OLYCKSFALL I ARBETET SUOMEKSI

Käännös olycksfall i arbetet vuonna Suomeksi

Tulokset: 26, Aika: 0.1452

Esimerkkejä Olycksfall I Arbetet käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Källa: olycksfall i arbetet 2013, statistikcentralen.
Lähde: työtapaturmat 2013, tilastokeskus.
EU­15 b DK olycksfall i arbetet( 1) per 100 000 anställda, 1998.
EU­15 β DK työtapaturmat"> 100_000 työntekijää kohti 1998 kaikki.
Definition av olycksfall i arbetet.
Työtapaturman määritelmä.
Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar.
Työtapaturmat, ammattitaudit.

Olycksfall i arbetet samt yrkessjukdomar.
Työtapaturmat ja ammattitaudit.
Olycksfall i arbetet enligt näringsgren 1994.
Työtapaturmat toimialoittain vuonna 1994.
Sjukfoèrsaèkring olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar rehabilitering lagstadgade pensionssystem.
B sairausvakuutus tyoètapaturmat ja ammattitaudit kuntoutus lakisaèaèteiset elaèkejaèrjestelmaèt.
Olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar.
Tyoètapaturmat ja ammattitaudit.
Det var ett olycksfall i arbetet.
Hän kuoli onnettomuudessa järjestelmävian seurauksena.
Allvarliga olycksfall i arbetet 2001 index för antalet allvarliga olycksfall i arbetet per 100 000 förvärvsarbetande 1998=100.
Vakavat työtapaturmat, 2001 esiintyvyyteen 100_000:ta työntekijää kohti perustuva indeksi, 1998_100.
Försäkringspliktig arbetsgivare skall själv intill ett belopp av tvåtusen mark erlägga skadestånd för varje olycksfall i arbetet, såvida ej försäkringen frivilligt utsträckts att omfatta jämväl denna skadeståndsplikt.
Vakuuttamisvelvollisen työnantajan on itse kahdentuhannen markan määrään asti suoritettava korvausta kustakin työtapaturmasta, jollei vakuutusta ole vapaaehtoisesti ulotettu käsittämään myös tätä korvausvelvollisuutta.
Detta tillvägagångssätt kommer att ge en mer heltäckande bild av antalet olycksfall i arbetet i europeiska unionen och ge en viktig korrigeringsfaktor för de esaw-uppgifter som samlats in på nationell nivå.
Näin saadaan entistä kattavampi kuva euroopan unionin työtapaturmien määrästä ja tärkeä korjauskerroin, jota voidaan käyttää kansallisten hallintomenettelyjen mukaisesti kerättyihin esaw-tietoihin.
Försäkringspliktig arbetsgivare skall själv intill ett belopp av 100 mark erlägga skadestånd för varje olycksfall i arbetet, såvida ej försäkringen frivilligt utsträckts att omfatta jämväl denna skadeståndsplikt.
Vakuuttamisvelvollisen työnantajan on itse 100 markan määrään asti suoritettava korvausta kustakin työtapaturmasta, jollei vakuutusta ole vapaaehtoisesti ulotettu käsittämään myös tätä korvausvelvollisuutta.
Utreder orsakerna bakom allvarliga olycksfall i arbetet, yrkessjukdomar och arbetstrelaterade sjukdomar och verkar för att förebygga dem.
Selvittävät vakavien työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien syitä sekä toimivat niiden ehkäisemiseksi.
I denna lag finns bestämmelser om arbetstagares rätt att få ersättning på grund av olycksfall i arbetet och på grund av yrkessjukdomar samt om företagares rätt att försäkra sig mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar.
Tässä laissa säädetään työntekijän oikeudesta korvaukseen työtapaturman ja ammattitaudin johdosta sekä yrittäjän oikeudesta vakuuttaa itsensä työtapaturman ja ammattitaudin varalta.
Det syftar till att belasta arbetstagaren, direkt eller indirekt, med ledningens skyldighet och kostnad när det gäller att förebygga olycksfall i arbetet.
Tähtäimessä on lisätä työntekijän taakkaa suoraan tai epäsuorasti esimiesvelvoittein ja työtapaturmien ehkäisemisestä aiheutuvin kustannuksin.
Genom att försumma försäkringsskyldigheten enligt 156 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar( 459/2015) eller sin anmälningsplikt enligt 159 och 160 § i den lagen, eller.
Laiminlyömällä työtapaturma- ja ammattitautilain( 459/2015) 156 §:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden tai mainitun lain 159 tai 160 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden tai.
Ersättning betalas endast till den del som den skadade inte enligt någon annan lag har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.
Korvausta suoritettaan vain siltä osin kuin vahingoittuneella ei ole oikeutta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen korvaukseen muun lain mukaan.
Om du aèr tillfaèlligt arbetsofoèrmoègen av annan orsak aèn olycksfall i arbetet eller arbetssjukdom( se avsnitt 4) kan du vara beraèttigad till sjukpenning.
Tyoèntekijaè voi saada sairauspaèivaèrahaa, jos haèn on muusta kuin tyoètapaturmasta tai ammattitaudista johtuen( jaèljempaènaè jakso 4) tilapaèisesti tyoèkyvy- to.
Om du har råkat ut för ett olycksfall i arbetet eller trafiken eller du har en yrkessjukdom, betalas i allmänhet ersättning från olycksfalls- eller trafikförsäkringen.
Jos sinulle on sattunut tapaturma töissä tai liikenteessä tai sinulla on ammattitauti, saat yleensä korvausta tapaturma- tai liikennevakuutuksesta.
Det är arbetsskadestyrelsen( arbejdsskadestyrelsen) som avgör om du har drabbats av ett olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom, och om du har rätt till ersättning.
Työtapaturmalautakunta( arbejdsskadestyrelsen) päättää, onko käsiteltävä tapaus työtapaturma tai ammattitauti ja onko henkilöillä oikeus saada korvaus.
Löneklyfta mellan kvinnor och män, ojusterad förväntad livslängd vid födseln- kvinnor förväntad livslängd vid födseln- män förväntad livslängd utan funktionsnedsättning vid födseln- kvinnor förväntad livslängd utan funktionsnedsättning vid födseln- män allvarliga olycksfall i arbetet- totalt.
Sukupuolten palkkaerot tasoittamattomina elinajanodote syntyessä- naiset elinajanodote syntyessä- miehet toimintarajoitteettoman elinajan odote syntyessä- naiset toimintarajoitteettoman elinajan odote syntyessä- miehet vakavat työtapaturmat- yhteensä.
Arbetsgivare är skyldig att ofördröjligen till arbetarskyddsmyndighet anmäla sådant olycksfall i arbetet eller av arbetet föranlett fall av yrkessjukdom, med anledning
Työnantaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan työsuojeluviranomaiselle sellaisesta työtapaturmasta tai työstä johtuvasta ammattitautitapauksesta, jonka johdosta 20 päivänä elokuuta 1948
Olycksfallspension kan ges till personer som har fått sin arbetsförmåga nedsatt med mer än 15 % till följd av ett olycksfall i arbetet eller en arbetssjukdom och som inte har rätt till invaliditetspension vid olycksfall.
Tapaturman johdosta maksettavaa eläkettä saa henkilö, jonka työkyky on alentunut yli 15prosenttia työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi ja joka ei ole oikeutettu tapaturman johdosta maksettavaan työkyvyttömyyseläkkeeseen.
Av ovan i 1 mom. avsedd arbetsgivare anställd arbetare ågånget olycksfall i arbete ersättes enligt denna lag ur statsmedel, med beaktande av stadgandena i 12 § 2 och 5 mom.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun työnantajan työntekijälle sattunut työtapaturma korvataan tämän lain mukaisesti valtion varoista. ottaen huomioon 12 §:n 2 ja 5 momentin säännökset.
fysikalisk undersöknings- eller behandlingsenhet på grund av yrkessjukdom eller olycksfall i arbete i avsikt att återställa eller upprätthålla arbetsförmågan, dock inte
kuntoutuslaitoksessa tai muussa fysikaalisessa tutkimus- tai hoitoyksikössä ammattitaudin tai työtapaturman johdosta työkyvyn palauttamiseksi tai säilyttämiseksi, ei kuitenkaan enempää kuin yhteensä 75

Tulokset: 26, Aika: 0.1452

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Olycksfall i arbetet" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää