ZÁSADNĚ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Zásadně in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1281

Beispiele für die Verwendung Zásadně in einem Satz und ihre Übersetzungen

Grundsätzlich ( v zásadě , v podstatě , zásadně )
Zatímco však evropa rozvoj třetích zemí zásadně podporuje spojené státy tak nečiní.
Während Europa jedoch grundsätzlich die Entwicklung von Drittländern unterstützt, tun die Vereinigten Staaten dies nicht.
Dámy pánové jsem zásadně proti vzniku evropského technologického institutu.
Meine Damen und Herren, ich bin grundsätzlich gegen die Gründung des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie.
Grundlegend ( zásadně , zásadní , základní )
Halucinace zdravých lidí se neodlišuje zásadně od halucinace v akutní psychóze.
Die Halluzinationen von Gesunden unterscheiden sich nicht grundlegend von denen einer akuten Psychose.
Bude muset mimo jiné zásadně změnit své odvětvové politiky.
Unter anderem ist sie gefordert, ihre sektorbezogenen Politikbereiche grundlegend zu ändern.
Prinzipiell ( zásadně , zásadní , základní )
Zásadně nejsme odměňování procentní sazbou.
Prinzipiell sind wir nicht auf Kassenerfolge angewiesen.
Prý ten doktor galén nyní zásadně odmítá léčit bohaté.
Doktor Galen soll es jetzt prinzipiell ablehnen, Reiche zu behandeln.
Andere satzbeispiele
Zaprvé jsem zásadně proti zvyšování vlastních prostředků EU.
Erstens bin ich grundsätzlich gegen eine Erhöhung der Eigenmittel der EU.
To tedy znamená že musí zásadně změnit také bitevní taktika pro tuto mapu.
Dies bedeutet, dass die Gefechtstaktiken auf der Karte nun auch erheblich angepasst werden müssen.
To proto že rozhraní zásadně určuje chování.
Der Grund hierfür ist, dass die Benutzeroberfläche das Verhalten grundlegend bestimmt.
Jsem však zásadně proti tomu aby se tato konkrétní země stala členem společenství.
Ich bin jedoch entschieden dagegen, dass dieses Land Teil der Gemeinschaft wird.
Zásadně není zločin bez motivu.
Grundsätzlich, es gibt keine Verbrechen ohne Motiv.
DE paní předsedající dámy pánové zásadně vítám evropskou ekoznačku.
DE Frau Präsidentin, verehrte Kollegen! Grundsätzlich begrüße ich das Europäische Umweltzeichen.
Na tom jak si stanovujeme priority je skutečně něco zásadně nemorálního.
In der Tat hat die Art, wie wir unsere Prioritäten setzen, etwas grundlegend Unmoralisches.
Jaderná energie jaderná fúze jaderné štěpení jsou zásadně důležité.
Die Kernenergie, die Kernfusion und die Kernspaltung sind von entscheidender Bedeutung.
To je symptomatické pro to co zásadně špatného se děje v evropské unii.
Es ist symptomatisch für das, was in der Europäischen Union völlig verkehrt läuft.
Spojené státy svět také samotné naše životy se měly zásadně změnit.
Die Vereinigten Staaten, die Welt, ja unser ganzes Leben sollten sich grundlegend verändern.
Předimplantační genetická diagnóza PGD se od svého prenatálního protějšku zásadně liší.
Die genetische Untersuchung bei Rückimplantation(PGD) unterscheidet sich grundsätzlich von ihrer pränatalen Entsprechung.
Zásadně je třeba zamezit ztrátě informací.
Der Verlust von Informationen ist grundsätzlich zu unterbinden.
EHVS vítá že se veškeré administrativní procedury mají zásadně provádět elektronickou cestou.
Der Ausschuss begrüßt, dass sämtliche Verfahrensabläufe grundsätzlich elektronisch abgewickelt werden sollen.
To je petit orientovaný do budoucnosti který lze zásadně přivítat.
Dies ist ein zukunftsgerichtetes Petitum, das grundsätzlich begrüßenswert ist.
Evropská průmyslová politika může zásadně přispět k evropské konkurenceschopnosti.
Eine europäische Industriepolitik kann einen wesentlichen Beitrag zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit leisten.
Kromě toho jsme se dohodli na zásadně nové struktuře finančního dohledu v evropě.
Darüber hinaus haben wir eine völlig neue Struktur der Finanzaufsicht in Europa vereinbart.
DE pane předsedající můj názor se samozřejmě změnil ale ne zásadně.
Meine Meinung hat sich natürlich verändert, aber nicht im Grundsätzlichen.
Já si myslím že toto je zásadně zajímavá otázka.
Ich denke, dass ist eine grundlegend interessante Frage.
Za čtvrté globální recese která zásadně otřásla chováním spotřebitelů.
Und viertens, eine globale Rezession, die einen grundlegenden Schock verursacht hat hinsichtlich unseres Konsumverhaltens.
Několik členských států je zásadně proti.
Einige Mitgliedstaaten sind von Grund auf dagegen.
Strategie je zásadně důležitá pro zajištění soudržné dobré politiky sousedství.
Die Strategie ist überaus wichtig bei der Sicherstellung einer beständigen guten Nachbarschaftspolitik.
Je zásadně proti pití jakéhokoliv alkoholu před večerem.
Er ist strikt gegen jede Art von Alkohol- konsum vor Einbruch der Dunkelheit.
Je zásadně důležité aby se podobné situace napříště neopakovaly.
Es ist äußerst wichtig, dass sich Situationen wie diese nicht wiederholen.

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.1281

Siehe auch


zásadně změnit
grundlegend geändert werden erhebliche änderungen erheblich zu ändern grundlegend zu ändern dramatisch umstellen erheblich angepasst werden dramatisch ändern grundlegend verändern
je zásadně důležité aby
es ist entscheidend , dass es ist äußerst wichtig , dass ist es unerlässlich , dass es ist unverzichtbar , dass ist es von wesentlicher bedeutung , dass es ist überaus wichtig , dass wesentlich ist , dass

"Zásadně" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr