TAKING INTO ACCOUNT SUOMEKSI

Käännös taking into account vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 6287, Aika: 0.0903

Esimerkkejä Taking Into Account käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Finalise national plans, taking into account member States' peer review and commission recommendations.
Viimeistellään kansalliset suunnitelmat ottaen huomioon jäsenvaltioiden vertaisarviointi ja komission suositukset.
Products delfa created, taking into account the priority needs of the consumer.
Tuotteet delfa luotu, ottaen huomioon ensisijaiset kuluttajan tarpeet.
Taking into account the entire value chain, which starts with access to raw materials;
Koko arvoketjun huomioon ottaminen alkaen raaka-aineiden saatavuudesta;
Taking into account that volunteering is:.
Kun otetaan huomioon, että vapaaehtoistoiminta on.

Taking into account the needs of older people(exploratory opinion).
Ikäihmisten tarpeiden huomioon ottaminen( valmisteleva lausunto).
To update the language used in the directive, taking into account new legislative standards;
Saattamalla direktiivin kieliasu ajan tasalle ottaen huomioon uudet lainsäädäntönormit,
Taking into account the needs of the elderly(exploratory opinion).
Ikäihmisten tarpeiden huomioon ottaminen( valmisteleva lausunto).
Identifying policy needs42 and developing indicators taking into account current work by international organisations.
Määritetään toimintapoliittisettarpeet42 ja luodaan indikaattorit ottaen huomioon kansainvälisten järjestöjen nykyiset toimet.
Experts shall be accredited taking into account their competence and their independence.
Asiantuntijoiden valtuutuksessa on otettava huomioon heidän pätevyytensä ja riippumattomuutensa.

A common format for learning outcomes while taking into account diversity of national approaches;
Yhteinen oppimistulosten malli, jossa otetaan huomioon kansallisten lähestymistapojen erot;
The choice will be made taking into account in particular:.
Valinnassa voidaan ottaa huomioon erityisesti seuraavat seikat:.
A european dimension taking into account the discussions at national level.
Euroopan tasolla käytävässä keskustelussa on otettava huomioon kansallisten keskustelujen sisältö ja tulokset.
Actions will be implemented taking into account the community structural policies and interreg in particular.
Toteutuksessa otetaan huomioon yhteisön rakennepolitiikka ja erityisesti interreg-ohjelma.
Taking into account a potential measurement bias.
Mahdollisen mittaamisharhan huomioon ottaminen.
Taking into account all relevant national and regional circumstances;
Ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat kansalliset ja alueelliset olosuhteet,
Taking into account systemic pension reforms.
Eläkejärjestelmien uudistusten huomioon ottaminen.
However, this involves taking into account the diversity of the sectors concerned.
Sen yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon asianomaisten toimialojen erilaisuus.
Ustainable development, taking into account the economic, social and environmental dimensions;
Kestävä kehitys, jossa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät ulottuvuudet.
Moreover, some delegations pointed out their wish for taking into account socio-economic impacts of gmos.
Lisäksi eräät valtuuskunnat toivoivat gmo:iden sosiaalis-taloudellisten vaikutusten huomioon ottamista.
Opinion of the european economic and social Committee: taking into account the needs of older people.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ikäihmisten tarpeiden huomioon ottaminen.
These technical measures should be applied taking into account the specific circumstances of the different fisheries.
Teknisiä toimenpiteitä sovellettaessa on otettava huomioon kunkin kalastuksen erityispiirteet.
I do not think that is what we understand by'taking into account'.
Mielestämme tämä ei ole meidän käsityksemme" huomioon ottamisesta".
Evolve towards technology neutrality, taking into account convergence.
Kehittyä kohti teknologista puolueettomuutta siten, että otetaan huomioon konvergenssi;
Subject: taking into account the needs of the elderly.
Asia: ikäihmisten tarpeiden huomioon ottaminen.
Taking into account the pre-enlargement expenditure necessary for each of the institutions.
Otetaan huomioon kunkin toimielimen välttämättömät laajentumisen valmistelua koskevat menot.
The advisability of taking into account the impact of technological progress on fleet efficiency;
Onko teknologisen kehityksen vaikutus kalastuslaivaston tehokkuuteen otettava huomioon?
Consequently, 2018 guarantees an acceptable solution, taking into account this impact assessment.
Siksi vuosi 2018 tarjoaa hyväksyttävän ratkaisun, jossa tämä vaikutustenarviointi otetaan huomioon.
Financial support must be provided, taking into account primarily regional GDP.
Taloudellista tukea on tarjottava, ja on otettava huomioon ensisijaisesti alueellinen bruttokansantuote.
Employee taxation will remain almost unchanged, after taking into account changes in contributions.
Palkansaajien verotus pysyy lähes ennallaan, kun otetaan huomioon maksumuutokset.
Taking into account projected winds and current... six, six and a half days.
Tuulet ja virtaukset huomioon ottaen reilut kuusi vuorokautta.

Tulokset: 6287, Aika: 0.0903

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Taking into account" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää