ARBETE SUOMEKSI

Käännös arbete vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 16376, Aika: 0.4024

Esimerkkejä Arbete käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Det finns arbete för dem i våra medlemsstater.
Heille on tarjolla työtä jäsenvaltioissamme.
De har åstadkommit ett utomordentligt arbete, och deras betänkanden antogs enhälligt i budgetkontrollutskottet.
Olette tehneet loistavaa työtä ja mietintönne hyväksyttiin talousarvion valvontavaliokunnassa yksimielisesti.
Polisens arbete får inte förhindras.
Poliisin työskentelyä ei pidä estää.
Kolleger som utför samma arbete kan också ha liknande hudproblem.
Myös samaa työtä tekevillä työtovereilla voi olla vastaavia iho-ongelmia.

Den måste fortsätta sitt arbete på plats, såsom pierre schori önskade.
Työskentelyä on jatkettava paikan päällä, kuten pierre schori toivoi.
Till deras arbete hör bland annat övervakning av fiske, jakt och terrängtrafik.
Heidän työhönsä kuuluu muun muassa kalastuksen, metsästyksen ja maastoliikenteen valvonta.
I nattvaktsarbete och andra motsvarande arbeten, vilka förutsätta arbete nattetid;
Yövartijan työssä ja muissa vastaavanaisissa töissä, jotka edellyttävät työskentelyä yön aikana;
Vi är mer än mycket nöjda med hans arbete.
Olimme erittäin tyytyväisiä hänen työhönsä.
Ökningen av olagligt arbete undergräver allvarligt den ekonomiska konkurrensen.
Laittoman työnteon lisääntyminen vaarantaa vakavasti taloudellisen kilpailun.
Vårt utskott har enligt min mening gjort ett grundligt arbete.
Valiokuntamme on mielestäni tehnyt perusteellista työtä.
En elegant broschyr om regionkommitténs bildande, struktur och arbete, avsedd för allmänheten.
Esitteessä käsitellään alueiden komitean syntyä, rakennetta ja työskentelyä; tarkoitettu suurelle yleisölle.
Jag tackar slutligen vår kollega evans för hans seriösa arbete.
Kiitän lopuksi kollegaamme evansia vakavasta paneutumisesta työhönsä.
Ordförandeskapet har hittills gjort ett gott arbete.
Puheenjohtajavaltio on tehnyt toistaiseksi hyvää työtä.
Locka till sig mer investeringar och underlätta arbete.
Lisäinvestointien houkutteleminen ja työnteon helpottaminen.
Tålmodigt långsiktigt arbete kommer att krävas för att uppnå det målet.
Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää sitkeitä pitkäaikaisia ponnisteluja.
Det är ett mycket utförligt arbete.
Tämä on hyvin perusteellista työtä.
Arbete och annan verksamhet på arrendeområdena skola i beskattningshänseende anses ske i vederbörandes hemkommun.
Työnteon ja muun toiminnan vuokra-alueilla on verotuksellisesti katsottava tapahtuvan asianomaisen kotikunnassa.
Detta kommer att kräva mycket arbete från både medlemsstaterna och eu:s institutioner.
Tämä edellyttää suuria ponnisteluja niin jäsenvaltioilta kuin eu:n toimielimiltä.
Vi har välutbildad personal som känner ett stort engagemang i sitt arbete.
Henkilöstö on varsin hyvin koulutettua ja työhönsä sitoutuneita.
Herr herrero, artikel 27 b handlar om delegationernas arbete.
Hyvä jäsen herrero, 27 artiklan b kohdassa käsitellään valtuuskuntien työskentelyä.
Vissa medlemsstater erkänner rätten till arbete och återförening med familjen, andra gör det inte.
Jotkin jäsenvaltiot tunnustavat oikeuden työntekoon ja perheiden yhdistämiseen, jotkin taas eivät.
Varje mamma och pappa måste ha rätt att återgå till sitt eget arbete efter ledigheten.
Jokaisella äidillä ja isällä on oltava oikeus palata omaan työhönsä loman jälkeen.
Tack så mycket. jag önskar er ett fruktbart arbete.
Kiitos paljon, ja toivotan teille hedelmällistä työskentelyä.
Det finns för lite flexibilitet i utformningen av vårt arbete, i organisationen av arbetet.
Olemme liian joustamattomia työnteon muotojen järjestämisessä, työnteon organisoinnissa.
Detta är inte parlamentets arbete.
Se ei ole parlamentin tehtävä.
Recom gör ett viktigt arbete.
Unicef tekee tärkeää työtä.
Detta kommer att kräva uthållighet och kontinuerligt arbete.
Tämä edellyttää sinnikkyyttä ja jatkuvia ponnisteluja.
Lockas du av självständigt arbete och eget ansvar?
Ihastuin itsenäiseen työntekoon ja omaan vastuuseen.
Ackordslön för lika arbete skall fastställas enligt samma beräkningsgrunder.
Samasta työstä maksettava urakkapalkka lasketaan saman mittayksikön mukaan;
Kan du förklara ditt förhållande till dr granger och hans arbete?
Voisitteko selittää suhteenne tohtori grangeriin ja hänen työhönsä?

Tulokset: 16376, Aika: 0.4024

KATSO MYÖS

Katso myös


"Arbete" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää