AT THE END SUOMEKSI

Käännös at the end vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 2464, Aika: 0.1246

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä At The End käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

At the end of 1998 out standing loans to FYROM thus totalled ECU 40 million.
Ejtm:lle myönnettyjen lainojen kanta vuoden 1998 lopussa oli yhteensä 40 miljoonaa ecua.
At the end of the day, we both know we love each other.
Koska päivän päättyessä me molemmat tiedämme rakastavamme toisiamme.
The total number of families with children in finland was 581,000 at the end of 2011.
Suomessa oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 581000 lapsiperhettä.
At the end of the five-year period the equipment becomes the property of the buyer.
Viiden vuoden jakson päätteeksi laitteet siirtyvät ostajan omistukseen.
At the end of day three, happy gilmore has the lead.
Kolmannen päivän päättyessä happy gilmore johtaa.
We are going to sign the berlin declaration at the end of march.
Aiomme maaliskuun lopussa allekirjoittaa berliinin julistuksen.
But at the end... you made it easy.
Mutta lopulta teit sen helpoksi.
At the end of the programme, the commission will produce an evaluation report.
Ohjelman päättyessä komissio laatii arviointikertomuksen.
At the end of this examination the president put the opinion to a vote.
Käsittelyn päätteeksi puheenjohtaja ehdotti, että koko lausunnosta äänestetään.
At the end of september, hundreds of monks from the bat nha monastery were attacked.
Syyskuun lopussa tuhannet bat nha -luostarin munkit joutuivat hyökkäyksen kohteeksi.
At the end the debate, the bureau authorised these two requests by a majority.
Keskustelun päätteeksi työvaliokunta hyväksyi edellä mainitut kaksi esitystä jäsentensä enemmistöllä.
At the end of this day, one shall stand, one shall fall.
Päivän päättyessä yksi seisoo, toinen kaatuu.
They all turn away at the end.
Kaikki kääntyvät lopulta pois.
At the end of the third quarter, the loan stock totalled EUR 14.
Lainakanta oli vuoden kolmannen neljänneksen lopussa yhteensä 14,9 miljardia euroa.
And down there, at the end, that's the election.
Tuossa päässä ovat vaalit.
Hermann eder tracks and rides confidently, as at the end 2011 season.
Hermann eder kappaleita ja kulkee varmasti, kuten lopussa 2011 kausi.
A written feedback was collected from the youth at the end of the event day.
Tapahtumapäivän päätteeksi nuorilta kerättiin kirjallista palautetta.
At the end, lisa could barely drink anything.
Lisa pystyi lopulta juomaan tuskin lainkaan.
A new cooperative society is the light at the end of the tunnel.
Tunnelin päässä kajastaa uudenlainen yhteistoiminnallinen yhteiskunta.
At the end of the disposal, the facility spaces are filled with concrete.
Loppusijoituksen päättyessä tilat täytetään betonilla.
Three key messages emerged at the end of 2006.
Vuoden 2006 lopulla nousi esiin kolme keskeistä asiaa.
At the end of the night, cardinal james is gonna make a choice.
Kardinaali tekee illan päätteeksi valinnan.
My boat's just, uh, down at the end.
Veneeni on tuolla päässä.
The slight growth having started at the end of last year halted in january.
Viime vuoden lopulla alkanut hienoinen kasvu pysähtyi tammikuussa.
Each bounce or rotation is rewarded with points at the end so you can estimate.
Jokainen bounce tai kierto palkitaan pistettä lopussa, jotta voit arvioida.
Overall efficacy of posaconazole at the end of treatment for invasive aspergillosis in comparison to an external control group.
Posakonatsolin kokonaisteho invasiiviseen aspergilloosiin hoidon päättyessä ulkopuoliseen vertailuryhmään verrattuna.
That's all there is at the end just as it was at the beginning.
Muuta ei lopulta ole aivan kuten alussakaan ei ollut.
At the end of the distillation the solution in the flask must still be clearly alkaline.
Tislauksen päätyttyä pullossa olevan liuoksen on yhä oltava selvästi emäksistä.
The following article shall be inserted at the end of title I:.
Lisätään i osaston loppuun artikla seuraavasti:.
I would like to hear your practical recommendations at the end of the presidency.
Haluaisin kuulla käytännön suosituksenne puheenjohtajakauden päättyessä.

Tulokset: 2464, Aika: 0.1246

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää