ZÁPORNÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Záporné in der Deutsch

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.0811

Beispiele für die Verwendung Záporné in einem Satz und ihre Übersetzungen

Oba budou záporné protože když je sečtete dostanete mínus.
Und beide werden negativ sein, weil man, wenn man sie addiert, eine negative 3 erhält.
Pokud je jen y záporné ale x je kladné jste ve čtvrtém.
Wenn nur Y negativ ist, aber X positiv, dann ist es der 4.
Einen negativen
Když máte záporné číslo na druhou stále dostanete kladný výsledek.
Selbst wenn ihr einen negativen Werte quadriert, ist das immer noch ein positives Ergebnis.
Co vlastně znamená záporné číslo.
Was bedeutet eine negative Zahl überhaupt?
Andere satzbeispiele
Tzv. záporné prohlášení o věrohodnosti je součástí stanoviska účetního dvora.
Die sogenannte negative ZVE ist Teil der Stellungnahme des Rechnungshofs.
Tohle tady je záporné.
Das hier drüben ist minus"i.
A vąechno záporné necháme v minulém roce.
Und alles Negative lassen wir im letzten Jahr zurück.
Senzory ukazují záporné hodnoty.
Negative Werte an allen Sensoren.
Tak zápornéb. b je.
So ist es negative b. b ist 2.
Nyní jedno z nich uděláme záporné uvidíme co se stane.
Versuchen wir jetzt, eine von diesen negativen Zahlen zu machen, und sehen wir was passiert.
Ale oni půjdou utvoří záporné iony.
Aber sie werden zu negativen Ionen.
Pokud je y kladné ale x záporné jste v druhém.
Wenn Y positiv, aber X negativ ist, dann ist es der 2.
Toto záporné číslo... pamatujte tato rovnice nám dává sílu pružiny.
Und diese negative Zahl, denk daran die Formel gibt uns die Rückstellkraft.
Takže se rozhodne vzít si na sebe steveovo záporné čisté jmění.
So entscheidet er sich, Steves negatives Reinvermögen zu entfernen.
Tak to je záporné plus nebo mínus odmocnina z b na druhou.
Es ist also negativ 2 plus oder minus Quadratwurzel von b quadriert.
Z účetního hlediska je logické obchodní deficity označit za záporné úspory.
Aus der Sicht eines Buchhalters ist es daher folgerichtig, Handelsdefizite als negative Ersparnisse zu bezeichnen.
Ve skutečnosti investoři reálné inflačně očištěné záporné výnosy akceptují už dlouho.
Tatsächlich akzeptieren die Anleger real(inflationsbereinigt) negative Renditen schon seit langem.
Takže jestliže všechny hodnoty y jsou záporné musíme zůstat bod osou x.
Also wenn alle y-Werte negativ sein sollen müssen wir, unter der x-Achse bleiben.
Nemůže to být nula nemůže to být záporné číslo.
Es kann nicht null sein und es kann auch keine negative Zahl sein.
Ale je třeba si uvědomit co znamená záporné číslo.
Aber du musst verstehen, was negativ bedeutet.
Mohli bychom jim říkat záporné.
Wir könnten sie auch negativ genannt haben.
Tady tohle nejsou záporné y hodnoty.
Hier, dies sind negative y-Werte.
Neboli přičtěme záporné hodnoty.
Oder ich addiere die Negative.
Toto bude kladné protože toto je záporné.
Das hier wird positiv, das hier negativ.
Jedno musí být kladné druhé musí být záporné.
Eins muss positiv, das andere negativ sein.
Takže pojďme na to některé body jsou záporné.
Also, mal sehen, einige Punkte sind ein wenig negativ.
No všechno bude záporné že.
Hmm, all diese werden negativ, richtig?
Výnosy z německých dluhopisů jsou dnes záporné až do osmileté splatnosti.
Die Renditen deutscher Bundesanleihen sind mittlerweile bis zu einer Laufzeit von acht Jahren negativ.
To je kde jsou všechny y záporné přímo tady.
Hier sind alle y-Werte negativ.
Tohle bude trochu záporné.
So wäre dies ein wenig negativ.

Ergebnisse: 263, Zeit: 0.0811

Siehe auch


záporné číslo
negative zahl
záporné stanovisko
negatives gutachten der ablehnenden stellungnahme
je záporné
ist negativ hier negativ ist das minus

"Záporné" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr