AINAKIN RUOTSIKSI

Käännös ainakin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 8419, Aika: 0.1812

Esimerkkejä Ainakin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Itsekin tunsin heistä ainakin puolet.
Jag själv kände åtminstone hälften av dem.
Tohtori nabarron mukaan YK tarvitsisi ainakin 175 miljoonaa dollaria tehokasta ohjelmaa varten.
Enligt doktor nabarro skulle FN behöva minst 175 miljoner us-dollar för ett effektivt program.
Paratiisin paperit paljastavat ainakin yli 120 kansainvälisen poliitikon salaisia yhteyksiä veroparatiiseissa oleviin yhtiöihin.
Paradisdokumenten avslöjar åtminstone 120 internationella politikers hemliga kopplingar till bolag i skatteparadisen.
Me vaadimme vertailtavuutta ainakin yhtenäismarkkinoilla.
Vi kräver jämförbarhet, åtminstone inom den inre marknaden.

Syödä ruokasalissa ainakin kerran, et usko palvelua.
Äter i matsalen minst en gång, du tror inte att tjänsten.
Edellytyksiä ainakin olisi tuohon.
Förutsättningarna finns i alla fall där.
Ainakin se mitä kerroit minulle.
Det var iallafall, vad du sa till mig.
Tämä on ainakin ryhmäni näkemys.
Det är i alla fall min grupps synpunkt.
Kiireellisiä toimia tarvitaan ainakin näillä kahdella osa-alueella.
Vi behöver skyndsamma åtgärder åtminstone inom dessa båda områden.
Syö kalaa ainakin kaksi kertaa viikossa.
Ät fisk minst två gånger i veckan.
Kokeile ainakin näitä terveyssovelluksia.
Undersökte allt för hälso-applikationer.
Varmasti ainakin vierailulle.
På besök i alla fall.
Ota lääkeannoksesi ainakin tuntia ennen tai kaksi tuntia jälkeen aterian.
Ta din suspension minst en timme före, eller två timmar efter måltid.
Ainakin joey palasi hengissä.
Joey kom iallafall hem i livet.
Ainakin marco bjurström oli nähnyt tekstin, sillä hän otti henkilökohtaisesti yhteyttä ohanween.
Åtminstone marco bjurström hade sett texten, för han tog personlig kontakt med ohanwe.
On osoitettu, että vuoden 1918 espanjantautipandemian aikana tauti vaati ainakin 20 miljoonaa uhria.
Det har bevisats att under spanska sjukan-pandemin 1918 krävdes åtminstone 20 miljoner offer.
Kerro ainakin nimesi.
Säg åtminstonde ditt namn.
Mielestäni kiireisin ja tärkein- ainakin kiireisin- asia ovat rahoitusnäkymät.
Det viktigaste, och framför allt det mest brådskande, är enligt min mening budgetplanen.
Ainakin tiedät kenen se on.
Du vet iallafall vem det är.
Ainakin kaksi voisi siis puhua sitä vastaan.
Då skulle minst två kunna tala mot det.
Tai ainakin osan siitä.
Eller i alla fall en del av den.
Tässä ainakin neljä ajatusta.
Här är sex idéer.
Ainakin monet tiedemiehet uskovat siihen.
Många forskare tror i alla fall det.
Miten vain. on se ainakin alku.
Det är trots allt en början.
Ainakin voivat puolustaa itseään.
De kan åtminstonde försvara sig!
Muut, joissa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta 4412 14_00 MTQ.
Andra, med minst ett yttre skikt av lövträ 4412 14 00 MTQ.
Oikeussuojakeinoista on annettava ainakin seuraavat tiedot.
Åtminstone följande uppgifter skall ges om rättsmedel.
Ainakin ideasi auttaa enemmän kuin julia.
Din idé gör iallafall mer än julias.
Ainakin iso-britannian tähtitieteellisiin puntamääriin noussut viimeisin umts-huutokauppa panee hälytyskellot soimaan.
Åtminstone storbritanniens senaste ums-auktion, där priserna steg till astronomiska pundbelopp, får alarmklockorna att ringa.
Liberaali lehdistö on julkaissut ainakin 18_000 loukkaavaa artikkelia viimeisten kahdeksan vuoden aikana.
Den liberala pressen har tryckt minst 18 000 kränkande artiklar under de senaste åtta åren.

Tulokset: 8419, Aika: 0.1812

"Ainakin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää