ÄÄNESTYSTÄ RUOTSIKSI

Käännös äänestystä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 843, Aika: 0.1319

Esimerkkejä Äänestystä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Toinen koski äänestystä matkustajille maksettavia korvauksia koskevista päätöslauselmaesityksistä.
Den andra gällde omröstningen om resolutionsförslag om ersättning till passagerare.
Ennen äänestystä eldr-ryhmän tarkistuksesta 16.
Före omröstningen om ändringsförslag 16 från eldr-gruppen.
Tiedän. silti en voi aina järjestää äänestystä.
Men vi kan inte rösta varje gång ett beslut ska fattas.
Ennen egyptiä koskevaa äänestystä.
Före omröstningen om egypten.

Päätöslauselma hyväksyttiin ilman äänestystä, ja kaikki eu:n jäsenvaltiot tukivat sitä.
Resolutionen antogs utan omröstning och alla eu:s medlemsstater varmedförslagsställare.
Tarvitsemme äänestystä, emme marssimista.
Vi vill rösta, inte marschera. det vet du.
Ennen äänestystä tarkistuksesta 38.
Före omröstningen av ändringsförslag 38.
Jos äänestystä pyydetään, on se toimitettava avoimena.
Påyrkas omröstning, skall den vara öppen.
Kysyn parlamentin jäsen pirkeriltä: toivotte tietysti äänestystä tänä iltana.
Jag skall fråga pirker: ni vill naturligtvis rösta i kväll?
Meillä on nyt 200 äänestystä täksi päiväksi ja 300 äänestystä huomiseksi.
Vi har 200 omröstningar för i dag och 300 för i morgon.
Lisäksi he pyytävät äänestystä asiaa koskevasta päätöslauselmasta.
Vidare begär de omröstning om en resolution i denna fråga.
On dramaattista kuunnella äänestystä.
Vad dramatiskt att höra alla rösta.
Mielestäni olisi siten johdonmukaista, että toimittaisitte kaksi peräkkäistä äänestystä.
Jag tror alltså att det skulle vara logiskt att genomföra två omröstningar efter varandra.
EN en kannattanut kahta taannoista äänestystä istuntokalenterista vuodeksi 2003.
EN jag var emot de två senaste slutna omröstningarna om sammanträdeskalendern för 2003.
Ennen ensimmäistä ehdotusta koskevaa lopullista äänestystä.
Före den slutliga omröstningen om det första förslaget.
Ennen johtokunnan äänestystä?
Innan styrelsen röstar?- ja.
Parlamentti päätti jatkaa äänestystä.
Kammaren beslutade att fortsätta omröstningarna.
Tämä edellyttää kahta erillistä äänestystä.
Det krävs två separata omröstningar här.
Toista äänestystä pyydetty.
En till omröstning har begärts.
Ennen toista ehdotusta koskevaa lopullista äänestystä.
Före den slutliga omröstningen om det andra förslaget.
Ei äänestystä.
Ehdottaisin siis ensinnäkin, että äänestystä ei toimiteta nyt.
Jag föreslår alltså för det första att man inte röstar om det.
Se täytyy esittää äänestystä edeltävänä iltana.
Den måste göras kvällen före omröstningarna.
Ennen ugandan lapsisotilaita koskevaa äänestystä.
Före omröstningen om barnsoldater i uganda.
Toivotamme esittelijälle ja parlamentille erittäin rakentavaa keskustelua ja menestyksekästä äänestystä huomenna.
Vi vill önska föredraganden och parlamentet en mycket konstruktiv debatt och en lyckad omröstning i morgon.
Äänestystä on siirretty yhä pidemmälle ja pidemmälle.
Omröstningarna har skjutits upp allt längre perioder.
Virallinen sääntömuutos vaati kaksi äänestystä.
Beslutet krävde ändå två omröstningar.
Ennen äänestystä.
Före omröstningen.
Siksi esitimme ehdotuksia täysistunnon äänestystä varten.
Därför lade vi fram våra förslag till omröstning i kammaren.
Toivon, että hän tarkoitti tällä kansanäänestyksiä eikä kansallisten parlamenttien äänestystä.
Jag hoppas att han menade folkomröstningar, snarare än omröstningar i de nationella parlamenten.

Tulokset: 843, Aika: 0.1319

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää