VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Veřejných Výdajů in der Deutsch

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.0885

öffentlichen ausgaben (115) staatlichen ausgaben (3) der staatsausgaben (2) öffentliche ausgaben (16) öffentlicher ausgaben (13)

Beispiele für die Verwendung Veřejných Výdajů in einem Satz und ihre Übersetzungen

Öffentlichen ausgaben
Jedním z možných řešení pro financování veřejných výdajů by mohlo být vydávání eurodluhopisů.
Eine mögliche Lösung zur Finanzierung der öffentlichen Ausgaben könnte die Ausgabe von Euro-Anleihen sein.
Způsobilých veřejných výdajů v ostatních regionech.
Der erstattungsfähigen öffentlichen Ausgaben in den übrigen Regionen.
Der öffentlichen ausgaben
Řízení veřejných výdajů je dostatečně transparentní odpovědné efektivní;
Sofern die Verwaltung der öffentlichen Ausgaben hinreichend transparent, verantwortungsvoll und effizient ist;
Aktualizace zejména stanoví opatření za účelem monitorování lepší kontroly veřejných výdajů.
So sieht die Programmfortschreibung insbesondere Maßnahmen zur besseren Überwachung und Kontrolle der öffentlichen Ausgaben vor.
Andere satzbeispiele
Způsobilých veřejných výdajů v ostatních regionech.
Der erstattungsfähigen staatlichen Ausgaben in den übrigen Regionen.
Způsobilých veřejných výdajů v ostatních oblastech.
Der erstattungsfähigen öffentlichen Ausgaben in den übrigen Regionen.
Akční plán pro řízení veřejných výdajů finanční zodpovědnosti.
Aktionsprogramm für öffentliche Ausgaben und finanzielle Rechenschaftspflicht.
Ii 50% způsobilých veřejných výdajů v ostatních regionech.
Ii 50% der zuschussfähigen öffentlichen Ausgaben in den übrigen Regionen.
Hlavními příjemci veřejných výdajů jsou chudé střední vrstvy.
Hauptnutznießer öffentlicher Ausgaben sind die Armen und die Mittelschicht.
PEFA- public expenditure financial accountability finanční odpovědnost veřejných výdajů.
PEFA- Public Expenditure Financial Accountability Öffentliche Ausgaben und finanzielle Rechenschaftspflicht.
Čeho chce premiér ve sféře veřejných výdajů dosáhnout.
Was will der Premier im Bereich öffentlicher Ausgaben erreichen?
Tehdy byl hlavní problém politický terčem útoku se stala legitimita efektivita veřejných výdajů.
Damals war das Hauptproblem politischer Natur: die Legitimität und Effizienz öffentlicher Ausgaben wurde angezweifelt.
PEMFA- public expenditure management and financial accountability řízení veřejných výdajů finanční zodpovědnost.
PEMFA- Public Expenditure Management and Financial Accountability Verwaltung der öffentlichen Ausgaben und finanzielle Rechenschaftspflicht.
PER- public expenditure review přehled veřejných výdajů.
PER- Public Expenditure Review Review der öffentlichen Ausgaben.
V evropě nedocházelo k bujení veřejných výdajů bylo tomu přesně naopak.
In Europa sind die Ausgaben der öffentlichen Hand nicht explodiert: ganz im Gegenteil.
Úroveň jejich veřejných výdajů se však značně liší.
Dennoch weichen die Niveaus der öffentlichen Ausgaben stark voneinander ab.
Řízení veřejných výdajů je dostatečně transparentní spolehlivé efektivní;
Sofern die Verwaltung der öffentlichen Ausgaben hinreichend transparent, verantwortungsvoll und effizient ist;
Veřejných výdajů na něž lze poskytnout podporu vzniklých při provádění minimálního programu uvedeného v článku nařízení ES č. 1543/2000.
Des Betrags der förderfähigen öffentlichen Ausgaben zur Durchführung eines gemeinschaftlichen Mindestprogramms nach Artikel 5 der Verordnung(EG) nr. 1543/2000;
Způsobilých veřejných výdajů v regionech spadajících pod cíl cíl podle článku nařízení ES č. 1260/1999.
Der erstattungsfähigen öffentlichen Ausgaben in den unter Ziel 1 und Ziel 2 fallenden Regionen gemäß Artikel 1 der Verordnung(EG) nr. 1260/1999 und.
na tyto země AKT vyžadující pomoc vydáno až 500 milionů EUR k zajištění prioritních veřejných výdajů včetně sociální oblasti.
Mio. EUR in die AKP-Staaten fließen, die Hilfe fordern, um vorrangig öffentliche Ausgaben zu sichern, die sozialen Sektoren eingeschlossen.
Způsobilých veřejných výdajů v oblastech spadajících pod cíl podle článku nařízení rady ES č. 1260/1999 11.
Der erstattungsfähigen öffentlichen Ausgaben in den unter Ziel 1 und Ziel 2 fallenden Regionen gemäß Artikel 1 der Verordnung(EG) nr. 1260/1999 des Rates(11) und.
Politická ekonomie reformy veřejných výdajů je ožehavá dobře koncipované makroekonomické plány se mohou stát rukojmími politiky porcování medvěda.
Die politische Ökonomie öffentlicher Ausgaben ist heikel, und gut durchdachte makroökonomische Pläne können von der Klientelpolitik in Geiselhaft genommen werden.
Evropa přitom musí zůstat sociální evropou která má dobře koordinovaný mechanismus vysoce kvalitních veřejných výdajů výzkumu inovací vzdělávání.
Dabei muss Europa ein soziales Europa bleiben, das über gut koordinierte Mechanismen für qualitativ hochwertige öffentliche Ausgaben, Forschung und Innovation und Bildung verfügt.
Stanovisko ke snižování veřejných výdajů pokud se týká banca d italia CON 2010/58.
Stellungnahme zur Begrenzung der öffentlichen Ausgaben, soweit es die Banca d' Italia betrifft CON/ 2010/58.
Každý rok dostane každá členská země seznam povinností v oblasti veřejných výdajů trhu práce reforem hospodářské soutěže ale další doporučení.
Jedes Jahr wird den Mitgliedsländern eine Aufgabenliste hinsichtlich öffentlicher Ausgaben, Arbeitsmarkt und Wettbewerbsreformen übergeben, die auch weitere Empfehlungen enthält.
Když EU odmítla jeho nevyřčenou pohrůžkou bylo že pozastaví platbu úroků celý primární rozpočet uvolní na rozšíření veřejných výdajů.
Hätte die EU dies abgelehnt, wäre seine implizite Drohung gewesen, einfach die Zinszahlungen auszusetzen und den gesamten Primärüberschuss für zusätzliche öffentliche Ausgaben zu verwenden.
Tento nástroj pomohl 19 zemím zachovat úroveň veřejných výdajů do prioritních oblastí omezit tak sociální dopad hospodářského poklesu.
So konnte 19 Staaten geholfen werden, ihre öffentlichen Ausgaben in vorrangigen Bereichen aufrechtzuerhalten und die sozialen Folgen der Rezession abzufedern.
Dokážou sjednotit keynesiány stoupence nabídkové strany; přívrženci veřejných výdajů zastánci soukromého byznysu mohou stát v jednom šiku.
Sie können Keynesianer und Unterstützer der Angebotsseite miteinander vereinen, ebenso wie Vertreter öffentlicher Ausgaben und privater Unternehmen.
Druhý rozpor je mezi otázkou správy ekonomických záležitostí na jedné straně otázkou veřejných výdajů na druhé straně.
Der zweite Kontrast besteht zwischen den Bereichen wirtschaftspolitische Steuerung auf der einen Seite und öffentliche Ausgaben auf der anderen.
Šest zemí uvedených v tabulce tvoří 76% celkových veřejných výdajů hlášených členskými státy EU norskem.
Auf die in Tabelle 1 erfassten sechs Länder entfallen 76% der gesamten öffentlichen Ausgaben, die von den EU-Mitgliedstaaten und Norwegen gemeldet wurden.

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.0885

Siehe auch


celkových veřejných výdajů
der gesamten öffentlichen ausgaben öffentlichen gesamtausgaben gesamtbetrags der zuschussfähigen öffentlichen ausgaben der öffentlichen ausgaben insgesamt
řízení veřejných výdajů
verwaltung der öffentlichen ausgaben
snížení veřejných výdajů
kürzungen der öffentlichen ausgaben die reduzierung der öffentlichen ausgaben einschnitten in den öffentlichen ausgaben
veřejných financí
öffentlichen finanzen
veřejných služeb
öffentlichen dienstleistungen öffentlichen dienste
veřejných zakázkách
das öffentliche beschaffungswesen öffentliche auftragswesen öffentliche aufträge
cestovních výdajů
reisekosten der fahrkosten
způsobilých výdajů
zuschussfähigen ausgaben förderfähigen ausgaben der zuschussfähigen kosten
provozních výdajů
operativen ausgaben betriebsausgaben laufender sachausgaben

"Veřejných výdajů" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr