ON THE BASIS SUOMEKSI

Käännös on the basis vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 6468, Aika: 0.1581

Esimerkkejä On The Basis käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Individual persons on the basis of private application(Appendix № 3);
Yksittäisille henkilöille perusteella yksityisen hakemuksen( liite№ 3);
Deliver assistance on the basis of mutual commitments.
Antaa apua vastavuoroisten sitoumusten pohjalta.
On the basis of the above analysis, option 2 is the preferred option.
Edellä esitetyn analyysin perusteella parhaaksi arvioidaan vaihtoehto 2.
Evaluation b on the basis of a review undertaken by greece in 200335.
Arviointi b, joka perustuu kreikan tekemään tarkistukseen vuonna 200335.

On the basis of the above analysis, three broad conclusions can be drawn.
Edellä esitetyn analyysin perusteella voidaan tehdä kolme yleistä johtopäätöstä.
Let us therefore carry on making progress on the basis of practical projects.
Jatkakaamme siis edistymistä käytännön hankkeiden pohjalta.
We should establish a european rating agency on the basis of a foundation model.
Meidän on perustettava eurooppalainen luottoluokituslaitos, joka pohjautuu säätiömalliin.
Cow's milk is marketed in the european union on the basis of quotas.
Lehmänmaidon kauppa perustuu euroopan unionissa kiintiöihin.
The council should develop cross-border police and customs cooperation on the basis of common principles.
Neuvoston olisi kehitettävä rajat ylittävää poliisi- ja tulliyhteistyötä yhteisten periaatteiden pohjalta.

On the basis of the results from this project, the commission will make appropriate proposals.
Tästä hankkeesta saatavien tulosten perusteella komissio tulee tekemään asiaankuuluvia ehdotuksia.
The strategies of the near future will be outlined on the basis of these experiences.
Näiden kokemusten perusteella linjataan lähitulevaisuuden strategioita.
The guidelines will be developed on the basis of four main themes:.
Suuntaviivat kehitetään seuraavien neljän pääaiheen pohjalta:.
It is partly on the basis of this feedback that future internal market policy is shaped.
Tulevan sisämarkkinapolitiikan muotoilu perustuu osittain myös tähän palautteeseen.
Following the recent decisions of major importance for european education and on the basis of.
Viimeaikaisten eurooppalaista koulutusta koskevien merkittävien päätösten puitteissa sekä nojautuen.
The centre works primarily on the basis of data supplied by the national focal points.
Seurantakeskuksen toiminta perustuu pääasiassa kansallisten yhteyspisteiden toimittamiin tietoihin.
Groundbreaking achievements are only possible on the basis of well-planned long-term investments.
Käänteentekevät saavutukset ovat mahdollisia vain hyvin suunniteltujen pitkän aikavälin investointien pohjalta.
Following the recent decisions of major importance for european education and on the basis of:.
Viimeaikaiset eurooppalaista koulutusta koskevat merkittävät päätökset huomioon ottaen sekä nojautuen.
Future obligations can, however, be anticipated on the basis of the recommendations.
Suositusten perusteella voi kuitenkin jo varautua tuleviin velvoitteisiin.
In practice, however, compromises have been found on the basis of the lowest common denominator.
Todellisuudessa kompromissit perustuvat kuitenkin pienimpään yhteiseen nimittäjään.
Control by a single shareholder on the basis of veto rights 4.
Veto-oikeuteen perustuva yhden osakkaan määräysvalta 4.
All forms of violence on the basis of gender,
Kaikki sukupuoleen perustuvat väkivallan muodot.
This analysis was done on the basis of the member State's reports.
Tarkastelu tehtiin jäsenvaltioiden toimittamien raporttien pohjalta.
Chapter IIIA – Automatic recognition on the basis of common training principles.
III a luku– automaattinen tunnustaminen yhteisten koulutusperiaatteiden perusteella.
The measure is proposed on the basis of article 71 of the EC treaty.
Ehdotettu toimenpide perustuu ey:n perustamissopimuksen 71 artiklaan.
Intolerance, discrimination and violence on the basis of religion and belief.
Uskontoon tai vakaumukseen perustuva suvaitsemattomuus, syrjintä ja väkivalta.
The selection program is made on the basis of applications and interviews.
Valinta ohjelmaan tehdään hakemusten ja haastatteluiden pohjalta.
Statistical estimation procedures on the basis of samples or waste-related estimators, or.
Tilastollisin estimointimenetelmin, jotka perustuvat otoksiin tai jätteisiin liittyviin estimaattoreihin, tai.
Cow's milk is marketed in the european union on the basis of quotas.
Lehmänmaidon kauppa euroopan unionissa perustuu kiintiöihin.
Charter price refers to the actual use on the basis of half-days.
Charter hinta viittaa todellisen käytön perusteella puolen päivän.
Many comments are opposed to the introduction of a general framework on the basis of a legislative instrument.
Monissa huomautuksissa vastustettiin lainsäädäntövälineeseen perustuvan yleisten puitteiden käyttöönottoa.

Tulokset: 6468, Aika: 0.1581

"On the basis" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää