VYŘEŠENÍ TOHOTO PROBLÉMU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Vyřešení Tohoto Problému in der Deutsch

Ergebnisse: 144, Zeit: 0.0386

Beispiele für die Verwendung Vyřešení Tohoto Problému in einem Satz und ihre Übersetzungen

Lösung dieses problems

Domnívám se že toto usnesení představuje důležitý krok k vyřešení tohoto problému.
Ich glaube, dass diese Entschließung ein wichtiger Schritt zur Lösung dieses Problems ist.
K vyřešení tohoto problému bylo stanoveno nahradit minimální dovozní ceny valorickým clem.
Zur Lösung dieses Problems wurde ins Auge gefasst, den MEP durch einen Wertzoll zu ersetzen.

Dieses problem zu lösen

Vyřešení tohoto problému je záležitostí NATO.
Die NATO trägt gemeinsam die Verantwortung, dieses Problem zu lösen.
K vyřešení tohoto problému jsme uvažovali o samoopravitelném materiálu.
Um dieses Problem zu lösen, dachten wir an sich selbst heilende Materialien.
Andere satzbeispiele
Vyřešení tohoto problému musí být prioritou.
Die Klärung dieser Frage muss Vorrang haben.
Zaslat hlášení o chybě. pomůžete tím vyřešení tohoto problému.
Einen Fehlerbericht senden, um beim Beheben dieses Problems zu helfen.
Právní předpisy společenství nejsou bohužel takové aby podpořily vyřešení tohoto problému protože nepochopitelně omezují evropské fondy které mohou být vyčleněny na projekty renovace systémů vytápění.
Leider ist die EU-Gesetzgebung nicht zur Lösung dieses Problems geeignet, da die EU-Mittel für Projekte zur Sanierung von Heizungsanlagen unbegreiflicherweise begrenzt werden.
Lze jen těžko vidět jak může hnutí fairtrade výrazně přispět kamp 160; vyřešení tohoto problému protože jedinou seriózní politikou stabilizace příjmů producentů je kontrola nabídky.
Die Bewegung für fairen Handel kann kaum zur Lösung dieses Problems beitragen, da die einzige sinnvolle Politik zur Stabilisierung der Erzeugereinkommen in der Steuerung des Angebots besteht.
Způsobujeme rozvrat celé jedné generace doposud jste pane barroso neudělal takřka nic pro vyřešení tohoto problému.
Wir sind gerade dabei, eine ganze Generation ins Chaos zu stürzen, und bisher, Herr Barroso, haben Sie herzlich wenig zur Lösung dieses Problems beigetragen.
Nejprve musíme konstatovat že vyřešení tohoto problému se nemůže stát rukojmím politických záměrů zájmů.
Zunächst einmal müssen wir feststellen, dass die Lösung dieses Problems nicht von politischen Absichten und Interessen beherrscht werden darf.
Větší přeshraniční regulace kontroly minimální harmonizované normy upravující smlouvy agentů by přispěly k vyřešení tohoto problému jsou nezbytné k zajištění bezúhonnosti fotbalu.
Strengere grenzübergreifende Vorschriften, Kontrollmechanismen und einheitliche Mindeststandards für Vermittlerverträge würden dazu beitragen, dieses Problem zu beheben. Sie sind notwendig, um die Integrität des Fußballs zu gewährleisten.
Přijetím tohoto nařízení vyšleme jasný signál týkající se závazku EU na vyřešení tohoto problému.
Mit der Verabschiedung der Verordnung setzt die EU ein aussagekräftiges Zeichen im Hinblick auf ihre Verpflichtung, dieses Problem einer Lösung zuzuführen.
Pár postupů jejichž cílem je boj proti narušování hospodářské soutěže pevnému stanovení cen nestačí k vyřešení tohoto problému.
Ein paar Verfahren wegen Wettbewerbsverzerrungen und Preisabsprachen lösen dieses Problem eben nicht.
K vyřešení tohoto problému potřebujeme odhodlaný společný hlas nový druh diplomacie v oblasti energie zvláštního vysokého představitele EU pro vnější
Zur Lösung dieses Problems brauchen wir eine starke gemeinsame Stimme, eine neue Art von Energiediplomatie und, um diese zu betreiben,
Předsednictví věří že vyřešení tohoto problému vyžaduje integrovaný přístup přístup který obsáhne všechny příslušné sektory aby byla zajištěna účinná dlouhodobá
Die Präsidentschaft ist der Meinung, dass ein integriertes Konzept zur Lösung dieses Problems erforderlich ist, das alle relevanten Sektoren einbezieht, um eine
delegace poskytují což by spolu se speciálním inventarizačním projektem zahájeným v roce 2004 mělo přispět k postupnému vyřešení tohoto problému.
von den Delegationen übermittelten Informationen, die gemeinsam mit einem 2004 ins Leben gerufenen Inventarisierungsprojekt zur Lösung dieses Problems beitragen sollte.
bych vás chtěl vybídnout k tomu abyste vyřešila nebo udělala co nejvíce k vyřešení tohoto problému ještě před vaším odchodem.
ersuche Sie, vor Ihrem endgültigen Abschied dieses Problem zu lösen oder so viel wie möglich zur Lösung dieses Problems beizutragen.
podporu většiny členů výboru pro občanské svobody spravedlnost vnitřní věci přispívají k vyřešení tohoto problému bez ohrožení bezpečnosti schengenského prostoru.
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres unterstützt werden, tragen zur Lösung dieses Problems bei, ohne die Sicherheit im Schengen-Raum zu verringern.
Vyřešení těchto problémů vyžaduje širší přístup zároveň účinné provádění zásady volného pohybu.
Die Bewältigung dieser Probleme erfordert einen breiten Ansatz kombiniert mit einer wirksamen Umsetzung des Grundsatzes der Freizügigkeit.
Vyřešení těchto problémů si žádá dlouhodobý strategický přístup zejména pro výstavbu nových kapacit anebo rozšíření již existujících.
Die Lösung dieser Probleme erfordert einen langfristig angelegten, strategischen Ansatz, insbesondere für den Bau neuer oder den Ausbau vorhandener Kapazitäten.
moskvou kyjevem je že bychom měli mít prostředky k vyřešení těchto problémů pro případ že se budou opakovat jak s ohledem na rusko tak na ukrajinu.
Kiew ist folgende: wir sollten über die Mittel verfügen, eine Lösung dieser Probleme möglich zu machen, wenn sie künftig erneut auftreten, sowohl
Činitelé doufají v rychlé vyřešení tohoto problému.
Man hofft auf eine schnelle Lösung des Problems.
Vláda spojených států má zdroje moc k vyřešení tohoto problému.
Die Regierung der Vereinigten Staaten hat die Mittel, und die Macht, dieses Problem einzudämmen.
Co je možné na evropské úrovni učinit pro vyřešení tohoto problému?
Was kann auf europäischer Ebene getan werden, um dieses Problem zu lösen?
EU členské státy vytvářejí intenzivní úsilí o vyřešení tohoto problému.
Die EU und die Mitgliedstaaten haben eine konzertierte Anstrengung unternommen, um das Problem zu lösen.
Domnívám se že k vyřešení tohoto problému je třeba vyspělost správný přístup rozvaha.
Ich denke, beim Umgang mit diesem Problem brauchen wir Reife, die richtige Einstellung und Gelassenheit.
Velikost oblasti v níž se piráti pohybují ztěžuje vyřešení tohoto problému čistě vojenskými prostředky.
Die Größe des Gebiets, in dem Piraten verkehren, macht eine rein militärische Bekämpfung dieses Problems schwierig.
Na vyřešení tohoto problému nebude stačit úsilí jediného členského státu ani samotné evropské unie.
Die Bemühungen eines einzelnen Mitgliedstaates bzw. der EU allein reichen nicht aus, um dieses Problem zu beseitigen.
SL tato zpráva mě potěšila protože obsahuje všechny prvky potřebné k rychlému vyřešení tohoto problému.
SL Ich habe mich sehr über diesen Bericht gefreut, da er alle für eine schnelle Entscheidung dieses Problems notwendigen Komponenten beinhaltet.
Rovněž podporuji myšlenku pana tannocka že jakýkoli způsob na vyřešení tohoto problému je dobrý způsob.
Ich stimme Herrn Tannock außerdem darin zu, dass"jeder weg aus dieser Situation ein guter Weg ist.

Ergebnisse: 144, Zeit: 0.0386

Sätze in alphabetischer reihenfolge


vyřešení tohoto problému

"Vyřešení tohoto problému" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr