibungen öffentliche vergabe öffentlichen auftragsvergabe an beschaffungsaufträgen auf öffentliche lieferaufträge
poradního výboru pro veřejné zakázky
des beratenden ausschusses für öffentliches auftragswesen des beratenden ausschusses für öffentliche aufträge
společném slovníku pro veřejné zakázky
gemeinsame vokabular für öffentliche aufträge
veřejné služby
gemeinwirtschaftlichen öffentlichen dienstes öffentliche dienstleistungen
veřejné správy
öffentlichen verwaltung
sporné zakázky
streitigen auftrag
původní zakázky
ursprünglichen auftrags ersten auftrags
plnění zakázky
ausführung des auftrags erfuellung von aufträgen
tyto zakázky
diese aufträge diese kunden
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr