VE VELKÉ BRITÁNII AUF DEUTSCH

Übersetzung für Ve Velké Británii in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.0982

in großbritannien (171) im vereinigten königreich (54) in dem vereinigten königreich (3)

Beispiele für die Verwendung Ve Velké Británii in einem Satz und ihre Übersetzungen

In großbritannien
Nás ve velké británii evropě formuje hlavně historie.
Uns in Großbritannien und Europa formt vor allem unsere Geschichte.
Kapacita dostupná ve velké británii_BAR_ 76469_BAR.
Verfügbare Kapazität in Großbritannien _BAR_ 76469 _BAR.
Im vereinigten königreich
Program bezpečnostních kamer ve velké británii.
Das Sicherheitskameraprogramm im Vereinigten Königreich.
Londýnský velký třesk zrušil v roce 1986 oddělenost bankovních funkcí ve velké británii.
Der Big Bang von London 1986 beendete die Trennung der Bankenfunktionen im Vereinigten Königreich.
Großbritannien
Který panovník vládl ve velké británii nejdéle.
Welche Monarchen regiert Großbritannien am längsten?
Které je pokud se díváte v americe v londýně ve velké británii.
Für unsere US-Zuschauer: Das ist in London, Großbritannien.
Andere satzbeispiele
Systémové reformy ve velké británii dánsku švédsku polsku estonsku mají mnoho společného.
Die Systemreformen in Großbritannien, Dänemark, Schweden, Polen und Estland haben viele Gemeinsamkeiten.
Ve velké británii vede každý finanční rozruch k volání po změně systému.
In Großbritannien führt jede Störung des Finanzsystems zu Rufen nach einer Umgestaltung des Systems.
Je to tím pozoruhodnější že krize ve velké británii byla poměrně mírná.
Das ist umso bemerkenswerter, als die Krise im Vereinigten Königreich vergleichsweise milde war.
Například ve velké británii je vítr nadále podstatně nákladnější než jiné energetické zdroje.
So ist beispielsweise in Großbritannien der Wind immer noch deutlich teurer als andere Energiequellen.
Institut žen reprezentuje miliony obyčejných lidí ve velké británii.
Das Women's Institute vertritt Millionen von Bürgerinnen und Bürgern im Vereinigten Königreich.
Takový úřad existuje ve velké británii.
Eine solche Behörde gibt es in Großbritannien.
Všem stáčírnám pepsi-coly ve velké británii.
An alle Pepsi-Cola Abfüllanlagen in Großbritannien.
Úplně se tím zničí úsilí zástupů producentů vajec ve velké británii.
Das wird die Bemühungen der Kolonieeiererzeuger im Vereinigten Königreich völlig untergraben.
To jsem já. byl jsem jmenován velvyslancem ve velké británii.
Man hat mich zum Botschafter in Großbritannien ernannt.
Ryby bojují za stejná práva/pro každého imigranta ve velké británii.
Die Fische kämpfen für gleiche Rechte für jeden Einwanderer in Großbritannien.
Toto je titulek z daily telegraph ve velké británii.
Das ist eine Schlagzeile vom Daily Telegraph in Großbritannien.
Ano. jak už jsem vám vysvětlil ve velké británii.
Ja nun, wie ich bereits erklärt habe, in Großbritannien.
Ano ne ve velké británii.
Ja, nicht in Großbritannien.
Mike oates žije ve velké británii.
Mike Oates lebt in Großbritannien.
Nabídne mi funkci velvyslance ve velké británii.
Er wird mir den Posten des Botschafters in Großbritannien anbieten.
Rovněž poslední volby ve velké británii skončily těsným výsledkem.
Auch bei Großbritanniens letzter Wahl gab es ein knappes Ergebnis.
Charles bronson je nejznámější vězeň ve velké británii.
Charles Bronson ist der berühmteste Häftling Großbritanniens.
To je o mnoho vyšší číslo než v USA nebo ve velké británii.
Dies ist eine viel größere Zahl als für die USA oder die UK.
Uložení závazku veřejné služby na pravidelnou leteckou dopravu ve velké británii.
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Linienflugverkehr innerhalb des Vereinigten Königreichs.
Odborové svazy ve velké británii německu kanadě jinde už dlouho poukazují na škody působené pákovými odkupy.
Die Gewerkschaften in Großbritannien, Deutschland, Kanada und andernorts verweisen seit langem auf die durch fremdfinanzierte Übernahmen verursachten Schäden.
Když zvýší EU daně ve velké británii zareagují lidé tím že při volbách vyjádří nesouhlas s EU.
Wenn die EU also die Abgaben im Vereinigten Königreich erhöht, werden die Menschen dann die EU bei den Wahlen abstrafen?
Tak třeba tesco mobile ve velké británii nabízí SMS minimálně o polovinu levněji než jeho konkurenti.
So bietet beispielsweise Tesco Mobile in Großbritannien SMS mindestens um die Hälfte billiger an als seine Konkurrenten.
Ve velké británii se na kukuřici používají pesticidy které obsahují přibližně 15 aktivních látek.
In dem Vereinigten Königreich wird ein Mais-Pestizid eingesetzt, das rund 15 aktive Substanzen enthält.

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.0982

S Synonyme von "ve velké británii"


ve spojeném království
v británii

"Ve velké británii" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr