IN THIS CONTEXT SUOMEKSI

Käännös in this context vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 5097, Aika: 0.0591

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä In This Context käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

In this context, the proposals made by member states and the commission are welcome.
Jäsenvaltioiden ja komission tässä yhteydessä tekemät ehdotukset ovat tervetulleita.
In this context, coordination of all international actors is essential.
Tältä osin kaikkien kansainvälisten tahojen välinen koordinointi on olennaisen tärkeää.
Support, in this context, the local and regional dimensions of the employment strategy.
tuetaan tässä yhteydessä työllisyysstrategian paikallista ja alueellista ulottuvuutta.
In this context, the council calls for the mobilisation of significant international financial support.".
Tältä osin neuvosto vaatii huomattavan kansainvälisen taloudellisen tuen käynnistämistä.".
The EU in this context is not the problem.
Ongelma ei tässä yhteydessä ole EU.
In this context a regional envelope is being developed within MEDA to support risk capital financing.
Tähän liittyen medassa on kehitteillä alueellinen määräraha tukemaan riskipääomarahoitusta.
In this context, the report serves a twofold purpose.
Tältä osin raportilla on kaksitahoinen tarkoitus.
In this context the employment taskforce has underlined the need to improve governance for employment policies.
Tähän liittyen työllisyystyöryhmä korosti tarvetta parantaa työllisyyspolitiikan hallintotapaa.
In this context, the EU welcomes the interest shown by canada.
Tässä yhteydessä EU suhtautuu myönteisesti kanadan osoittamaan kiinnostukseen.
In this context, i must point out two issues.
Tässä tilanteessa minun on tuotava esille kaksi kysymystä.
In this context the MODINIS programme sets four generic objectives:.
Tähän liittyen modinis-ohjelmassa on seuraavat neljä yleistavoitetta:.
In this context the EESC considers that the territorial competence criterion should be relaxed.
Tältä osin ETSK katsoo, että alueellista toimivaltaa koskevaa kriteeriä on lievennettävä.
Late" is an interesting word in this context.
Myöhässä" on mielenkiintoinen sana tässä yhteydessä.
In this context, the risk associated with external dependency is becoming more evident.
Näin ollen ulkoiseen riippuvuuteen liittyvät riskit ovat yhä ilmeisempiä.
In this context, the commission shall examine closely the possibility of taking recourse to the flexibility instrument.
Tässä tilanteessa komissio tutkii huolellisesti mahdollisuuden turvautua joustavuusvälineeseen.
In this context, a committee delegation was scheduled to visit china in june 2007.
Tähän liittyen suunnitellaan komitean valtuuskunnan vierailua kiinaan kesäkuussa 2007.
In this context, the commission proposes that:.
Näin ollen komissio ehdottaa seuraavaa:.
In this context,'foreign employer' means an employer that is not finnish.
Tässä yhteydessä ulkomaisella työnantajalla tarkoitetaan työnantajaa, joka ei ole suomalainen.
In this context, an essential aspect to be considered is the degree of accessibility to networks.
Tältä osin on olennaista tarkastella yhteysverkkoihin pääsyä.
In this context, it can no longer be a question of discrimination.
Tämän vuoksi kyse ei voi olla enää syrjinnästä.
In this context, discharges from ships on the high seas require particular concern and attention.
Tässä tilanteessa aavalla merellä tapahtuvat päästöt vaativat erityistä huomiota.
In this context, encryption techniques must be guaranteed by independent bodies.
Tämän vuoksi täytyy salaustekniikkojen olla riippumattomien elinten vahvistamia.
The main problems in this context are the leaching and evaporation of hazardous substances.
Suurimpia ongelmia tässä suhteessa ovat vaarallisten aineiden huuhtoutuminen ja haihtuminen.
In this context, ms batut flagged up two key events.
Tähän liittyen batut mainitsi kaksi merkittävää tapahtumaa.
In this context, it also shows reductions of 25% in 2020.
Tältä osin se esittää lisäksi 25 %:n vähennyksiä vuodelle 2020.
In this context, arbitrary targets for renewable energy make little sense.
Tässä tilanteessa mielivaltaiset uusiutuvan energian tavoitteet eivät ole järkeviä.
In this context, the commission will support initiatives on:.
Näin ollen komissio tukee aloitteita, jotka koskevat seuraavia seikkoja:.
In this context, the european council asks the commission to:.
Tämän vuoksi eurooppa-neuvosto pyytää komissiota.
In this context, the commission opened an investigation into finance granted to the italian group tirrenia.
Tähän liittyen komissio aloitti menettelyn italialaiselle tirrenia-yhtymälle myönnetystä rahoituksesta.
In this context, the EU urgently needs to reform its funding system.
Näin ollen eu:n on pikaisesti uudistettava rahoitusjärjestelmänsä.

Tulokset: 5097, Aika: 0.0591

SYNONYYMIT

S Synonyymit "in this context"


"In this context" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää