LIKE TO THANK SUOMEKSI

Käännös like to thank vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 3340, Aika: 0.1114

Esimerkkejä Like To Thank käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Jilani would like to thank you.
Jilani haluaa kiittää teitä.
I should therefore like to thank them warmly for the work that they have done.
Siksi haluan kiittää heitä lämpimästi heidän tekemästään työstä.
I would like to thank prime minister margaret thatcher and president ronald reagan.
Haluaisin kiittää pääministeri margaret thatcheriä ja presidentti ronald reagania.
I would firstly like to thank mr mastorakis for his magnificent work.
Ensinnäkin haluan onnitella jäsen mastorakisia hänen erinomaisesta työstään.

And i also like to thank the two for their efforts in for me, mr.
Minä myös haluan kiittää teitä avustanne, herra holmes.
I would like to thank you and your team for producing and maintaining the website.
Haluan kiittää teitä ja tiimisi tuottaa ja ylläpitää verkkosivuilla.
I should also like to thank the whole court for its ongoing work.
Lisäksi haluan kiittää koko tilintarkastustuomioistuinta jatkuvasta työstä.
I would like to thank mr dimitrakopoulos for his question and for the follow-up question.
Haluan kiittää jäsen dimitrakopoulosia hänen esittämästään kysymyksestä ja sen jatkokysymyksestä.
Madam president, i should first of all like to thank commissioner byrne.
Arvoisa puhemies, ensiksi haluaisin kiittää komission jäsen byrneä.

First i would like to thank the rapporteur for including both subjects in the guidelines.
Haluaisin ensiksi onnitella esittelijää siitä, että molemmat aiheet tulevat esiin suuntaviivoissa.
I would like to thank you all for coming and welcome you.
Haluan kiittää teitä tulostanne ja toivottaa teidät tervetulleiksi.
Mr president, i should first like to thank mrs wallis for her report.
Arvoisa puhemies, ensiksi haluan kiittää esittelijä wallista mietinnöstä.
I would therefore like to thank you for your willingness to adopt this joint resolution.
Sen vuoksi kiitän teitä valmiudestanne hyväksyä tämän yhteisen päätöslauselman.
I would also like to thank you for your very detailed answer, mr yiannitsis.
Neuvoston puheenjohtaja yiannitsis, haluaisin kiittää myös teitä yksityiskohtaisesta vastauksesta.
I would particularly like to thank mr poettering for what he had to say in this connection.
Kiitän tässä yhteydessä erityisesti jäsen poetteringia hänen sanoistaan.
I should like to thank the rapporteur, mrs dührkop dührkop.
Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijä dührkop dührkopia.
I should therefore like to thank you both personally.
Siksi haluan kiittää teitä molempia myös omissa nimissäni.
I would like to thank the rapporteur, mrs thomsen for a very far-reaching report.
Haluaisin kiittää esittelijä thomsenia erittäin kauaskantoisesta mietinnöstä.
I would also like to thank the commission and the committee secretariat.
Haluan kiittää myös komissiota ja valiokunnan sihteeristöä.
Madam president, i should like to thank our rapporteurs.
( EN) arvoisa rouva puhemies, haluaisin kiittää esittelijöitä.
I listened closely and i would like to thank you for your answer.
Kuulin kyllä vastauksenne ja kiitän teitä siitä.
I would also like to thank mr bullmann and mr goebbels.
Haluaisin kiittää myös udo bullmannia ja robert goebbelsia.
I should also like to thank the committee on agriculture and rural development for its work.
Haluaisin kiittää lämpimästi myös maatalousasioita käsittelevää valiokuntaa sen työstä.
I should once again like to thank mrs isler béguin for her sound report.
Kiitän vielä kerran kollega isler béguinia hänen hyvästä mietinnöstään.
I would also like to thank mrs giannakou for preparing this own-initiative report.
Haluan myös kiittää marietta giannakouta tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön laatimisesta.
I would again like to thank the rapporteurs for this achievement.
Kiitän esittelijöitä jälleen kerran tästä aikaansaannoksesta.
I, too, would like to thank our fellow members.
( PL) myös minä haluaisin kiittää kollegoja.
I would like to thank commissioner oreja for this answer.
Haluan kiittää komissaari orejaa tästä vastauksesta.
I would sincerely like to thank parliament for its cooperation.
Kiitän parlamenttia lämpimästi tästä yhteistyöstä.
The baby's parents would like to thank you.
Vauvan vanhemmat haluaisivat kiittää teitä.

Tulokset: 3340, Aika: 0.1114

KATSO MYÖS

Katso myös


"Like to thank" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää