ZAVAZUJÍ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Zavazují in der Deutsch

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.2933

Beispiele für die Verwendung Zavazují in einem Satz und ihre Übersetzungen

Verpflichten ( zavazují , zavázat , zaváží )
Členské státy se zavazují že budou své vojenské schopnosti postupně zdokonalovat.
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern.
Žadatelé se zavazují že budou půdu udržovat v dobrých podmínkách pro zemědělství.
Die Antragsteller verpflichten sich, die Flächen in gutem landwirtschaftlichen Zustand zu halten.
Binden ( vázat , zavazují , cyklosporin )
Dlouhé lhůty vysoký vstupní věk totiž personál zavazují brání tak mobilitě.
Denn lange Fristen und ein hohes Eintrittsalter binden Personal und hemmen damit Mobilität.
Dohody uzavřené za podmínek uvedených v tomto článku zavazují orgány unie.
Die nach Maßgabe dieses Artikels geschlossenen Übereinkünfte binden die Organe der Union.
Andere satzbeispiele
Smluvní strany se zavazují přijmout nezbytná opatření aby bylo zajištěno že.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass.
Licence zavazují k dovozu ze zemí AKT.
Die Lizenz verpflichtet zur Einfuhr aus den AKP-Staaten.
Kromě toho se zavazují zejména za účelem zachování stávající úrovně bezpečnosti.
Darüber hinaus verpflichten sie sich, insbesondere im Hinblick auf die Beibehaltung des derzeitigen Sicherheitsniveaus,
Jejíž stanovy zavazují sdružené producenty aby zejména.
Deren Satzung die beigetretenen Erzeuger insbesondere verpflichtet.
Smluvní strany se zavazují rozvíjet celní spolupráci.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Zusammenarbeit im Zollbereich auszubauen.
Thee will hodně nás zavazují kamarád george říkat nic víc o tom.
Thee will viel verpflichten uns, Freund George, zu sagen, nicht mehr darüber.
Členské státy se zavazují že budou své vojenské kapacity postupně zdokonalovat.
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern.
Účastníci se zavazují.
Die Zuschlagsempfänger verpflichten sich.
Faerské ostrovy se zavazují používat veterinární předpisy společenství v těchto oblastech.
Die Färöer Inseln verplichten sich, die veterinärrechtlichen Vorschriften der Gemeinschaft in den folgenden Bereichen anzuwenden.
Licence vydané podle tohoto článku zavazují k vývozu do země určení uvedené v kolonce.
Die gemäß diesem Artikel erteilten Lizenzen verpflichten zur Ausfuhr in das in Feld 7 aufgeführte Bestimmungsland.
Účastnické státy této dohody se zavazují provádět část XI v souladu s touto dohodou.
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten sich, Teil XI im Einklang mit diesem Übereinkommen durchzuführen.
Tyto akty rozhodnutí zavazují pouze zúčastněné členské státy případně mají rovněž přímý účinek pouze v těchto státech.
Solche Rechtsakte und Beschlüsse binden nur die Mitgliedstaaten, die sich daran beteiligen, und haben gegebenenfalls nur in diesen Staaten unmittelbare Geltung.
Příslušné orgány laosu se zavazují že přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění souladu s odstavcem.
Die zuständigen Behörden von Laos verpflichten sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen um die Einhaltung der Bestimmungen des Absatzes 2 zu gewährleisten.
Například INDC spojených států zavazují USA k tomu že do roku 2025 sníží emise CO2 o 26-28% oproti výchozí hladině roku 2005.
Der INDC der Vereinigten Staaten beispielsweise verpflichtet das Land dazu, bis 2025 die CO2-Emissionen im Vergleich zu 2005 um 26-28% zu reduzieren.
V demokratické společnosti vychází veškerá moc z vůle občanů všechna rozhodnutí která zavazují ovlivňují společnost musejí být vůlí voličů legitimizována.
In einer Demokratie geht alle Macht vom Volke aus, und alle Entscheidungen, die eine Gemeinschaft binden und berühren, müssen durch den Willen der Wählerschaft legitimiert werden.
Příslušné orgány kambodži se zavazují že přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění souladu s odstavcem.
Die zuständigen Behörden von Kambodscha verpflichten sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen um die Einhaltung der Bestimmungen des Absatzes 2 zu gewährleisten.
Evropské právní předpisy zavazují členské státy aby zajistily státníkům příslušníkům třetích zemí zdržujícím se na jejich území možnost požádat o mezinárodní ochranu pokud si tak přejí učinit.
Die europäische Gesetzgebung verpflichtet die Mitgliedstaaten, zu gewährleisten, dass auf ihrem Hoheitsgebiet befindliche Drittstaatsangehörige internationalen Schutz beantragen können, wenn sie dies wünschen.
Pro evropu je to důležité nejen proto že nás zavazují naše hodnoty je to důležité z čistě pragmatických důvodů.
Dies ist nicht nur wichtig für Europa, weil wir unseren Werten verpflichtet sind- es ist auch aus rein pragmatischen Gründen wichtig.
Příslušné orgány nepálu se zavazují že přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění souladu s odstavcem.
Die zuständigen Behörden von Nepal verpflichten sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen um die Einhaltung der Bestimmungen des Absatzes 2 zu gewährleisten.
Licence vydané podle tohoto článku zavazují k vývozu do zemí určení uvedených v kolonce.
Die gemäß diesem Artikel erteilten Lizenzen verpflichten zur Ausfuhr in das in Feld 7 aufgeführte Bestimmungsland.
Smluvní strany se zavazují že zohlední cíle tohoto protokolu ve svých ostatních politikách.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Ziele dieses Protokolls auch in ihren anderen Politiken zu berücksichtigen.
Strany se zavazují ve společném zájmu v partnerském duchu na kterém je založena tato dohoda posílit hospodářskou spolupráci.
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die wirtschaftliche Zusammenarbeit im beiderseitigen Interesse und im Geiste der Partnerschaft, auf der dieses Abkommen aufbaut, zu intensivieren.
Tímto se zavazují k vzájemnému informování vzájemným konzultacím v případě jakékoli změny v odvětví rybářské politiky.
Sie verpflichten sich hiermit, einander in Bezug auf jede Änderung der fischereipolitischen Maßnahmen zu informieren und zu konsultieren.
Příslušné orgány laosu se zavazují že přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění souladu s odstavcem.
Die zuständigen Behörden von Laos verpflichten sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen um die Einhaltung der Bestimmungen des Absatzes 2 zu gewährleisten.
Příslušné orgány kambodži se zavazují že přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění shody s ustanoveními odstavce.
Die zuständigen Behörden Kambodschas verpflichten sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen um die Einhaltung der Bestimmungen des Absatzes 2 zu gewährleisten.

Ergebnisse: 256, Zeit: 0.2933

"Zavazují" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr