VYZVALA AUF DEUTSCH

Übersetzung für Vyzvala in der Deutsch

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.1035

Beispiele für die Verwendung Vyzvala in einem Satz und ihre Übersetzungen

Forderte ( vyzvala , požádala , požadoval )
Komise vyzvala ostatní účastníky k zaujmutí stanoviska.
Die Kommission forderte die sonstigen Beteiligten zur Stellungnahme auf.
Konkrétně hoechst vyzvala úřednici pro slyšení aby prošetřila uvedené telefonické kontakty.
Hoechst forderte die Anhörungsbeauftragte ganz konkret auf, diese telefonischen Kontakte zu untersuchen.
Aufgerufen ( vyzvala , vyzývá , k dispozici )
Vyzvala další regulátory aby tento příklad následovali.
Sie hat andere Regulierungsbehörden aufgerufen, diesem Beispiel zu folgen.
Rada vyzvala čínskou vládu aby zrušila omezení vstupu do regionu což by umožnilo provést nezávislé vyhodnocení situace.
Der Rat hat die chinesische Regierung aufgerufen, die Zugangsbeschränkungen zur Region aufzuheben, wodurch eine unabhängige Bewertung der Lage ermöglicht würde.
Bat ( požádal , prosil , chtěl )
V listopadu roku 2008 rada vyzvala komisi k přípravě návrhu na jehož základě by se„značka evropského dědictví “ stala iniciativou EU.
Im November 2008 bat der Rat die Kommission um die Erarbeitung eines Vorschlags für die Umwandlung des Europäischen Kulturerbe-Siegels in eine EU-Initiative.
Maaloufova skupina v roce 2007 vyzvala komise skupinu intelektuálů pod vedením francouzsko-libanonského spisovatele amina maaloufa aby se zamýšlela
Die Maalouf-Gruppe: 2007 bat die Kommission eine Gruppe von Intellektuellen unter der Leitung des französisch-libanesischen Autors Amin Maalouf,
Ermutigt ( podporuje , povzbuzuje , vybízí )
Rada proto vyzvala island aby v této praxi pokračoval.
Der Rat hat Island daher ermutigt, mit dieser Praxis fortzufahren.
Zároveň rezoluce vyzvala členské státy aby vyvinuly další měřítka která budou lépe vystihovat štěstí jako cíl.
Die Mitgliedsstaaten werden durch die Resolution ermutigt, Messgrößen zu entwickeln, die das Ziel des Glücks besser abbilden.
Aufgefordert ( podporuje , povzbuzuje , vybízí )
Tiergarten nás šéfy ústavů vyzvala abychom přemýšleli.
Tiergarten 4 hat uns Anstaltsleiter aufgefordert, sich Gedanken zu machen.
Komise vyzvala zainteresované strany aby předložily své připomínky k předmětnému opatření.
Die Kommission hat die Beteiligten aufgefordert, sich zu der fraglichen Maßnahme zu äußern.
Sie forderte ( podporuje , povzbuzuje , vybízí )
Vyzvala hades taje na souboj o tvou svobodu.
Sie forderte Hades Dai heraus, um dich zu befreien.
Vyzvala alfa vlčici ve své smečce prohrála.
Sie forderte das Alpha-Weibchen in ihrem Rudel heraus und verlor.
Eingeladen ( podporuje , povzbuzuje , vybízí )
Komise je proto vyzvala k jednání o evropských radách zaměstnanců.
Aus diesem Grund hat die Kommission sie zu den Verhandlungen über die europäischen Betriebsräte eingeladen.
Než ho mamá vyzvala aby se tu cítil jako doma!
Bis Mama ihn einlud, sich wie zu Hause zu fühlen.
Andere satzbeispiele
Při uzavření postupu spolupráce vyzvala komise lucembursko ke zrušení osvobození od daní.
Nach Abschluss des Verfahrens der Zusammenarbeit forderte die Kommission Luxemburg zur Rücknahme der Steuerbefreiungen auf.
Zpráva vyzvala k zákonné úpravě ochrany proti etnickému profilování.
Der Bericht fordert gesetzliche Regelungen zum Schutz vor Ethnic Profiling.
EU vyzvala své partnery aby pomohli při podpoře mírového procesu.
Die EU hat ihre Partner um Hilfe dabei gebeten, den Friedensprozess voranzutreiben.
Důrazně jsem je vyzvala aby pro své arabské přítele učinili totéž.
Ich habe sie eindringlich aufgefordert, für ihre arabischen Freunde das Gleiche zu tun.
Pak vyzvala publikum ať koukají kamkoliv jen ne na mě.
Dann forderte ich das Publikum heraus, alles außer mich anzusehen.
Vyzvala komise členské státy aby v této oblasti přijaly společný postoj.
Hat die Kommission die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, eine gemeinsame Position dazu zu beziehen?
Vzhledem k tomu že NLD vyzvala k sankcím vůči barmě v oblasti investic.
In der Erwägung, dass die NLD Investitionssanktionen gegenüber Birma gefordert hat.
Komise vyzvala všech dvacet sedm členských států aby se této myšlenky chopily.
Die Kommission hat alle 27 Mitgliedstaaten bestärkt, diese Idee aufzugreifen.
Komise vyzvala všechny zúčastněné strany k podání připomínek ohledně dotyčné podpory.
Die Kommission hat alle anderen Beteiligten zur Äußerung zu der betreffenden Beihilfe aufgefordert.
Vyzvala jsem ho aby odhodil zbraň ale on to neudělal.
Er weigerte sich, seine Waffe fallen zu lassen.
Dne 27. června 2001 vedat deniz vyzvala deutsche post aby jí učinila nabídku na dílčí službu ve smyslu § 28 poštovního zákona.
Am 27. Juni 2001 forderte Vedat Deniz die Deutsche Post auf, ihm ein Teilleistungsangebot im Sinne von § 28 Postgesetz zu machen.
Rada rovněž vyzvala komisi k co nejrychlejšímu vypracování vhodných následných opatření k projektům programu prioritních toků odpadu včetně OEEZ.
Der Rat forderte die Kommission ferner auf, möglichst bald geeignete Folgemaßnahmen zu den Projekten des Programms über prioritäre Abfallströme, unter anderem für Elektro- und Elektronik-Altgeräte, auszuarbeiten.
Ráda bych vyzvala všechny orgány aby se v těchto dobách hospodářských finančních problémů přizpůsobily svým finančním možnostem.
Alle Institutionen sind aufgerufen, sich in wirtschaftlich und finanziell schwierigen Zeiten entsprechend am Riemen zu reißen!
Ve svých závěrech z června 2006 vyzvala evropská rada unii její členské státy aby rozšířily své národní účty
In seinen Schlussfolgerungen vom Juni 2006 forderte der Europäische Rat die Union und ihre Mitgliedstaaten auf, die volkswirtschaftlichen
EU aktivně podporovala rozmístění dalších vojenských pozorovatelů OBSE v oblastech sousedících s jižní osetií vyzvala k prodloužení mandátů misí OBSE OSN v gruzii.
Die EU hat die Entsendung zusätzlicher OSZE-Militärbeobachter in die an Südossetien angrenzenden Gebiete aktiv unterstützt und zur Verlängerung der Mandate der Missionen der OSZE und der VN in Georgien aufgerufen.

Ergebnisse: 265, Zeit: 0.1035

Siehe auch


vyzvala komisi
forderte die kommission hat der die kommission aufgefordert
vyzvala vládu
er rief die regierung dazu die regierung aufgefordert forderte die regierung
rada vyzvala komisi
hat der rat die kommission aufgefordert bat der rat die kommission rat hat die kommission gebeten rat forderte die kommission die kommission wurde vom rat ersucht

"Vyzvala" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr