ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ ENGLANNIKSI

Käännös on erittäin tärkeää vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 2016, Aika: 0.1438

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä On Erittäin Tärkeää käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Zathras, tämä on erittäin tärkeää.
Zathras, this is very important.
Se on erittäin tärkeää, ja panen merkille arvoisan jäsenen huolestumisen.
It is extremely important and i recognise the concern of the honourable member.
Hallitsemaan kehonsa on erittäin tärkeää voittaa, sinä vastaamaan tähän haasteeseen?
Controlling our body is very important to win, will you meet this challenge?
MMORPG online-pelejä on erittäin tärkeää backstory, yhteisö ja luonteen kehittymisen.
In the MMORPG online games is very important backstory, community and character development.
Yhteinen politiikka on erittäin tärkeää tällä alalla esimerkiksi darfurin tapauksessa.
Policy is extremely important in this field, for example in the case of darfur.
Tehokas viestintä on erittäin tärkeää, jos eurooppa haluaa sovittaa yhteen kansojensa pyrkimykset.
Effective communication is essential if europe is to match people's aspirations.
Tämä on erittäin tärkeää lainsäädäntöä.
This is extremely important legislation.
Lopuksi toteaisin, että on erittäin tärkeää ottaa mukaan sosiaalisia toimenpiteitä ja farmakologisia korvaustoimenpiteitä.
Finally, it is essential to integrate social measures and pharmacological substitution measures.
Tämä on erittäin tärkeää, jos haluamme todellakin selvittää ongelman.
This is vital if we are to really straighten out this issue.
Hyvä ruoka on erittäin tärkeää.
Good food is very important.
Energian säästäminen on erittäin tärkeää kaikissa vaiheissa.
Energy saving is crucial at all stages.
Kansainvälinen yhteistyö on erittäin tärkeää markkinoiden uskottavuuden takaamiseksi ja palauttamiseksi.
International cooperation is essential to ensure and restore the credibility of the markets.
Tuo on erittäin tärkeää osana parlamentin kiinteistöpolitiikkaa koskevaa lähestymistapaa.
That is extremely important as part of Parliament's approach to property policy.
Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on erittäin tärkeää myös toiminnan, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.
Dialogue with customers is vital when developing operations, products and services.
TILAA miehillä seksi on erittäin tärkeää.
Order for men, sex is very important.
Olen täysin samaa mieltä siitä, että on erittäin tärkeää ylläpitää ennalta varautumisen periaatetta.
I fully agree that it is essential to uphold the precautionary principle.
Tiedon ja opetussisältöjen laatu on erittäin tärkeää.
The quality of the information provided and content of the education is of the utmost importance.
Hyvä ryhti on erittäin tärkeää, vaikka olet levossa.
A good posture is crucial even when you are resting.
Nopein mahdollinen kuivuminen on erittäin tärkeää- ELHO TR pöyhimillä se onnistuu!
The fastest possible drying is very important and the ELHO TR 300 provides it!
Maalin kehittämisen kannalta yhteistyön toimivuus testiasiakkaan kanssa on erittäin tärkeää.
For paint development, the functionality of cooperation with a test customer is extremely important.
Poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen vapaampi toiminta on erittäin tärkeää demokratian kannalta.
Greater freedom for the running of political parties and non-governmental organisations is vital for democracy.
Siksi tulosten vertailtavuus on erittäin tärkeää.
Therefore, comparability of the results is crucial.
Kidutuksen vastaiseen yleissopimukseen liitetyn pöytäkirjan ratifiointi on erittäin tärkeää.
The ratification of the protocol to the convention against torture is vital.
Sähköinen liiketoiminta on erittäin tärkeää yrityksille ja julkiselle sektorille.
For business and the public sector, electronic business is of great importance.
Sanoitte, että on erittäin tärkeää, että yhdysvallat tekee tarjouksen.
You said that it is very important that the US make an offer.
Tietenkin, kuten edellä mainittiin, turvallisuus on erittäin tärkeää.
Of course, as mentioned above, security is extremely important.
Koko prosessissa ruuviliitosten turvallisuus on erittäin tärkeää.
Throughout the whole process, bolt security is vital.
Päästöjä tarkasteltaessa on erittäin tärkeää määritellä niiden lähde.
It is vitally important, when we look at emissions, to see where they take place.
Tämä on erittäin tärkeää, koska pääomamarkkinat ovat globaalisti yhteydessä toisiinsa.
This is crucial because capital markets today are globally interconnected.
Tasapainoinen aluekehitys on erittäin tärkeää.
Balanced regional development is very important.

Tulokset: 2016, Aika: 0.1438

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää