PERSONALSTYRKA SUOMEKSI

Käännös personalstyrka vuonna Suomeksi

S Synonyymit

Tulokset: 22, Aika: 0.0885

Esimerkkejä Personalstyrka käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Företagets personalstyrka uppgick till 380 personer.
Henkilöstöä yhtiöllä oli 380.
I januari 2000 omfattade myndighetens personalstyrka 29 tillfälligt anställda och en extraanställd.
Vuoden 2000 tammikuussa virastossa työskenteli 29 väliaikaista toimihenkilöä sekä yksi ylimääräinen toimihenkilö.
I december 2000 omfattade myndighetens personalstyrka 27 tillfälligt anställda och fem extraanställda.
Vuoden 2000 joulukuussa virastossa työskenteli 27 väliaikaista toimihenkilöä sekä viisi muuta toimihenkilöä.
I vår personalstyrka är alla yrkeskunniga och utbildade inom sitt område.
Kaikki kouluttajamme ovat oman alansa asiantuntijoita ja kouluttamisen ammattilaisia.

Domstolens sedan år 1958 utvidgade behörighetmedförde dessutom en ökning av dess personalstyrka.
Lisäksi eyti:n toimivallan laajentuminen vuodesta 1958 alkaen lisäsi henkilökunnan määrää.
Inspektionerna måste också utföras av en utbildad och tillräckligt stor personalstyrka.
Lisäksi koulutetun ja riittävän suuren henkilökunnan pitää olla vastuussa tarkastusten tekemisestä.
Imogen här är en del av min personalstyrka.
Tämä imogen tässä on osa palvelusväkeäni.
Det är en intressant personalstyrka du har.
Teillähän on mielenkiintoinen työryhmä täällä.
Inga kameror. en liten personalstyrka. inga synbara vapen.
Ei kameroita, vähän henkilökuntaa, ei aseita näkyvillä.
I den personalplan styrelsen antog som en del av budgeten för 1998 angavs att rekrytering skulle ske upp till en personalstyrka av högst 184 personer.
Hallintoneuvoston hyväksyi vuoden 1998 talousarvioon sisältyvän henkilöstösuunnitelman, jossa kaavailtiin lisähenkilöstön hankkimista niin, että henkilöstön kokonaismääräksi tulisi 184 työntekijää.
Under 1998 har översättningscentrums personalstyrka ökat betydligt parallellt med den ökade verksamhetsvolymen och uppgår nu till 104 tjänstemän se bifogad personalöversikt och organisationsplan.
Vuoden 1998 kuluessa käännöskeskuksen henkilöstö lisääntyi huomattavasti toimintamme kasvun mukaisesti yhteensä 104 toimenhaltijaan ks. liitteinä olevat henkilöstötaulukko ja organisaatiokaavio.
Om ni går med på kommissionens begäran kommer de berörda generaldirektoraten att öka sin personalstyrka med endast 7 procent för att klara en ökning av anslag med 20 procent.
Mikäli suostutte komission vaatimuksiin, asianosaisten pääosastojen on lisättävä henkilöstöään ainoastaan 7 prosentilla pitääkseen määrärahoihin tehtävän 20 prosentin lisäyksen hallinnassaan.
Vi anser dock att större insatser borde ha gjorts för att undersöka om inte personalförstärkningarna kunde ha gjorts genom omprioriteringar inom kommissionens befintliga personalstyrka.
Mielestämme olisi pitänyt kuitenkin panostaa enemmän sen tutkimiseksi, eikö henkilöstöä olisi voinut vahvistaa tekemällä uudelleenjärjestelyjä komission nykyisessä henkilöstössä.
Därför är det absolut nödvändigt att undersöka om mycket små byråer med mycket liten personalstyrka kan vara effektiva och uppfylla budgetförordningens administrativa krav.
Siksi on ratkaisevan tärkeää tutkia, voivatko hyvin pienet erillisvirastot olla tehokkaita ja täyttää varainhoitoasetusten hallinnolliset vaatimukset hyvin pienellä henkilöstöllä.
Vi vet att man i vissa länder måste arbeta med en mycket stor personalstyrka och vi hoppas att kommissionen lägger fram en utförlig personalplanering även för delegationerna i mottagarländerna.
Tiedämme, että eri valtioissa täytyy olla suuri henkilöstöpanos ja toivomme, että komission puolelta annetaan selkeästi muotoiltu henkilöstösuunnitelma myös vastaanottajamaiden valtuuskunnille.
British technology group, t.ex., har bara en personalstyrka på 182 personer, en omsättning på 22 miljoner euro och en balansräkning på 32 miljoner euro.
Esimerkiksi british technology group työllistää ainoastaan 182 ihmistä ja sen liikevaihto on 22 miljoonaa euroa ja tase 32 miljoonaa euroa.
På chefsnivå, grad A2, har kommissionens kvinnliga personalstyrka fördubblats under 1996, eftersom den för närvarande har 15 kvinnliga direktörer, till följd av sju utnämningar/befordringar under året.
Johtotasolla, palkkaluokassaA2, komission naishenkilöstö kaksinkertaistui vuonna 1996, sillä vuoden aikana toteutettujen seitsemän nimityksen/ ylennyksen jälkeen siellä on nyt viisitoista naisjohtajaa.
Dessutom påminde han om att myndigheten under 1998 hade avsevärt utökat sin personalstyrka, trots att det inte alltid varit en enkel sak
Pääjohtaja muistutti myös, että vuoden 1998 aikana viraston henkilöstön määrä oli huomattavasti kasvanut siitäkin huolimatta, että eri jäsenvaltioista kuin
EG, vilket innebär ungefär 150 mål per år med en personalstyrka vid gemenskapsinstitutionerna på nära 35 000 personer.
niiden henkilöstön väliset riidat, mikä vastaa noin 150:tä asiaa vuodessa, kun yhteisöjen toimielinten palveluksessa on lähes 35_000 henkeä.
Fru ordförande! jag ansluter mig till de två föregående talarna, och jag skulle vilja påpeka att halva europaparlamentets personalstyrka inte har fått lov att komma till strasbourg den andra sessionsperioden i oktober.
Arvoisa puhemies, yhdyn kahteen edelliseen puhujaan ja haluaisin huomauttaa siitä, ettei puolen euroopan parlamentin henkilökunnasta sallittu tulla strasbourgiin tätä lokakuun toista istuntoviikkoa varten, koska näin säästetään hallintokuluja.
söka efter möjligheter till en s.k. omplacering av befintlig personalstyrka, inte utöka antalet anställda, och att koncentrera oss på
Suuntaviivojen toinen tärkeä näkökohta on sisäiset velvollisuudet, löytää mahdollisuuksia nykyisen henkilöstön uudelleenjärjestämiseksi, jotta henkilöstön määrää ei lisätä, ja keskittyä toimiin, joilla viitoitetaan tietä
Administration personalstyrkan inom enheten för administration motsvarar behoven med tanke på den efterfråge- styrda arbetsbelastningen på EMEA under
Hallinto hallintoyksikön henkilöstömäärä kuvastaa viraston kysynnän sanelemaa työmäärää vuosina 2001- 2002 sekä operationaalista toimintaa, joka johtuu ihmis- ja

Tulokset: 22, Aika: 0.0885

"Personalstyrka" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää