ZÁMINKOU AUF DEUTSCH

Übersetzung für Záminkou in der Deutsch

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0854

vorwand (123) dem deckmantel (7) ausrede (5)

Beispiele für die Verwendung Záminkou in einem Satz und ihre Übersetzungen

Vorwand ( záminkou , výmluva , zástěrka )
Vaše přítelkyně získala přístup do mého zařízení pod falešnou záminkou.
Ihre Freundin hat sich unter falschem Vorwand... Zugang zu meiner Einrichtung verschafft.
Pod jakou záminkou jsi ji sem nalákala.
Unter welchem Vorwand hast du sie hergelockt?
Ein vorwand ( záminkou , výmluva , zástěrka )
Takže myslíte že loupež byla jen záminkou pro umístění štěnice.
Glaubst du also, dass der Raub nur ein Vorwand war, um die Wanze zu platzieren?
Zadlužení schodek jsou pouhou záminkou.
Schulden und Defizite sind lediglich ein Vorwand.
Der vorwand ( záminkou , výmluva , zástěrka )
Záminkou pro zákaz strany bylo její údajné propojení s kurdskou PKK.
Der Vorwand für das Verbot der Partei waren angebliche Verbindungen zur kurdischen PKK.
Záminkou pirátů byl výběr rybářské daně z lodi plující v somálských vodách.
Der Vorwand der Piraten bestand darin, eine Fischereisteuer für Schiffe in somalischen Gewässern zu erheben.
Tatsachen ( záminkou , výmluva , zástěrka )
Bylo tu společenství pod falešnou záminkou.
Nur eine Verbindung unter falschen Tatsachen.
Pod falešnou záminkou.
Unter falschen Tatsachen.
Andere satzbeispiele
Tyto dohody nesmí být záminkou pro další drancování přírodních zdrojů rozvojových zemí.
Die Abkommen dürfen kein Vorwand zur Fortführung der Plünderung der natürlichen Ressourcen von Entwicklungsländern sein.
Vy byste zradil jeho důvěru tím že byste ho pod falešnou záminkou vyhodil.
Und Sie missbrauchen sein Vertrauen, indem Sie ihn unter einem falschen Vorwand feuern?
Silvia hermannová pronikla pod falešnou záminkou do domu.
Silvia Hermann gelangte unter falschen Vorwand ins Haus.
Vyšetřování této záležitosti nesmí být záminkou pro další pronásledování opozice.
Ermittlungen in dieser Frage dürfen nicht zum Vorwand für die weitere Verfolgung der Opposition werden.
Nemůžeme zatýkat lidi pod falešnou záminkou.
Wir können Leute nicht unter falschem Vorwand verhaften.
Vylákal vás sem pod falešnou záminkou.
Er lockte euch unter falschem Vorwand her.
Nechci si ho ponechat pod falešnou záminkou.
Ich will sie nicht unter falschem Vorwand behalten.
Pod falešnou záminkou!
Unter falschem Vorwand,
Pak jste mě nalákal sem pod falešnou záminkou.
Dann haben Sie mich unter falschem Vorwand hergelockt.
Ano přivedl jsem vás sem pod falešnou záminkou.
Ja, ich habe Euch unter einem falschen Vorwand hierher gebracht.
Pod falešnou záminkou.
Unter falschem Vorwand.
Jeď do lyonu pod záminkou papežské mise.
Geh nach Lyon, aber unter dem Deckmantel einer päpstlichen Mission.
Využití uhlí je odmítáno pod záminkou ochrany životního prostředí.
Die Verwendung von Kohle wird unter dem Vorwand der Umwelt abgelehnt.
Zapáté represivní mechanismy jsou pod záminkou boje proti terorismu posilovány.
Fünftens werden die Mechanismen der Unterdrückung unter dem Vorwand der Bekämpfung des Terrorismus verstärkt.
To vše ještě zhoršuje asociální politika zaváděná pod záminkou krize.
All dies wird durch die unter dem Vorwand der Krise aufgezwungene unsoziale Politik noch verschlimmert.
Ranek si mně zavolal na můstek pod záminkou pozorování hvězd.
Ranek zitierte mich unter dem Vorwand der Sternenguckerei zu sich.
Muldere přivezl jsi mě sem pod záminkou vyšetřování nevysvětlitelné smrti.
Wir sind doch hier, um einen ungeklärten Todesfall zu untersuchen.
Jenom sám pod záminkou obchodu.
Ganz allein, unter dem Vorwand Geschäftliches zu erledigen.
Nechala zničit mou loď pod falešnou záminkou.
Sie hat mein Schiff zerstört mit falschen Pocken.
Obarova smrt je pouhou záminkou.
Sein Selbstmord ist lediglich ein Vorwand.
Zavolala jsem tě sem pod falešnou záminkou.
Ich habe dich unter Vortäuschung falscher Tatsachen hierhergerufen.
Na druhé straně si velké podniky stěžují na nedostatek odborného personálu což je často vítanou záminkou pro zaměstnávání lidí s nízkými mzdovými náklady.
Andererseits beklagen große Unternehmen den steigenden Fachkräftemangel, oft eine willkommene Ausrede, Menschen zu Dumping-Löhnen zu beschäftigen.

Ergebnisse: 264, Zeit: 0.0854

Siehe auch


pod falešnou záminkou
unter falschem vorwand unter vortäuschung falscher tatsachen unter falschen tatsachen unter vorspiegelung falscher tatsachen
pod záminkou boje proti terorismu
unter dem vorwand der terrorismusbekämpfung unter dem vorwand der bekämpfung des terrorismus unter dem vorwand , den terrorismus zu bekämpfen unter dem deckmäntelchen des kampfes gegen den terrorismus

"Záminkou" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr