ZEJMÉNA V OBLASTI AUF DEUTSCH

Übersetzung für Zejména V Oblasti in der Deutsch

S Synonyme

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.4007

insbesondere im bereich (99) besonders im bereich (16) insbesondere auf dem gebiet (15) insbesondere in bezug auf (3) gerade im bereich (3) speziell im bereich (2) insbesondere in den bereichen (44) besonders in den bereichen (3)

Beispiele für die Verwendung Zejména V Oblasti in einem Satz und ihre Übersetzungen

Vzhledem k tomu že je třeba tuto spolupráci podporovat zejména v oblasti subdodávek;
Daher ist eine solche Zusammenarbeit insbesondere im Bereich der Zulieferungen zu fördern.
Členské státy musí jednat společně to zejména v oblasti screeningu.
Die Mitgliedstaaten müssen insbesondere im Bereich Früherkennung zusammenarbeiten.
Rusko mezitím musí sehrát svou úplnou roli zejména v oblasti základních práv.
Unterdessen muss Russland seinen Beitrag leisten, besonders im Bereich der Grundrechte.
Chtěla bych vyzvat k užší spolupráci v nadnárodních otázkách životního prostředí založené na standardech EU zejména v oblasti kvality vody nakládání s odpady ochraně přírody.
Ich möchte zu engerer Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Umweltfragen aufrufen, wobei EU-Standards besonders im Bereich der Wasserqualität, der Abfallwirtschaft und des Umweltschutzes die Grundlage bilden sollten.
Provádění dohod mezi společenstvím některými rozvojovými zeměmi zejména v oblasti boje proti zneužívání chemických prekurzorů proti praní peněz.
Die Durchführung von Abkommen zwischen der Gemeinschaft und bestimmten Entwicklungsländern insbesondere auf dem Gebiet der Bekämpfung der Abzweigung von chemischen Ausgangsstoffen und der Bekämpfung der Geldwäsche;
Boj proti daňovým únikům musí pro EU představovat jednu z priorit to zejména v oblasti daně z přidané hodnoty.
Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung muss für die EU Priorität haben, insbesondere auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer.
Insbesondere in bezug auf
Zůstává však ještě mnoho práce zejména v oblasti spolupráce mezi vládou mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou jugoslávii.
Allerdings gibt es auch noch viel zu tun, insbesondere in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien.
Sice jsou zde problémy zejména v oblasti soudnictví jsem si však jist že tyto problémy budou v odpovídajícím termínu odstraněny.
Zugegebenermaßen gibt es Probleme, insbesondere in Bezug auf die Justiz, aber ich bin sicher, dass diese Angelegenheiten zu gegebener Zeit angegangen werden.
Gerade im bereich
Navíc zástupci průmyslu vyjadřují své obavy pokud jde o zákaz PVC zejména v oblasti kabelového průmyslu.
Zudem gibt es besorgte Stimmen aus der Industrie, was das Verbot von PVC betrifft, gerade im Bereich der Kabelindustrie.
Očekáváme konkrétní legislativní návrhy také konkrétní opatření pro finanční podporu zejména v oblasti výzkumu.
Wir erwarten konkrete gesetzgeberische Vorschläge und auch konkrete Maßnahmen, um diese finanziell zu untermauern, gerade im Bereich der Forschung.
Andere satzbeispiele
V současné době právo EU zejména v oblasti občanského práva není účinně uplatňováno.
Das EU-Recht wird gegenwärtig, insbesondere im Bereich des Zivilrechts, nicht effektiv angewandt.
Splnění příslušných předpisů zejména v oblasti stavebního práva práva životního prostředí.
Einhaltung der relevanten Vorschriften, insbesondere in den Bereichen Bauordnungs- und Bauplanungsrecht.
Smluvní strany budou usilovat o harmonizaci právních správních předpisů zejména v oblasti.
Die Vertragsparteien streben die Angleichung der Gesetze und sonstigen Vorschriften insbesondere auf folgenden Gebieten an.
Ohleduplnost použitých strojů k životnímu prostředí zejména v oblasti škodlivosti hluku;
Umweltmerkmale des eingesetzten Fluggeräts, insbesondere hinsichtlich der Lärmemissionen;
Dosud přijatá opatření strukturálních reforem zejména v oblasti důchodového zabezpečení zdravotní péče by měla dopad stárnutí obyvatel na rozpočet zmírnit.
Die bisher durchgeführte Strukturreform, insbesondere im Bereich der Renten und des Gesundheitswesens, dürften die budgetären Auswirkungen der Bevölkerungsalterung abmildern.
Zajistit nezbytné spojení s externími službami zejména v oblasti první pomoci lékařské záchranné služby vyprošťovacích prací zdolávání požáru.
Die erforderlichen Verbindungen zu ausserbetrieblichen Stellen, insbesondere im Bereich der Ersten Hilfe, der medizinischen Notversorgung, der Bergung und der Brandbekämpfung organisieren.
Hodnotit technické prostředky dostupné na vnějších hranicích zejména v oblasti boje proti padělaným dokladům.
Die an den Außengrenzen verfügbaren technischen Mittel, insbesondere im Bereich der Bekämpfung ge- bzw. verfälschter Dokumente, bewerten;
Zejména v oblasti zařízení pro elektrolýzu lze často jako náhradu za azbest použít jiné materiály.
Besonders im Bereich Elektrolyseanlagen können statt Asbest häufig auch andere Materialien verwendet werden.
Technické prostředky které jsou dostupné na vnějších hranicích zejména v oblasti boje proti padělaným dokladům.
Die an den Außengrenzen verfügbaren technischen Mittel, insbesondere im Bereich der Bekämpfung ge- bzw. verfälschter Dokumente.
Jsem pevně přesvědčen že by společné programy EU zejména v oblasti vzdělání podstatně urychlily integraci romů.
Ich glaube fest daran, dass gemeinsame Programme der EU, besonders im Bereich Bildung, die Integration der Roma beträchtlich beschleunigen würden.
Musí být mnohem jasnější co je co není přípustné zejména v oblasti státní podpory.
Insbesondere im Bereich der staatlichen Beihilfen muss sehr viel deutlicher klargestellt werden, was erlaubt ist und was nicht.
Přeje si aby došlo k dalšímu pokroku v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech zejména v oblasti rodinného práva obchodního práva;
Wünscht die Fortsetzung der Initiativen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen, insbesondere auf dem Gebiet des Familien- und des Handelsrechts;
Škrty ve výdajích na administrativní podporu zbrzdí provádění programů zejména v oblasti výzkumu vnějších akcí.
Die Kürzungen bei den Ausgaben für die administrative Unterstützung werden die Umsetzung von Programmen, besonders im Bereich der Forschung und für Maßnahmen im Außenbereich, behindern.
Poplatky za konzultanty v různých oblastech zejména v oblasti organizačních metod řízení strategie jakosti personálního řízení.
Die Heranziehung von Beratern in verschiedenen Bereichen, insbesondere in den Bereichen Organisationsmethoden, Management, Strategie, Qualität und Personalführung.
Myslím si že tento způsob myšlení zaručuje že černomořská synergie bude v budoucnu účinná zejména v oblasti energetiky.
Ich glaube, diese Denkweise garantiert, dass die Schwarzmeersynergie in Zukunft effektiv sein wird, insbesondere auf dem Gebiet der Energie.
Nakonec zatřetí zlepšení mechanismů pro dohled nad dodržováním podmínek spojených se všeobecným systémem preferencí zejména v oblasti dodržování lidských práv.
Drittens und letztens die Verbesserung der Mechanismen für die Überwachung der Einhaltung der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Schemas allgemeiner Zollpräferenzen, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung der Menschenrechte.
Bude posílen zejména v oblasti svobody bezpečnosti spravedlnosti prostřednictvím akčního plánu který má být schválen během španělského předsednictví.
Das Parlament wird insbesondere im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts gestärkt sowie durch die Entwicklung des Aktionsplans, der während des spanischen Ratsvorsitzes angenommen werden soll.
Z krátko- střednědobého hlediska je důležité cenové šoky zejména v oblasti potravin kontrolovat.
Kurz- und mittelfristig ist es wichtig, Preisschübe unter Kontrolle zu behalten, besonders im Bereich der Nahrungsmittel.
Hlasoval jsem pro společný návrh usnesení o summitu eu-rusko neboť jsem přesvědčen že vztahy s ruskem je třeba posilovat zejména v oblasti dodávek energií.
Ich habe für den gemeinsamen Entschließungsantrag zum Gipfeltreffen EU-Russland gestimmt, da ich der Überzeugung bin, dass die Beziehungen zu Russland besonders im Bereich der Energiesicherheit verstärkt werden müssen.

Ergebnisse: 266, Zeit: 0.4007

Siehe auch


zejména v oblasti zemědělství
insbesondere in der landwirtschaft gerade für die landwirtschaft vor allem in den bereichen landwirtschaft und insbesondere in den bereichen landwirtschaft insbesondere im agrarbereich
v této oblasti zejména
in diesem bereich , insbesondere in der region , insbesondere
zejména v oblasti výzkumu
insbesondere im bereich forschung insbesondere in forschung und besonders auf dem gebiet von forschung und besonders im bereich der forschung und insbesondere auf dem gebiet der forschung
zejména v oblasti zaměstnanosti
besonders bei der beschäftigung insbesondere im bereich der beschäftigung vor allem in den bereichen beschäftigung besonders im bereich beschäftigung
v této oblasti
in diesem bereich auf diesem gebiet in dieser region
spolupráci v oblasti
zusammenarbeit im bereich zusammenarbeit auf dem gebiet zusammenarbeit in
společenství v oblasti
gemeinschaft im bereich gemeinschaft auf dem gebiet
spolupráce v oblasti
zusammenarbeit im bereich zusammenarbeit auf dem gebiet zusammenarbeit in
v oblasti výzkumu
im bereich der forschung auf dem gebiet der forschung
v oblasti bezpečnosti
im bereich der sicherheit auf dem gebiet der sicherheit
komise v oblasti
kommission im bereich kommission auf dem gebiet kommission in bezug auf
v sociální oblasti
im sozialen bereich soziale auf sozialem gebiet im sozialbereich

S Synonyme von "zejména v oblasti"


především v oblasti
TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr