ZALOŽEN AUF DEUTSCH

Übersetzung für Založen in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.1018

Beispiele für die Verwendung Založen in einem Satz und ihre Übersetzungen

Víš každý dobrý vztah musí být založen na čestnosti.
Ich meine, jede gute Beziehung muss auf Ehrlichkeit basieren.
Nový systém musí být založen na objektivních spravedlivých kritériích.
Das neue System muss auf objektiven und fairen Kriterien basieren.
Tento systém zpráv by měl být založen na požadavcích stanovených v rozhodnutí2002/677/ES.
Dieses Berichterstattungssystem sollte auf den Vorschriften gemäß der Entscheidung 2002/677/EG beruhen.
Je potřebná reforma systém musí být založen na mezinárodně uznávaných normách v oblasti lidských práv.
Es besteht Reformbedarf; das System muss auf international anerkannten Menschenrechtsnormen beruhen.
Gegründet ( založena , vytvořen , založená )
Byl založen králem henrym VI.
Wurde von König Heinrich VI gegründet.
Terracor interplanetary byl založen mximilliánem.
Terracor wurde gegründet von.
Andere satzbeispiele
Na vzpomínkách je přece založen náš rozum.
Auf Erinnerungen basiert nun mal unser Verstand.
Jeho úspěch je založen na představě tolerance jako zrady.
Sein Erfolg beruht auf dem Empfinden von Toleranz als Verrat.
Tvůj přirozený život je především na skrývání založen.
Dein natürliches Leben basiert hauptsächlich auf Verstecken.
Ačkoliv je příběh založen na skutečné události některé scény byly upraveny pro film.
Obwohl alles auf wahren Begebenheiten beruht, sind Details des Films fiktiv.
Protože je avonex založen na bílkovinách je tu malá pravděpodobnost alergické reakce.
Da Avonex auf einem Eiweiß basiert, besteht ein kleines Risiko einer allergischen Reaktion.
Film který teď uvidíte je založen na skutečném příběhu mém příběhu.
Der Film, den Sie jetzt sehen, basiert auf einer wahren Geschichte: meiner Geschichte.
Ačkoliv je příběh založen na skutečné události některé scény byly upraveny pro film.
Dbwohl alles auf wahren Begebenheiten beruht, sind Details des Films fiktiv.
Tento přezkum byl založen na článku nařízení ES č. 1515/2001;
Grundlage der Überprüfung war Artikel 2 der Verordnung(EG) nr. 1515/2001.
Nyní pelham je rodinný podnik založen na starých hodnotách.
Bis jetzt ist Pelham ein Familienunternehmen, auf altmodischen Werten aufgebaut.
Kdy byl založen commonwealth austrálie.
An welchem Tag wurde der"Commonwealth of Australia" gegründet?
Nemůžu být v dalším vztahu který je založen na tajemstvích lžích.
Ich kann in keiner Beziehung sein, die auf Geheimnissen und Lügen basiert.
Oh to mě nepřekvapuje když celý vesmírný program je založen na lžích.
Oh, das ist nicht überraschend, nachdem das ganze Space Programm auf Lügen beruht.
Belgický stát byl založen v roce 1830.
Der belgische Staat wurde 1830 gegründet.
Myslíš že jazyk dominatorů založen na starém zákoně.
Du meinst, die Sprache der Dominatoren basiert auf dem Alten Testament?
Založen na stejných principech jako fond soudržnosti.
Basiert auf den gleichen Grundsätzen wie der Kohäsionsfonds.
Evropský měnový institut EMI byl založen ve frankfurtu v roce 1994.
Das Europäische Währungsinstitut(EWI) wurde 1994 in Frankfurt gegründet.
Tohle bývalo zařízení SVZ než bylS.H.I.E.L.D. vůbec založen. SVZ znamená.
Dies war die SSR-Einrichtung, bevor S.H.I.E.L.D. überhaupt gegründet wurde."SSR" steht für.
Takže náš celý vztah může být založen na nějakém ... cizím experimentu.
Unser Beziehung könnte also nur auf einem Experiment basieren.
Název vašeho projektu je% založen na šabloně%.
Der Name Ihres Projekts ist: %1, basierend auf der Vorlage %2.
Až doposud byl evropský konstrukt založen na zastupitelské demokracii.
Bislang basierte das europäische Konstrukt auf der repräsentativen Demokratie.
Rozvoj politik EU by neměl být založen pouze na abstraktních statistikách.
Die Erarbeitung von EU-Strategien sollte nicht bloß auf abstrakten Statistiken basieren.
Vzhledem k tomu že tento systém musí být založen na zásadách vlastní kontroly zařízení;
Dieses Verfahren muß auf dem Grundsatz der Eigenkontrolle der Betriebe beruhen.
Řím byl založen jako republika.
Warum nicht? Rom wurde als Republik gegründet.
Přesně před 100 lety byl založen sbor psí.
Und heute vor 1 00 Jahren wurde das Psi-Corps gegründet.

Ergebnisse: 260, Zeit: 0.1018

Siehe auch


založen na skutečných událostech
basiert auf wahren begebenheiten beruht auf wahren begebenheiten basiert auf einer wahren geschichte
výpočet těchto hodnot je založen
berechnung dieser werte beruht die berechnung dieses gegenwertes beruht

S Synonyme von "založen"


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr