IS AN IMPORTANT SUOMEKSI

Käännös is an important vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 3824, Aika: 0.1101

Englanti-suomi sanakirjassa

Esimerkkejä Is An Important käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

This is an important and ambitious project, because crime knows no borders.
Kyseessä on tärkeä ja kunnianhimoinen hanke, sillä rikollisuus ei tunne rajoja.
This is an important step forward.
Tämä on merkittävä askel eteenpäin.
Social dialogue is an important tool to overcome economic and social challenges.
Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on tärkeä väline pyrittäessä voittamaan taloudellisia ja sosiaalisia haasteita.
Trade is an important mechanism to support development and poverty alleviation.
Kauppa on merkittävä mekanismi, jolla tuetaan kehitystä ja lievitetään köyhyyttä.
Today is an important day, with important consequences.
Tänään on tärkeä päivä tärkeine seurauksineen.
The examination of the budget is an important aspect of parliamentary life.
Talousarvion tarkastelu on keskeinen osa parlamentin työtä.
A slim waist is an important factor in terms of external appearance.
Hoikka vyötärö on olennainen tekijä ulkonäön kannalta.
It is an important and necessary report.
Se on tärkeä ja tarpeellinen mietintö.
Unemployment is an important cause of poverty.
Työttömyys on merkittävä köyhyyden aiheuttaja.
Energy security, both now and in future, is an important issue at a european level.
Nykyinen ja tuleva energiavarmuus on keskeinen kysymys euroopassa.
EUMETSAT is an important part of Europe's operational capacity.
Eumetsat on merkittävä osa euroopan operatiivista kapasiteettia.
In my opinion, this is an important position in the report.
Pidän tätä tärkeänä kannanottona mietinnössä.
And dwarf, this is an important shot so I'm taking over.
Ja dwarf, tää on tärkeä kuti, joten mää otan asekontrollin.
For example, awareness-raising is an important part of development cooperation policies.
Esimerkiksi väestön valveuttaminen on olennainen osa kehitysyhteistyöpolitiikkoja.
HOPS is an important part of personal career planning.
HOPS on keskeinen osa myös henkilökohtaista urasuunnittelua.
Regional and intra-regional cooperation is an important component of this policy framework.
Alueellinen ja alueiden sisäinen yhteistyö on olennainen osa tätä poliittista kehystä.
Turkey is an important neighbour, an important, respected NATO partner.
Turkki on tärkeä naapuri sekä tärkeä ja arvostettu nato-kumppani.
This is an important administrative, cultural, sports and tourist center of russia.
Tämä on tärkeää, hallinto-, kulttuuri-, urheilu- ja matkailukeskus venäjällä.
I believe that aid is an important tool in this fight for a better world.
Pidän kehitysapua tärkeänä välineenä näissä pyrkimyksissä luoda parempi maailma.
Mr president, tourism is an important social, cultural and economic phenomenon.
Arvoisa puhemies, matkailu on merkittävä sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen ilmiö.
As far as the EU is concerned, the welfare of the detainees is an important issue.
EU pitää pidätettyjen hyvinvointia hyvin tärkeänä asiana.
Frontex is an important element in the EU's integrated border management strategy.
Frontex on tärkeä osa eu:n yhdennettyä rajaturvallisuuden strategiaa.
This strategy is an important step towards more sustainable urban development.
Tämä strategia on merkittävä askel kohti kestävämpää kaupunkikehitystä.
Foreign direct investment(FDI) is an important contributor to economic growth and jobs.
Suorat ulkomaiset sijoitukset ovat tärkeä talouskasvua ja työllisyyttä edistävä tekijä.
This is an important function in helping to assure the quality of educational integration.
Tämä on tärkeää koulutusintegraation laadun takaamiseksi.
Further developing the substance of the PACT programme is an important step in the right direction.
Pact-ohjelman sisällöllinen kehittäminen on olennainen askel oikeaan suuntaan.
Dependence and disability is an important issue in relation to old age.
Riippuvuus ja vammaisuus ovat tärkeitä näkökohtia ikääntymisen kannalta.
The regulation we are proposing today is an important step in the pre-accession strategy for turkey.
Tänään ehdottamamme asetus on merkittävä askel turkin liittymisstrategiassa.
Testosterone is an important hormone for men.
Testosteroni on tärkeä hormoni miehille.
Advertising is an important economic activity which stems from the most fundamental rights.
Mainonta on tärkeää taloudellista toimintaa, jonka juuret juontuvat tärkeimmistä perusoikeuksista.

Tulokset: 3824, Aika: 0.1101

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Is an important" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää