VYŘEŠILY AUF DEUTSCH

Übersetzung für Vyřešily in der Deutsch

Ergebnisse: 34, Zeit: 0.0278

Beispiele für die Verwendung Vyřešily in einem Satz und ihre Übersetzungen

Oba dotyčné členské státy komise vynaloží veškeré úsilí aby problém vyřešily.
Die beiden betroffenen Mitgliedstaaten und die Kommission bemühen sich nach Kräften, das Problem zu lösen.
Používají tedy vztahy mezi barvami aby tu záhadu vyřešily.
Also benutzen sie die Beziehung zwischen den Farben, um das Puzzle zu lösen.
Národní centrální banky jsou prostřednictvím elektronické pošty upozorněny aby rozdíly ihned vyřešily.
Die NZBen werden per E-Mail daran erinnert, Datenabweichungen schnell zu klären.
Ohledně posledně jmenovaného bodu bychom měli vyzvat členské státy aby vyřešily problematiku opožděných plateb která způsobila nadále působí vážné problémy obtíže.
Im Hinblick auf diesen letzten Punkt sollten wir die Mitgliedstaaten auffordern, die Frage des Zahlungsverzugs, der ernsthafte Probleme und Schwierigkeiten verursacht hat und auch weiterhin verursacht, zu klären.

Können

Jen si přeju abychom ty naše spory nějak vyřešily.
Ich wünschte nur, wir hätten irgendwie unsere Differenzen beilegen können.
mají přijmout veřejné orgány na všech úrovních evropské vnitrostátní regionální aby se vyřešily problémy kterým toto odvětví čelí.
Behörden aller Ebenen- EU, national und regional- ergriffen werden können, um sich den Herausforderungen, die diesen Sektor betreffen, zu stellen.

Lösen

Přitom fungující trh konkurenční prostředí by tento problém vyřešily přirozeně.
Ein funktionierender Markt und ein konkurrenzgeprägtes Umfeld würden dieses Problem jedoch auf natürliche Weise lösen.
Existují-li jiné způsoby které by problém srovnatelně vyřešily avšak v praxi by nás dovedly k lepší obchodní dohodě
Wenn es andere Möglichkeiten gibt, die das Problem gleichermaßen lösen, uns aber in der Tat dazu führen, ein besseres

Geklärt

Konečně jsme to se svou sestrou vyřešily.
Ich habe endlich diese Sache mit meiner Schwester geklärt.
Protože to už jsme vyřešily.
Das haben wir doch alles schon geklärt.

Behoben

Dva členské státy však tento problém vyřešily vytvořením národních databází jejichž úkolem je výskyt fenoménu předčasného ukončování školní docházky monitorovat;
Zwei Mitgliedstaaten behoben dieses Problem jedoch, indem sie nationale Datenbanken zur Überwachung der Schulabbrecherquote einrichteten.
Z toho důvodu dokud se nenajdou vhodné způsoby které by vyřešily všech 26 porušení zákaz stavění nadále potrvá.
Daher bleibt die Baueinstellungsverfügung bestehen, bis alle sechsundzwanzig Verstöße behoben sind.

Zu beheben

Ve druhém případě získávají státy silné podněty k tomu aby vyřešily své institucionální nedostatky mohly tak sklízet potenciální plody vnější finanční liberalizace.
Letzteres bietet Ländern starke Anreize, ihre institutionellen Mängel zu beheben, damit sie von den potenziellen Vorteilen einer finanziellen Liberalisierung nach außen hin profitieren können.
Takové iniciativy jsou ale stále příliš skrovné co do počtu příliš úzké co do rozsahu aby vyřešily celosvětový kvalifikační nesoulad.
Doch es gibt zu wenige Initiativen dieser Art und ihr Umfang reicht nicht aus, um das globale Missverhältnis zwischen vorhandenen und benötigten Qualifikationen zu beheben.

Erledigen

Tyto otázky by se vyřešily pokud by měl pojem „ hrubá nedbalost “ pro události v teritoriálním moři
Die Fragen würden sich erledigen, wenn der Begriff der groben Fahrlässigkeit für Vorgänge im Küstenmeer den gleichen Inhalt
Není zde žádná opora pro to aby se spory vyřešily nebo získaly hypotetickou povahu protože ustanovení již byla zrušena v jiných řízeních.
Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Rechtsstreite sich erledigt oder hypothetischen Charakter bekommen hätten, weil die Bestimmungen bereits in anderen Verfahren für nichtig erklärt worden sind.
Andere satzbeispiele
Dobře. víš čo? byla bych raději kdybychom to vyřešily samy.
Es ist besser, wenn wir das selber klären.
Jsou tu všechny týmy z okrsku počet případů které za půl roku vyřešily.
Alle Ermittlerteams und die im letzten halben Jahr gelösten Fälle.
Členským státům chybějí potřebné finanční prostředky aby tuto znepokojující situaci vyřešily samy.
Den Mitgliedstaaten fehlen die nötigen finanziellen Mittel, um dieser beunruhigenden Situation im Alleingang abzuhelfen.
Stejně tak USA naléhavě vyzvaly čínu japonsko aby pokojně vyřešily svůj spor o ostrovy senkaku kontrolované japonci.
In ähnlicher Weise fordern die USA China und Japan auf, ihren Konflikt um die von Japan kontrollierten Senkaku-Inseln friedlich zu lösen.
V tomto ohledu musí být evropa přísná musí být také přísná ve svém úsilí vyzývat tyto země aby vyřešily vztahy se svými sousedy.
Europa muss diesbezüglich strikt sein, auch indem es die betreffenden Länder dazu anhält, die Verhältnisse mit ihren Nachbarn zu klären.
Obě společnosti zahájily v letech 2003 2004 restrukturalizaci aby vyřešily finanční obtíže využily při tom různé podpory poskytované jak
Um den finanziellen Schwierigkeiten zu begegnen, begannen beide Unternehmen in den Jahren 2002-2003 ihre Umstrukturierung mit Unterstützung verschiedener staatlicher
Oba národy ale musí dospět ke správným principům dobrého vládnutí aby vyřešily velmi rozdílné potíže svých veřejných politik.
Aber beide Länder müssen die richtigen Prinzipien guter Staatsführung finden, um den sehr unterschiedlichen Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Ordnung zu begegnen.
Způsob jakým EU USA vyřešily dvoustranné problémy slouží jako vzor pro vztahy unie s ostatními zeměmi jako jenapříklad japonsko kanada.
Wie die EU und die USA bilaterale Probleme lösen, dient als Modell für die Beziehungen der Union mit anderen Staaten, etwa Japan und Kanada.
Ještě více než v předchozích letech proto musejí přijmout pevná rozhodná opatření aby tyto problémy vyřešily.
Jetzt kommt es noch mehr als in den vergangenen Jahren darauf an, dass sie entschiedene Schritte unternehmen, um diese Probleme anzugehen.
Zkušenosti z minulosti ukazují že nemůžete nechat na obchodních zájmech aby vyřešily tento problém.
Erfahrungen aus der Vergangenheit haben uns gezeigt, dass man die Lösung dieses Problems nicht den Handelsinteressen überlassen kann.
Pro přistoupení k EU je velmi důležité aby srbsko kosovo nejprve vyřešily vlastní spory.
Für einen EU-Beitritt ist es sehr wichtig, dass Serbien und Kosovo zuerst ihre Konflikte lösen.
Kromě toho by systém spotřební daně byl pevnější nevykazoval by závažná zkreslení vyřešily by se problémy se společnou nomenklaturou.
Darüber hinaus wäre dieses Verbrauchsteuersystem robuster und würde keine nennenswerten Verzerrungen hervorrufen; außerdem wären die Probleme im Zusammenhang mit der Kombinierten Nomenklatur(KN) gelöst.
ukládání takových požadavků existuje několik zemí které podobné problémy úspěšně vyřešily aniž by se dostaly do téže situace.
von Ländern kennen, denen es gelungen ist, die gleichen Probleme zu lösen, ohne in einer vergleichbaren Situation zu enden.
finančníci dohromady chtějí víc likvidních aktiv než kolik aktuálně existuje není jednoduše bezpečné nechat trhy aby situaci vyřešily.
als derzeit vorhanden sind, ist es einfach nicht sicher, es den Märkten zu überlassen, die Dinge zu regeln.

Ergebnisse: 34, Zeit: 0.0278

Siehe auch


se vyřešily problémy
die probleme zu lösen der lösung ihrer probleme können , um sich den herausforderungen

Sätze in alphabetischer reihenfolge


vyřešily

"Vyřešily" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr