FÖR DESSA ARBETSLÖSA SUOMEKSI

Käännös för dessa arbetslösa vuonna Suomeksi

Tulokset: 182, Aika: 0.3579

Esimerkkejä För Dessa Arbetslösa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

De försiktiga kommentarerna från europas socialdemokratiska familj är knappast någon tröst för dessa arbetslösa.
Euroopan sosiaalidemokraattisen perheen pidättyvät vastaukset eivät taida tarjota lohtua työttömille.
Dessa pengar används för utbildningskurser för arbetslösa, personer med funktionshinder, personer som lämnat skolan i förtid och för marginaliserade personer i samhället.
Näitä varoja käytetään koulutuksen järjestämiseen työttömille, vammaisille henkilöille, koulunkäynnin varhain keskeyttäneille ja yhteiskunnassa syrjäytyneille.
Borde man inte utarbeta en lämplig tidsplan för att tillämpa dessa överenskommelser så att spaniens arbetslösa också skulle kunna omfattas av åtgärderna?
Eikö olisi hyvä laatia näiden sopimusten soveltamista koskeva aikataulu, joka mahdollistaisi, että espanjalaiset työttömät hyötyisivät sovituista toimenpiteistä?
Detta stöd är grundläggande för att hjälpa arbetslösa och offer för omlokaliseringar av företag till följd av globaliseringen.
Tällainen tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisaation tuloksena tapahtuneiden tuotannon siirtämisten uhrien auttamiseksi.

Detta stöd är viktigt för att hjälpa de arbetslösa och offren för utlokalisering på grund av globaliseringen.
Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisaatioon liittyvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi.
Detta stöd är viktigt för att hjälpa de arbetslösa och offren för de företagsomflyttningar som sker i en globaliserad värld.
Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisoituneessa maailmassa tapahtuvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi.
Men man bör här inte bortse från att denna sociala service innebär en bra start för arbetslösa, mindre kvalificerade kvinnor.
Tässä ei kuitenkaan tulisi jättää huomiotta, että nämä sosiaaliset palvelut ovat hyvä alku työttömille, huonosti koulutetuille naisille.
Jag röstade för inrättandet av detta instrument för mikrokrediter för sysselsättning, eftersom det syftar till att ge möjligheter för arbetslösa och uppmuntra till entreprenörskap.
Äänestin tämän työllisyyttä koskevan mikrorahoitusjärjestelyn luomisen puolesta, koska sen tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia työttömille ja kannustaa yrittäjyyteen.
Nu är jag fast i den här hålan för evigt med alla dessa dumma arbetslösa lastbilskörande lantisidioter!
Nyt jään tähän punaniskakylään ikuisiksi ajoiksi- näiden tyhmien, junttien, punaniskojen, työttömien, rekkakuskien sekaan!
Med denna summa kan man sysselsätta ca 120 arbetslösa för sex månader eller 240 för minimitiden, dvs. fyra månader.
Summalla voidaan työllistää n. 120 työtöntä kuudeksi kuukaudeksi tai 240 työtöntä minimiajaksi eli neljäksi kuukaudeksi.
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är ett av de verktyg som europeiska unionen har till sitt förfogande när det gäller att hjälpa arbetslösa arbetstagare under dessa omständigheter.
Euroopan globalisaatiorahasto on yksi euroopan unionin käytössä olevista välineistä, joilla työttömiä työntekijöitä autetaan näissä olosuhteissa.
Inför dessa dystra utsikter måste vi emellertid försöka finna kreativa lösningar för att ge de arbetslösa såväl kompetens för som möjligheter till och hopp om en bättre framtid.
Synkkien näkymien keskellä on kuitenkin yritettävä kehittää luovia ratkaisuja, jotta annetaan työttömille taitoja, mahdollisuuksia ja toivoa paremman tulevaisuuden varalle.
Många människor förblir arbetslösa och kombinerar denna situation med svartjobb eftersom lönerna är för låga.
Monet pysyvät työttöminä ja yhdistävät siihen pimeän työn, koska palkat ovat liian pienet.
Du får anvisningar om hur detta påverkar ditt utkomststöd för arbetslösa.
Sieltä saat ohjeita siitä, miten tämä vaikuttaa työttömyysturvaasi.
Detta stöd är viktigt för att hjälpa arbetslösa och de som drabbas vid omlokaliseringar i samband med globaliseringen.
Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisaatioon liittyvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi.
För det första kommer nu även de arbetslösa inom de något mindre arbetsmarknaderna att kunna få rätt till stöd från denna fond, och 15 procent av den har avsatts för detta syfte.
Myös pienempien työmarkkinoiden työntekijät voivat nyt hyötyä rahastosta, kun sen varoista 15 prosenttia on varattu tähän tarkoitukseen.
Programmen för turistutbildningen och programmen för personalutbildning i företagen, men också programmen för utbildning och omskolning av arbetslösa, måste anpassas till denna nya arbetsmarknad.
Matkailu-alan koulutusohjelmilla ja yritysten henkilökunnan koulutuksella sekä työttömien koulutus- ja kuntoutusohjelmilla pitää vastata näihin uusiin työmarkkinoihin.
Detta stöd är nödvändigt för att hjälpa de arbetslösa och de som drabbats av omlokaliseringar till följd av globaliseringen.
Tämä tuki on välttämätöntä työttömien ja globalisoituneessa maailmassa tapahtuvien tuotannonsiirtojen uhrien auttamiseksi.
Kommer inte detta att få negativa följder för spaniens arbetslösa, som därmed inte kan utnyttja de möjligheter till sysselsättning och yrkesutbildning som är planerade?
Eikö tällä teolla ole negatiivisia seurauksia itse työttömille, jotka eivät näin pysty hyötymään työpaikkatarjouksista ja ammattikoulutuksesta?
Detta stöd är viktigt för att hjälpa de arbetslösa och dem som drabbas av de omflyttningar som uppstår i ett globalt sammanhang.
Tämä tuki on elintärkeää autettaessa työttömiä uudelleensijoittamisen uhreja, joita ilmaantuu globaaleissa puitteissa.
Tror ni verkligen att de hundratusentals arbetslösa som är offer för denna kris befinner sig i denna situation för att de inte är arbetsföra?
Uskotteko todella, että sadat tuhannet tämän kriisin työttömät uhrit ovat tässä tilanteessa, koska he ovat työkyvyttömiä?
Detta stöd är av avgörande betydelse för att hjälpa de arbetslösa och offren för de omlokaliseringar som sker inom ramen för globaliseringen.
Tämä tuki on olennaista, kun halutaan auttaa työttömiä ja toiminnan siirtämisen uhreja globalisaation yhteydessä.
Detta stöd är av avgörande betydelse för att hjälpa de arbetslösa och offren för de omlokaliseringar som sker inom ramen för globaliseringen.
Tämä tuki on elintärkeää autettaessa työttömiä uudelleensijoittamisen uhreja, joita ilmaantuu globaaleissa puitteissa.
Som en följd av detta har många medlemsstater vidtagit åtgärder för att skärpa villkoren för rätt till ersättning och för att ge arbetslösa ökat incitament att söka arbete.
Tämän seurauksena monissa jäsenvaltioissa on tiukennettu etuuksien saamisedellytyksiä ja pyritty aktivoimaan työttömiä työnhakuun.
Detta skulle ge vissa parallella resultat: framför allt minskar vi antalet potentiellt arbetslösa och för det andra höjer vi den kulturella nivån hos dessa ungdomar som därefter kommer att ha bättre chanser på arbetsmarknaden.
Näin saisimme aikaan joitain rinnakkaisia vaikutuksia: ennen kaikkia vähentäisimme potentiaalisten työttömien määrää ja toiseksi nostaisimme näiden nuorten koulutustasoa, ja heillä olisi sen ansiosta paremmat mahdollisuudet saada parempi työpaikka.
Försök tala om detta för de säkerligen tusentals människorna i min valkrets, och de miljoner människor i europeiska unionen som är arbetslösa.
Sanokaapa tämä niille tuhansille ihmisille minun vaalipiirissäni ja miljoonille ihmisille koko euroopan unionin alueella, jotka ovat työttöminä.
Detta gäller för alla personkategorier som omfattas av gemenskapsbestämmelserna om social trygghet( anställda och egenföretagare, arbetslösa, pensionärer och dessa personers familjemedlemmar) oberoende av deras bosättningsland.
Tämä soveltuu kaikkiin yhteisön sosiaaliturvasäännösten piiriin kuuluviin henkilöryhmiin( palkattuihin työntekijöihin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin, työttömiin, eläkeläisiin ja heidän perheenjäseniinsä) heidän asuinmaastaan riippumatta.
Denna veckas rådsmöte kommer inte att resultera i en enda strimma av hopp för de hårt arbetande människor, arbetslösa eller ungdomar som har drabbats så hårt.
Tällä viikolla kokoontuva neuvosto ei synnytä ainuttakaan toivonkipinää ankarasti työskentelevissä ihmisissä, työttömissä tai nuorissa, jotka kärsivät niin paljon.
Till detta hör: för det första, speciellt stöd även genom sysselsättningsinitiativ på lokal och regional nivå till problematiska målgrupper, som långtidsarbetslösa, arbetslösa kvinnor och ungdomar.
Tähän kuuluvat ensinnäkin erityisten ongelmaryhmien eli pitkäaikaistyöttömien, työttömien naisten ja nuorten tukeminen sekä työllistämisaloitteet paikallisella ja alueellisella tasolla.
I finland bosatt arbetslös arbetssökande, vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för annan, har rätt till utkomstskydd för arbetslösa i enlighet med denna lag.
Suomessa asuvalla työttömällä työnhakijalla, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon, on oikeus työttömyysturvaan tämän lain mukaisesti.

Tulokset: 182, Aika: 0.3579

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"För dessa arbetslösa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää