ARBETE SUOMEKSI

Käännös Arbete Suomeksi

Tulokset: 23122, Aika: 0.0901

Esimerkkejä Arbete käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Det finns arbete för dem i våra medlemsstater.
Heille on tarjolla työtä jäsenvaltioissamme.
Hon gjorde ett utmärkt arbete, och jag instämmer i de gratulationer som ledamöterna framförde.
Hän teki erinomaista työtä, ja yhdyn parlamentin jäsenten esittämiin kiitoksiin.
Den tyska etikkommissionens arbete bör utgöra ett lysande exempel för Europa.
Saksan eettisen toimikunnan toimintaa olisi pidettävä erinomaisena esimerkkinä unionille.
Lmponerande arbete på Pentagon.
Vaikuttavaa toimintaa Pentagonissa.
De har åstadkommit ett utomordentligt arbete, och deras betänkanden antogs enhälligt i budgetkontrollutskottet.
Olette tehneet loistavaa työtä ja mietintönne hyväksyttiin talousarvion valvontavaliokunnassa yksimielisesti.
Polisens arbete får inte förhindras.
Poliisin työskentelyä ei pidä estää.
EU kommer att fortsätta detta arbete under 2008, särskilt genomförandet av handlingsplanen.
EU jatkaa vuonna 2008 tätä työtä ja erityisesti toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.
Den måste fortsätta sitt arbete på plats, såsom Pierre Schori önskade.
Työskentelyä on jatkettava paikan päällä, kuten Pierre Schori toivoi.
Till deras arbete hör bland annat övervakning av fiske, jakt och terrängtrafik.
Heidän työhönsä kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta.
Mindre prat och mer arbete: lagstiftning är arbete.
Vähemmän sanoja ja enemmän toimintaa: lainsäädäntö on toimintaa.
Vi är mer än mycket nöjda med hans arbete.
Olimme erittäin tyytyväisiä hänen työhönsä.
Vårt utskott har enligt min mening gjort ett grundligt arbete.
Valiokuntamme on mielestäni tehnyt perusteellista työtä.
Spock krävde precis den sortens arbete jag var beredd att göra.
Spock vaati juuri sellaista työskentelyä, johon olin valmis.
För det andra så stöder kommissionen de icke-statliga organisationernas arbete.
Toiseksi, komissio tukee kansalaisjärjestöjen toimintaa.
Vi kommer att fortsätta vårt arbete i en anda av ömsesidig öppenhet.
Aiomme jatkaa työtämme tällä alalla keskinäisen avoimuuden hengessä.
Tålmodigt långsiktigt arbete kommer att krävas för att uppnå det målet.
Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää sitkeitä pitkäaikaisia ponnisteluja.
I nattvaktsarbete och andra motsvarande arbeten, vilka förutsätta arbete nattetid;
Yövartijan työssä ja muissa vastaavanaisissa töissä, jotka edellyttävät työskentelyä yön aikana;
Jag tackar slutligen vår kollega Evans för hans seriösa arbete.
Kiitän lopuksi kollegaamme Evansia vakavasta paneutumisesta työhönsä.
Men artikel 28 tillåter skriftliga, men inte muntliga, frågor om presidiets arbete.
Mutta 28 artikla sallii puhemiehistön toimintaa koskevat kirjalliset kysymykset, ei suullisia.
Vi måste finna metoder för att gemensamt påskynda vårt arbete.
Meidän on löydettävä keinoja nopeuttaa työtämme yhdessä.
Herr talman! Niebler har uträttat ett utmärkt arbete som föredragande.
Arvoisa puhemies, jäsen Niebler on tehnyt esittelijänä erinomaista työtä.
Europeiska unionen har åtagit sig att bistå dessa organ i deras arbete.
Euroopan unioni on luvannut tukea näiden elinten toimintaa.
En elegant broschyr om Regionkommitténs bildande, struktur och arbete, avsedd för allmänheten.
Esitteessä käsitellään alueiden komitean syntyä, rakennetta ja työskentelyä; tarkoitettu suurelle yleisölle.
Ordförandeskapet har hittills gjort ett gott arbete.
Puheenjohtajavaltio on tehnyt toistaiseksi hyvää työtä.
Vissa medlemsstater erkänner rätten till arbete och återförening med familjen, andra gör det inte.
Jotkin jäsenvaltiot tunnustavat oikeuden työntekoon ja perheiden yhdistämiseen, jotkin taas eivät.
Detta kommer att kräva mycket arbete från både medlemsstaterna och EU:s institutioner.
Tämä edellyttää suuria ponnisteluja niin jäsenvaltioilta kuin EU:n toimielimiltä.
Jag ber om hjälp så att vi kan fortsätta vårt arbete.
Pyydän apuanne jotta voimme jatkaa työtämme.
Varje mamma och pappa måste ha rätt att återgå till sitt eget arbete efter ledigheten.
Jokaisella äidillä ja isällä on oltava oikeus palata omaan työhönsä loman jälkeen.
Herr Herrero, artikel 27 B handlar om delegationernas arbete.
Hyvä jäsen Herrero, 27 artiklan B kohdassa käsitellään valtuuskuntien työskentelyä.
Detta kommer att kräva uthållighet och kontinuerligt arbete.
Tämä edellyttää sinnikkyyttä ja jatkuvia ponnisteluja.

Tulokset: 23122, Aika: 0.0901

Katso myös


hårt arbete
kovaa työtä
mycket arbete
paljon työtä paljon tehtävää
kommissionens arbete
komission työtä
parlamentets arbete
parlamentin työn parlamentin työskentelyä
arbete har
työ on
utfört arbete
tehdystä työstä hoidetusta työstä
har arbete
on töitä on työsi
arbete måste
työtä on toimia on
arbete här
työni täällä täältä töitä työtä täältäkin
unionens arbete
unionin työhön unionin toimintaa unionin työskentelystä
konventets arbete
valmistelukunnan työ
oljemålning arbete
öljymaalaus työ
utskottets arbete
valiokunnan työn valiokunnan työskentelyn
guds arbete
jumalan työtä herran työtä
tillfälligt arbete
tilapäistä työtä tilapäistyötä tilapäisestä työstä
europaparlamentets arbete
euroopan parlamentin työn parlamentin työtä
föredragandens arbete
esittelijän työtä esittelijämme työn
är arbete
on työtä työ on tehtävä on
fortsatta arbete
jatkossa tekemään työhön jatkaessa työtään edelleen toimimaan työssämme jatkossa jatkuvasta työstään
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää