THAT THE COMMISSION SUOMEKSI

Käännös that the commission vuonna Suomeksi

Tulokset: 13173, Aika: 0.0544

Esimerkkejä That The Commission käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

We now hope that the commission and the council will accept Parliament's proposals.
Nyt toivomme, että komissio ja neuvosto hyväksyvät euroopan parlamentin ehdotukset.
There are elements that the commission cannot accept.
On joitakin seikkoja, joita komissio ei voi hyväksyä.
Article 12 provides that the commission may co-operate with international organisations.
Artiklassa säädetään, että komissio voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden kanssa.
The report contains recommendations that the commission has already begun to implement.
Kertomukseen liittyy suosituksia, joita komissio on jo ryhtynytkin toteuttamaan.

I also believe that the commission has made substantial progress in cleaning up its administration.
Käsitykseni mukaan komissio on edistynyt huomattavasti hallinnon puhdistamisessa.
I assume that the commission will give a written answer to mr de Rossa's question.
Oletan, että komissio vastaa jäsen de rossan kysymykseen kirjallisesti.
I can confirm that the commission can accept the amendment.
Voin vahvistaa, että komissio on valmis hyväksymään tarkistuksen.
There are other amendments that the commission cannot accept.
On muita tarkistuksia, joita komissio ei voi hyväksyä.
We believe that the commission has proposed realistic figures for MEDA.
Uskomme, että komission ehdottamat medasta koskevat luvut ovat realistisia.

Fast-track future proposals that the commission will propose in the coming months, including:.
Käsitellään nopeasti ehdotukset, joita komissio aikoo tehdä lähikuukausina, esim.:.
I hope that the commission and the council agree.
Toivon, että komissio ja neuvosto ovat samaa mieltä.
I hope that the commission will not forget that.
Toivon, ettei komissio unohda sitä.
I said that the commission proposal distorts competition also inside the EU.
Sanoin, että komission ehdotus vääristää myös eu:n sisäistä kilpailua.
Fast-track future proposals that the commission will propose in the coming months, including:.
Nopeasti käsiteltäviä ehdotuksia, joita komissio aikoo tehdä lähikuukausina:.
This means that the commission has a very great responsibility.
Tämä tarkoittaa, että komissiolla on erittäin suuri vastuu.
That means that the commission proposal is rejected.
Se tarkoittaa, että komission ehdotus on hylätty.
The committee regrets that the commission has not issued a proposal for a directive.
ETSK pahoittelee, ettei komissio ole tehnyt asiasta direktiiviehdotusta.
I am glad that the commission is taking action.
Olen iloinen, että komissio on ryhtymässä tältä osin toimiin.
We must mention something that the commission tends to forget: the socio-economic repercussions.
Lisäksi on mainittava asia, jonka komissio unohtaa usein: sosioekonomiset vaikutukset.
I know that the commission shares these doubts.
Tiedän, että komissiolla on samat epäilykset asiasta.
I hope that the commission does not forget our family in latin america.
Toivon, ettei komissio unohda sukujuuriamme latinalaisessa amerikassa.
My conclusion today is that the commission is there to propose.
Johtopäätökseni tänään on, että komission tehtävä on ehdotusten laatiminen.
A valid health policy requires resources that the commission is refusing to provide itself with.
Kunnollinen terveyspolitiikka edellyttää varoja, joita komissio kieltäytyy antamasta.
We hope that the commission will come back with a new proposal.
Toivomme, että komissio palaa tänne mukanaan uusi ehdotus.
The measures that the commission intends to adopt can be subdivided into three categories:.
Toimenpiteet, jotka komissio aikoo hyväksyä, voidaan jakaa seuraavaan kolmeen ryhmään.
I hope that the commission will design a good communication strategy.
Toivon, että komissio laatii hyvän viestintästrategian.
It should also be remembered that the commission is not the only player involved.
On syytä myös muistaa, ettei komissio ole ainoa asianosainen.
The court considers that the commission should:.
Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komission olisi:.
These are important and practical decisions that the commission welcomes.
Nämä ovat tärkeitä ja konkreettisia päätöksiä, joita komissio pitää myönteisinä.
That is the message that the commission put across to the ecofin ministers yesterday.
Se on viesti, jonka komissio esitti ecofin-neuvoston ministereille eilen.

Tulokset: 13173, Aika: 0.0544

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää