VSTOUPILA V PLATNOST AUF DEUTSCH

Übersetzung für Vstoupila V Platnost in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.0805

Beispiele für die Verwendung Vstoupila V Platnost in einem Satz und ihre Übersetzungen

Inkrafttreten ( vstupu , vstoupí v platnost , platnost )
Od chvíle kdy vstoupila v platnost lisabonská smlouva. má evropský parlament podstatně větší moc.
Und seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat das Europäische Parlament deutlich mehr Macht.
Dohoda které bychom měli s radou dosáhnout navíc umožní aby směrnice rychle vstoupila v platnost členské státy ji provedly již v lednu 2011.
Des Weiteren wird die Übereinkunft, die wir mit dem Rat erzielen sollten, ein schnelles Inkrafttreten der Richtlinie und eine schnelle Umsetzung durch die Mitgliedstaaten schon im Januar 2011 möglich machen.
Nicméně bych chtěl jasně zdůraznit že vstoupila v platnost lisabonská smlouva která posiluje úlohu evropského parlamentu.
Ich möchte allerdings sehr deutlich betonen, dass der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten ist, und dass dadurch die Rolle des Europäischen Parlaments gestärkt wurde.
FR pane předsedající pane komisaři poté co vstoupila v platnost lisabonská smlouva máme nové pravomoci chceme aby byly napříště respektovány.
Herr Präsident, Herr Kommissar, seit der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten ist, haben wir neue Befugnisse, die wir auch weiterhin respektiert sehen wollen.
In kraft getreten ist
NL pane předsedající nyní když lisabonská smlouva vstoupila v platnost mohou občané podnikat občanské iniciativy.
NL Herr Präsident, nun da der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten ist, können die Bürgerinnen und Bürger Bürgerinitiativen ins Leben rufen.
S ohledem na dohodu o partnerství spolupráci mezi evropskými společenstvími jejich členskými státy ukrajinou[] která vstoupila v platnost dne. března 1998.
Unter Hinweis auf das Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten und der Ukraine[4], das am 1. März 1998 in Kraft getreten ist.
In kraft getretenen
DE pane předsedající lisabonská smlouva která naštěstí vstoupila v platnost nám přinese více demokracie postup slyšení s vysokým představitelem.
Herr Präsident! Wir bekommen durch den glücklicherweise in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon mehr Demokratie, wir bekommen ein Anhörungsverfahren für den Hohen Vertreter.
Přestože evropská reformní smlouva lisabonská smlouva nyní již vstoupila v platnost evropský parlament nemůže dosud volit jednotlivé komisaře ani jim vyslovit svou nedůvěru.
Trotz des nunmehr in Kraft getretenen EU-Reformvertrags von Lissabon kann das EU-Parlament auch weiterhin nicht einzelne Kommissare wählen oder ihnen das Misstrauen aussprechen.
Trat am
NAFTA vstoupila v platnost. ledna 1994.
Das NAFTA-Abkommen trat am 1. Januar 1994 in Kraft.
Tato směrnice vstoupila v platnost dne 16. července 1999.
Die Richtlinie trat am 16. Juli 1999 in Kraft.
Andere satzbeispiele
Aby tato směrnice vstoupila v platnost musí ji provést všechny členské státy.
Damit diese Richtlinie in Kraft tritt, muss sie in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden.
Alpská úmluva vstoupila v platnost.
Die Alpenkonvention ist in Kraft getreten;
DE pane předsedající dokázali jsme to lisabonská smlouva vstoupila v platnost.
Herr Präsident! Es ist geschafft, der Vertrag von Lissabon tritt in Kraft.
Díky tomu že lisabonská smlouva vstoupila v platnost jsou dnes mnohé postupy přímější transparentnější.
Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon sind viele Verfahren direkter und transparenter geworden.
Úmluva vstoupila v platnost dne 25. března 1998.
Es trat am 25. März 1998 in Kraft.
Tato opatření vstoupila v platnost dne. července 2003.
Diese Maßnahmen traten am 9. Juli 2003 in Kraft.
Generální ředitel neprodleně oznámí všem členským státům agentury že dohoda vstoupila v platnost.
Der Generaldirektor unterrichtet alle Mitgliedstaaten der Organisation sogleich von dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens.
Rád bych kolegům připomenul že před rokem vstoupila v platnost lisabonská smlouva.
Zweitens möchte ich die Kolleginnen und Kollegen daran erinnern, dass der Vertrag von Lissabon vor einem Jahr in Kraft getreten ist.
S ohledem na dohodu o partnerství spolupráci podepsanou dne 28. listopadu 1994 mezi moldavskem EU která vstoupila v platnost dne. července 1998.
Unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der Republik Moldau und der Europäischen Union, das am 28. November 1994 unterzeichnet wurde und am 1. Juli 1998 in Kraft getreten ist.
EL pane předsedající je důležité že lisabonská smlouva konečně vstoupila v platnost.
EL Herr Präsident, es ist wichtig, dass der Vertrag von Lissabon schließlich in Kraft getreten ist.
Tato dohoda vstoupila v platnost dnem podpisu dne 10. března 2006.
Dieses Abkommen ist an dem Tag der Unterzeichnung, dem 10. März 2006, in Kraft getreten.
Pane předsedající před tím než lisabonská smlouva vstoupila v platnost opíraly se dotyčné tři otázky o články 60 301 308 smlouvy o založení evropského společenství.
Herr Präsident, vor Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon basierten die drei genannten Vorschläge auf Artikel 60, 301 und 308 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
S ohledem na dohodu o spolupráci mezi evropským společenstvím kambodžským královstvím která vstoupila v platnost dne. listopadu 1999.
Unter Hinweis auf das Kooperationsabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Kambodscha, das am 1. November 1999 in Kraft getreten ist.
Dohoda mezi společenstvím spojeným královstvím velké británie severního irska MAAE která vstoupila v platnost dnem 14. srpna 1978;
Das Übereinkommen zwischen der Gemeinschaft, dem Vereinigten Königreich und der IAEO, das am 14.8.1978 in Kraft trat;
Poté co lisabonská smlouva vstoupila v platnost byla smlouva o ES pozměněna apřejmenována na smlouvu o fungování evropské unie dále jen „ SFEU “.
Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wurde der EG-Vertrag novelliert und in „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ umbenannt AEUV.
Je velmi důležité aby lisabonská smlouva vstoupila v platnost co nejdříve neboť pak budeme moci mimo jiné nadále pracovat na jmenování nové komise.
Der Vertrag von Lissabon muss schnellstmöglich in Kraft treten, damit wir u. a. die Arbeit der Ernennung der neuen Kommission fortsetzen können.
Dochází k tomu pouze několik týdnů poté co vstoupila v platnost směrnice o obnovitelných energiích na kterou jsme my všichni zde byli velmi pyšní.
Und das wenige Wochen, nachdem die Richtlinie über erneuerbare Energien, auf die wir hier gemeinsam sehr stolz waren, in Kraft getreten ist.
Dohoda mezi společenstvím francií MAAE která vstoupila v platnost dnem 12. září 1981;
Das Übereinkommen zwischen der Gemeinschaft, Frankreich und der IAEO, das am 12.9.1981 in Kraft trat;
Za druhé bych vám chtěl připomenout že v prosinci roku 2009 vstoupila v platnost lisabonská smlouva.
Zweitens möchte ich Sie daran erinnern, dass der Vertrag von Lissabon im Dezember 2009 in Kraft getreten ist.
Dohoda mezi spojenými státy americkými MAAE která vstoupila v platnost dnem. prosince 1980.
Das Abkommen zwischen den USA und der IAEO, das am 9.12.1980 in Kraft trat.

Ergebnisse: 262, Zeit: 0.0805

Siehe auch


vstoupila v platnost dne
TRAT AM tag des inkrafttretens trat am traten am 9.
lisabonská smlouva vstoupila v platnost
inkrafttreten des vertrags von lissabon der vertrag von lissabon in kraft
vstoupila v platnost lisabonská smlouva
vertrag von lissabon in kraft getreten inkrafttretens des vertrags von lissabon
nevstoupí v platnost
zum inkrafttreten nicht in kraft
před jeho vstupem v platnost
vor seinem inkrafttreten
vstoupila do války
trat dem krieg dem krieg beitritt sie dem krieg beitraten war in den krieg eingetreten

Wort für wort übersetzung


S Synonyme von "vstoupila v platnost"


dne vstupu v platnost
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr