ON TÄLLÄ HETKELLÄ ENGLANNIKSI

Käännös on tällä hetkellä vuonna Englanniksi

S Synonyymit

Tulokset: 1272, Aika: 0.0721

Suomi-englanti sanakirjassa

Esimerkkejä On Tällä Hetkellä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Se on tällä hetkellä luokiteltu jälkeen novaku djokovicu ja jälkeen rafael nadalu.
It is currently classified after novaku djokovicu and after raphael nadalu.
Sijoittui kolmanneksi atlantic division, montreal on tällä hetkellä 83 pistettä 71 pelejä.
Ranked third in the atlantic division, montreal currently has 83 points in 71 games.
Burrows on tällä hetkellä komennuksella USS majesticilla.
Burrows is currently stationed on the USS majestic.
Tietokannassa on tällä hetkellä 348 kustantajan ja yli 6_000 multimediatuotteen tiedot.
This base currently has 348 publishers and over 6 000 multimedia products.
Maailmamme on tällä hetkellä täynnä jännitteitä ja epäluuloja.
Our world at the moment is full of tensions and suspicions.
E-plus on tällä hetkellä koninklijke KPN nv:n ja yhdysvaltalaisen bellsouth corporationin yhteisessä määräysvallassa.
E-plus is currently jointly controlled by koninklijke KPN NV and us-based bellsouth corporation.
Neuvostossa on tällä hetkellä 27 jäsentä.
The council currently has 27 members.
Tämä on tällä hetkellä taloudellinen ja poliittinen välttämättömyys.
It is now an economic and political imperative.
Voimakkaimmin kasvava alue on tällä hetkellä kauko-itä- etenkin kiina.
The fastest growing area at the moment is the far east, in particular china.
FBI agentti jack franklin on tällä hetkellä paossa.
FBI agent jack franklin is currently a fugitive.
Se on tällä hetkellä luokiteltu jälkeen novaku djokovicu ja jälkeen rafael nadalu.
It is currently classified after novaku djokovicu and after raphael nadalu.
Vierailu gazassa on tällä hetkellä todella vaikuttava kokemus.
Visiting gaza at the moment is a truly significant experience.
Tšekillä on tällä hetkellä suurin täytäntöönpanovaje( 2 prosenttia).
The czech republic currently has the highest transposition deficit(2%).
Lentoaseman kohtalo on tällä hetkellä epävarma.
The fate of the airport is at present uncertain.
Viron vaihtotase on tällä hetkellä alijäämäinen, ja alijäämän arvioidaan kasvavan.
Estonia's current account is now in deficit and this is set to widen.
Alusten omistajien oikeus rajoittaa korvausvelvollisuuttaan on tällä hetkellä käytännössä kiistämätön.
The right of the shipowner to limit his liability is at present practically unbreakable.
Euroopan unionilla on tällä hetkellä neljä perussopimusta.
The european union currently has four treaties.
Victor on tällä hetkellä epäilty tutkimuksessamme.
Victor is now a suspect in our investigation.
Se on tällä hetkellä aika ajaa maastossa buginen.
It is presently time to drive a rough terrain buggy.
Ongelmana on tällä hetkellä toimintakyvyn puute.
The problem at the moment is the lack of ability to act.
Dachsteinin pääomistaja on tällä hetkellä itävaltalainen sijoitusyhtiö austro holding.
The main shareholder of dachstein is currently the austrian investment company austro holding.
Se on tällä hetkellä minun pääni.
It is presently my head, o'neill.
Tilanne on tällä hetkellä täysin päinvastainen.
The situation today is completely the opposite.
Venäjä on tällä hetkellä niin rikas, että se pystyy ostamaan energiainfrastruktuuria koko euroopasta.
Russia is now wealthy enough to buy up energy infrastructure throughout europe.
Tanska on tällä hetkellä ainoa ERMii:een osallistuva maa.
Denmark is currently the only country in ERM II.
Vaihtoehtoisen lääketieteen ala on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen ja tunneherkkä aihe.
The sphere of non-conventional medicine is at present a highly topical and emotive one.
Varautumisrahaston tase on tällä hetkellä noin 2,5 miljardia euroa.
The fund currently has a balance of about EUR 2.
Kohtauksessasi on tällä hetkellä kamera, valo ja kuutio.
In your scene at the moment is a camera, a light and a cube.
Peter, kuinka monta työtöntä maassamme on tällä hetkellä?
Peter, how many unemployed do we have at the moment?
Hallituksen mukaan jatkotutkimus on tällä hetkellä käynnissä.
It adds that a follow-up study is presently being carried out.

Tulokset: 1272, Aika: 0.0721

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT

Suomi - Englanti

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Lisää 

Englanti - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää