ON HYVIN TÄRKEÄ ENGLANNIKSI

Käännös on hyvin tärkeä vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 455, Aika: 0.092

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä On Hyvin Tärkeä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Laaduntarkkailu on hyvin tärkeä asia.
Quality control is very important.
Meillä on hyvin tärkeä ilmoitus.
We have a very important announcement.
Tämän vuoden prosessi on hyvin tärkeä.
This year's process is very important.
Eu:n toimielimillä on hyvin tärkeä tehtävä pyrittäessä varmistamaan tulevaa kasvua.
The EU institutions have a very important part to play in ensuring future growth.
Talousarviotoimeksianto on hyvin tärkeä.
The budgetary commission is extremely important.
Huominen kohtaus on hyvin tärkeä,
The scene tomorrow is very important,
Tämä lainsäädäntöluonnos on hyvin tärkeä tällaisten tapausten käsittelyssä.
This draft piece of legislation is of great importance in terms of dealing with cases such as these.
Sinulla on hyvin tärkeä rooli tässä.
You have a very important role in this.
Silti kompromissiteksti on hyvin tärkeä.
Yet the compromise is extremely important.
Paul vitti on hyvin tärkeä tälle perheelle.
Paul vitti is very important to this family.
Arvoisa puhemies, tampereen eurooppa-neuvosto on hyvin tärkeä.
The tampere council is extremely important, madam president.
Siksi sen rooli on hyvin tärkeä.
Therefore, its role is of great importance.
Kumppanuutemme heidän kanssaan on hyvin tärkeä.
Our partnership with them is very important.
Minulla on hyvin tärkeä tehtävä.
Tällainen uhka on hyvin tärkeä sulkea pois yksiselitteisellä viestillä.
An unequivocal message is essential to hold off these threats.
Minulla on hyvin tärkeä tapaaminen merirosvon kanssa.
I have gotta go, i have a very important appointment with a pirate.
( EN) eu:n tieliikennealan sosiaalilainsäädäntö on hyvin tärkeä asia.
The EU's social legislation in the area of road transport is of great importance.
Esimerkiksi eurooppalainen tietojärjestelmä on hyvin tärkeä yhteisön kuljetusalalle.
A european information system, for example, is of major importance to the european transport sector.
Max, asiakaspalaute on hyvin tärkeä toimi bisneksessä.
Max, feedback from customers is very important business tool.
Hoemme jatkuvasti, että koheesiopolitiikka on hyvin tärkeä euroopan unionin dynamiikan kannalta.
We go on repeating that cohesion policy is essential to Europe's overall dynamism.
Totean lopuksi, että huomenna toimitettava äänestys on hyvin tärkeä.
I will conclude by saying that tomorrow's vote is essential.
Tämä on hyvin tärkeä asia kriisitilanteiden kannalta.
This is very important in crisis situations.
Tämä työ on hyvin tärkeä minulle.
This job is really important to me right now.
Minulla on hyvin tärkeä viesti james r hoffalle.
I have a very important message for james r hoffa.
Kosovon kysymys on hyvin tärkeä.
The kosovo issue is very important.
Tämä laatikko on hyvin tärkeä.
Now, see, this box is really important.
Minulla on hyvin tärkeä viesti.
James, i have a very important message.
Tämä on hyvin tärkeä tilaisuus.
Guys, this is a very special occasion.
Vanhempainyhdistyksillä on hyvin tärkeä tehtävä yhteiskunnan ja koulun yhteistoiminnassa.
Parents' associations have a very important part to play in school society.
Muistattehan, että tänään on hyvin tärkeä päivä.
And you will remember that today is a very special day.

Tulokset: 455, Aika: 0.092

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää