ZEMĚ KTERÉ AUF DEUTSCH

Übersetzung für Země Které in der Deutsch

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.0778

länder die (134) staaten die (9) ländern die (9) landes die (3)

Beispiele für die Verwendung Země Které in einem Satz und ihre Übersetzungen

Länder, die
Jsou dokonce země které tak učinily až po přistoupení.
Es gibt sogar Länder, die es nach dem Beitritt getan haben.
Země které se na radu MMF spolehly dopadly mnohem hůř.
Länder, die sich auf den Rat des IWF verlassen haben, sind wesentlich schlechter damit gefahren.
Land, das
Budu prodávat energii celé planetě země které nebudou chtít platit.
Ich verkaufe meine Energie dem ganzen Planeten, und jedes Land, das nicht dafür zahlen will.
Proto by si všechny země které usilují o členství v eurozóně ale ostatní země které jsou již jejími členy měly vzít ze slovenska příklad.
Daher sollte jedes Land, das dem Euro-Währungsgebiet beitreten möchte oder bereits beigetreten ist, vom Beispiel der Slowakei lernen.
Ländern, die
Mezi první země které investovaly prostředky ze svých obrovských státních fondů patřily kuvajt spojené arabské emiráty norsko singapur.
Zu den ersten Ländern, die ihre beträchtlichen staatlichen Mittel auf diese Weise investierten, gehörten Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate(VAE), norwegen und Singapur.
To by nám pomohlo využít kombinovaných znalostí podpořit země které v současnosti jadernou energii teprve zavádějí ty které disponují spíše malými správními orgány.
Das würde uns dabei helfen, aus kombiniertem Wissen Vorteil zu ziehen und Ländern, die erst jetzt die Kernenergie einführen, und den Ländern zu helfen, die nur relativ kleine Verwaltungsbehörden haben.
Die länder, die
Zjevně se jedná o tytéž země které tvoří současnou finanční perspektivu vyžadovaly snížení plateb do rozpočtu EU na% HDP.
Es handelt sich dabei offensichtlich um genau die Länder, die die aktuelle finanzielle Vorausschau bilden und gefordert haben, die Zahlungen an den EU-Haushalt auf 1% des BIP zu senken.
Mezi ty patří nové země které se právě připojily k evropskému projektu které jsou mezi těmi jež trpí nejvíc.
Darunter auch die Länder, die gerade erst dem Europäischen Projekt beigetreten sind, und die zu den derzeit am meisten Leidenden gehören.
Die staaten, die
Dobře si vzpomínám že před pouhými několika lety země které jsou nyní postiženy hlubokou finanční krizí byly dávány za
Ich erinnere mich gut daran, wie vor einigen Jahren die Staaten, die jetzt in einer riesigen Finanzkrise stecken, als Beispiel dafür
Je důležité aby země které chtějí něco dělat společně tak činily dobrovolně aby všechny země měly možnost se kdykoli připojit.
Es ist wichtig, dass die Staaten, die etwas gemeinsam machen möchten, das freiwillig tun, und dass alle Staaten die Möglichkeit haben, jederzeit dazu aufzuschließen.
Andere satzbeispiele
Chudé země které také sužuje obrovská korupce.
Arme Länder, die ebenfalls unter enormer Korruption leiden.
Země které ji podepsaly ratifikovaly ji nyní musí zavést do praxe.
Jene Länder, die es unterzeichnet und ratifiziert haben, müssen es jetzt umsetzen.
Země které dnes mají nejvyšší úmrtnost mají nejrychlejší populační růst.
Die Länder mit den größten Sterblichkeitsraten sind heute die Länder mit dem schnellsten Bevölkerungswachstum.
Země které splňují podmínku uvedenou v čl. odst. výše uvedeného nařízení.
Welche Länder die Bedingung von Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung erfuellen.
Bohaté země které až donedávna vábily nejbystřejší hlavy nám teď posílají své vlastní.
Reiche Länder, die bis vor kurzem unsere klügsten Köpfe angelockt haben, schicken uns heute ihre eigenen.
My v evropském parlamentu dvě země které ještě nejsou do uvolnění vízového režimu zahrnuty bychom se z toho měli poučit.
Wir im Europäischen Parlament und die beiden Länder, die noch nicht in die Liberalisierung der Visumbestimmungen einbezogen sind, sollten aus dieser Lektion unsere Lehren ziehen.
Mám přitom na mysli především východní partnerství balkán čili jinými slovy země které ještě nejsou formálně členskými státy evropské unie.
Ich denke hier hauptsächlich an die Östliche Partnerschaft und auch an den Balkan oder anders gesagt an Staaten, die bisher formell noch nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind.
Země které cítí pokušení podkopávat tyto zásady tím že neplní své slavnostně vyhlášené závazky pouze dávají najevo vlastní absenci solidarity.
Länder, die versucht sind, diese Grundsätze zu untergraben, indem sie ihre eigenen feierlichen Versprechungen nicht erfüllen, zeigen nur ihren eigenen Mangel an Solidarität.
Země které se specializují na vývoz ropy mědi železné rudy pšenice kávy dalších komodit prožívají boom ale jsou vysoce zranitelné.
Länder, die sich auf den Export von Öl, Kupfer, Eisenerz, Weizen, Kaffee oder anderen Rohstoffen spezialisieren, erleben zwar einen Boom, aber sie sind auch höchst verwundbar.
Tato výjimka v podstatě vyplývá z přetrvávajících problémů které se týkají uznání nezávislosti oné země které jak doufám mohou být brzy vyřešeny.
Diese Ausnahme beruht im Wesentlichen auf den bestehenden Fragen hinsichtlich der Anerkennung der Unabhängigkeit dieses Landes, die hoffentlich schnell gelöst werden können.
Země které k takovému dobrovolnému uspořádání přistoupí mohou poskytnout určité záruky ohledně zákonnosti environmentální udržitelnosti svých zdrojů dřeva.
Länder, die sich an die Vorgaben solcher freiwilliger Programme halten, können bestimmte Garantien im Hinblick auf die Legalität und die umweltbezogene Nachhaltigkeit ihrer Holzquellen geben.
Africké země které se nacházejí v mimořádně nepříznivých zeměpisných klimatických podmínkách vyžadují zvláštní přístup.
Afrikanische Länder, die in geografisch und klimatisch besonders schwierigen Regionen gelegen sind, erfordern eine Sonderbehandlung.
Vliv regionu je také důležitý pro ostatní země které s ním nejsou přímo spjaty.
Der Einfluss auf diese Region ist auch für andere Länder, die nicht direkt mit ihr verbunden sind,
Země které chtějí pomoc musí ve svých žádostech evropské komisi upřednostňovat opatření proti minám.
Länder, die unterstützt werden möchten, müssen in ihren Anträgen an die Europäische Kommission Antiminenaktionen den Vorrang einräumen.
Země které jsou jen o něco málo větší si mohou dovolit vybírat daně z příjmu spravedlivějším způsobem.
Andere Länder, die nur wenig größer sind, können es sich erlauben, Einkommensteuern auf fairere Weise zu erheben.
Tyto pozměňovací návrhy nebyly přijaty zpráva nakonec není ničím jiným než seznamem sankcí pro země které nedodržují svůj rozpočet.
Diese Änderungsanträge wurden nicht angenommen, und der Bericht ist letztendlich nichts Anderes als eine Auflistung von Sanktionen für jene Länder, die sich nicht an ihren Haushaltsplan halten.
Vyzývám země které ještě nepodepsaly nebo neratifikovaly tyto dva důležité právní dokumenty aby tak učinily.
Ich möchte die Länder, die diese beiden rechtlich so bedeutenden Dokumente noch nicht unterzeichnet oder ratifiziert haben, auffordern, dies zu tun.
Země které přispívají ke klimatické změně nejméně jí budou nejvíce postiženy jestliže otázku financování nevyřešíme nedosáhneme ani dohody o klimatu.
Die Länder, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, sind am stärksten davon betroffen. Wenn wir die Frage der Finanzierung nicht klären, werden wir auch kein Klimaabkommen erhalten.
Dnes dochází k dalšímu štěpení tentokrát na země které se dál protloukají na velkou británii.
Derzeit findet eine weitere Aufteilung statt, dieses Mal zwischen den Ländern, die sich nach wie vor durchwursteln, und Großbritannien.
Země které jsou nevíc nakloněny rozšiřování však nesmí současně říkat nechceme lisabon chceme rozšíření.
Aber die Länder, die am meisten für die Erweiterung sind, können nicht gleichzeitig sagen:"Wir wollen Lissabon nicht", aber"wir wollen die Erweiterung.

Ergebnisse: 261, Zeit: 0.0778

Siehe auch


ty země které
länder , die
pro země které
für länder , die jener länder
země které se
länder , die sich staaten , die sich länder , welche sich
rozvojové země které
entwicklungsländer , die
všechny země které
alle länder , die all die länder , die jedes land , das in all den ländern , in denen
tyto země které
diese länder , die in diesen ländern , die
že země které
dass länder , die dass jene länder
země které již
länder , die bereits länder , die schon
kandidátské země které
die beitrittsländer , die die beitrittswilligen staaten bewerberländern , die
jiné země které
andere länder , die andere staaten , die anderen länder , welche
které země
welche länder die länder aufwerfen
země o které
land von dem das land , für das des landes , über das
země evropské unie které
die länder in der europäischen union , die eu-länder , die eu-staaten , die

Wort für wort übersetzung


"Země které" in anderen Sprachen


TOP WÖRTERBUCH-ABFRAGEN
Top Wörterbuch-Abfragen

Tschechisch - Deutsch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Deutsch - Tschechisch

Index der wörter:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Index der ausdrücke:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr 

Phraseindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mehr