MIESTEN JA NAISTEN ENGLANNIKSI

Käännös miesten ja naisten vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 1798, Aika: 0.0543

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä Miesten Ja Naisten käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tasa-arvo miesten ja naisten välillä.
Equality between men and women.
Evoltra saattaa vahingoittaa miesten ja naisten sukuelimiä.
Evoltra may harm both male and female reproductive organs.
Työllisyys ammatin mukaan miesten ja naisten keskuudessa unionissa, 1992 ja 1994.
Employment by occupation among men and women in the union, 1992 and 1994.
Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen toteuttaminen ammatillisissa sosiaaliturvajärjestelmissä luxemburg.
Equal treatment for men and women in occupational social security schemes luxembourg.
Luulen don juanin tietävän BAR miesten ja naisten erot.
I think don juan knows the difference between males and females.
Vaikutusta miesten ja naisten hedelmällisyyteen ei ole tutkittu.
Effect on male and female fertility has not been studied.
Miesten ja naisten välillä ei näytä olevan farmakokineettistä eroa.
There is no apparent pharmacokinetic difference between males and females.
Olen keksinyt miesten ja naisten välisen eron.
Do you know the difference between man and woman? i discovered.
Siinä ero miesten ja naisten välillä.
That's a difference between men and women,
Valmiste saattaa heikentää miesten ja naisten hedelmällisyyttä sekä alkion ja sikiön kehitystä.
Palladia may impair male and female fertility and embryo/foetal development.
TEPADINA voi heikentää miesten ja naisten hedelmällisyyttä.
TEPADINA can impair male and female fertility.
Artikla 16: miesten ja naisten välinen tasaarvo sekä syrjimättömyys.
Article 16: equality between men and women and nondiscrimination.
Miesten ja naisten välillä ei havaittu merkitseviä farmakokineettisiä eroja.
No significant pharmacokinetic differences have been observed between males and females.
Eikö se ole kaikkien miesten ja naisten oikeus?
Well, isn't that the right of every man and woman?
Atsilsartaanin farmakokinetiikassa ei ole merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä.
Pharmacokinetics of azilsartan do not differ significantly between males and females.
Köyhyys on yksi ala, jossa miesten ja naisten välinen kuilu pysyy paikallaan.
Poverty is one area where gaps between men and women remain.
Haluamme tutkia, mitä miesten ja naisten välillä tapahtuu.
We explore what happens between man and woman.
Votubia saattaa vaikuttaa miesten ja naisten hedelmällisyyteen.
Votubia may affect male and female fertility.
Reslitsumabin farmakokinetiikassa ei ollut merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä.
The pharmacokinetics of reslizumab was not significantly different between males and females.
Niveltulehdus sairastuneille ovat miesten ja naisten, lapset ja aikuiset.
Arthritis sufferers include men and women, children and adults.
ZALTRAP voi vaikuttaa miesten ja naisten hedelmällisyyteen.
ZALTRAP may affect male and female fertility.
Saksagliptiinin farmakokinetiikassa ei havaittu kliinisesti merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä.
There were no clinically relevant differences observed in saxagliptin pharmacokinetics between males and females.
Joten tapahtui antiikin ajoista lähtien, ja oli ensimmäinen jakautuminen miesten ja naisten.
So happened since ancient times, and was the first distribution between men and women.
Olisittepa nähneet, kuinka miesten ja naisten päät kääntyivät.
You should have seen the swiveling heads, both male and female.
Hedelmällisessä iässä olevat naiset/ miesten ja naisten ehkäisy.
Women of childbearing potential/ contraception in males and females.
Miesten ja naisten väliset säännöt ovat sellaisia, tai pitäisi olla.
Because those are the rules between grown-up men and women, or should be.
PURKAMINEN aseta tasoitus miesten ja naisten välillä lukko.
DISASSEMBLY insert putty knife between male and female lock.
Miesten ja naisten välillä ei havaittu kliinisesti merkityksellisiä eroja.
No clinically significant differences were observed between men and women.
Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi/ miesten ja naisten ehkäisy.
Women of childbearing potential/ contraception in males and females.
Miesten ja naisten ja suvunjatkamiskyky sekä raskauden ehkäisy.
Male and female fertility and contraception.

Tulokset: 1798, Aika: 0.0543

SYNONYYMIT

S Synonyymit "miesten ja naisten"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää