VELMI RYCHLE AUF DEUTSCH

Übersetzung für Velmi Rychle in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0695

Beispiele für die Verwendung Velmi Rychle in einem Satz und ihre Übersetzungen

Flutikason- propionát je ze systémové cirkulace odstaňován velmi rychle.
Fluticasonpropionat wird sehr schnell aus dem Blutkreislauf entfernt.
Velmi rychle když to musí být.
Sehr schnell, wenn es sein muss.
Tyto priority je ovšem třeba velmi rychle proměnit v konkrétní domácí politická opatření.
Diese Prioritäten müssen jedoch sehr rasch in spezifische innerstaatliche Maßnahmen umgewandelt werden.
Fentanyl je vysoce lipofilní lék velmi rychle absorbovaný ústní sliznicí pomaleji gastrointestinálním traktem.
Fentanyl ist stark lipophil und wird sehr rasch über die Mundschleimhaut und langsamer über den Gastrointestinaltrakt resorbiert.
Takže velmi rychle jaký je optimální časový profil.
Nun, ganz schnell, was ist das beste Zeitprofil?
Dobře velmi rychle.
Jetzt ganz schnell.
Místnost se velmi rychle naplní vy se budete snažit šlapat vodu.
Die Kammer wird sich ziemlich schnell füllen und ihr werdet im Wasser stehen.
Vyřešil bych ho velmi rychle.
Er wurde ziemlich schnell geschlossen.
Andere satzbeispiele
Velmi rychle.
Sehr schnell.
Počasí se může velmi rychle proměnit takže potřebujeme mít štěstí se vším.
Das Wetter kann sich sehr rasch ändern, wir müssen viel Glück haben mit allem.
Tady všechno zreziví velmi rychle.
Sachen rosten hier sehr schnell.
S dětmi se ale všechno velmi rychle promění.
Und mit Kindern wird alles ganz schnell anders.
V současnosti se nám situace v barmě velmi rychle mění.
Die Lage in Birma ändert sich zurzeit sehr rasch.
Poněkud pozdějším výsledkem když k němu došlo velmi rychle bylo neúplné stažení ruských vojsk.
Obgleich noch sehr rasche Ergebnis war der unvollständige Abzug der russischen Truppen.
Umírá velmi rychle.
Er stirbt sehr schnell.
Rostou velmi rychle.
Sie wachsen sehr schnell.
Musíme být schopni velmi rychle dodat havarijní infrastrukturu.
Wir müssen in der Lage sein, sehr rasch eine behelfsmäßige Infrastruktur einzurichten.
Velmi rychle.
Ziemlich schnell.
Jakmile jsem zjistiala co chce generál udělat poslala jsem marie velmi rychle pryč.
Als ich erfuhr, was der General vorhatte, habe ich Mary ganz schnell weggebracht.
Nebojte se píše velmi rychle.
Aber keine Sorge, er schreibt ziemlich schnell.
Jakmile bude válka vyhraná nová výstavba půjde velmi rychle.
Wenn der Krieg erst mal gewonnen ist, geht der Aufbau ganz schnell.
Prý běháš velmi rychle.
Ich höre, du läufst sehr schnell.
Tento základní smysl jednoty velmi rychle ztrácíme.
Dieses grundsätzliche Gefühl von Einheit verlieren wir ganz schnell.
Myslím že umřela velmi rychle.
Ich glaube, sie starb sehr schnell.
Teď by mohli... nechat vaší ženu zabít velmi rychle.
Es könnte... ihrer Frau ziemlich schnell den Tod bringen.
Řeka schne velmi rychle že.
Danach trocknet der Fluss ziemlich schnell aus,
Ale učím se všechno velmi rychle.
Aber ich lerne alles ganz schnell.
Určitě se naučíte velmi rychle španělsky.
Ich wette, ihr lernt sehr schnell Spanisch.
Učíš se japonsky velmi rychle.
Du sprichst japanisch sehr schnell.
Ty moje zlatá rybičko mi teď velmi rychle prozradíš tvoje sladké tajemství.
Und du, mein kleiner Goldfisch, verrätst mir jetzt ganz schnell dein süßes Geheimnis.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0695

"Velmi rychle" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr