ALAINEN RUOTSIKSI

Käännös alainen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 168, Aika: 0.1256

Esimerkkejä Alainen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Koulu on kouluhallituksen ja asianomaisen lääninhallituksen valvonnan ja tarkastuksen alainen.
Skolan är underställd skolstyrelsens och respektive länsstyrelses tillsyn och inspektion.
Toimitsija on tehtävässään lääninhallituksen valvonnan alainen.
Sysslomannen är i sin verksamhet underställd länsstyrelsens tillsyn.
Esimerkiksi maahanmuuttovirasto on sisäasiainministeriön alainen virasto.
Till exempel är migrationsverket ett ämbetsverk som lyder under inrikesministeriet.
Säätiö on oikeusministeriön valvonnan alainen.
Stiftelse är underkastad justitieministeriets kontroll.

Valtion varoilla perustetaan maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, joka on välittömästi maatalousministeriön alainen.
Med statsmedel grundas en lantbruksekonomisk forskningsanstalt, vilken direkt är underställd lantbruksministeriet.
Samalla on säädettävä, minkä hovioikeuden alainen sotaoikeus on.
Samtidigt skall det stadgas om vilken hovrätt krigsrätten lyder under.
Yksityinen koulu on kouluhallituksen ja asianomaisen lääninhallituksen valvonnan ja tarkastuksen alainen.
Privat skola är underkastad skolstyrelsens och vederbörande länsstyrelses tillsyn och inspektion.
Olen lojaali alainen.
Jag är en lojal underordnad, borgmästaren.
Ammattikasvatushallitus on opetusministeriön alainen keskusvirasto.
Yrkesutbildningsstyrelsen är ett centralt ämbetsverk som lyder under undervisningsministeriet.
Korkeakoulu on opetusministeriön alainen.
Högskolan är underställd undervisningsministeriet.
Hallinnollisesti puolustusvoimat on puolustusministeriön alainen.
I administrativt avseende är försvarsmakten underställd försvarsministeriet.
Asiakirja, joka tämän lain mukaan on leimaveron alainen, on varustettava leimamerkeillä.
Handling, som enligt denna lag är underkastad stämpelskatt, skall beläggas med stämpelmärken.
Tällaisen verotuksen alainen tulo on suomessa verovapaata.
Inkomst som omfattas av en sådan beskattning är skattefri i finland.
Tutkimuskeskus on opetusministeriön alainen.
Forskningscentralen är underställd undervisningsministeriet.
Asiakirja, joka tämän lain mukaan on leimaveron alainen, varustettakoon leimamerkeillä.
Handling, som enligt denna lag är underkastad stämpelskatt, skall beläggas med stämpelmärken.
Ja sinä pattyn alainen.
Du jobbar för patty.
Viljelijän hakeutuessa työvoimatoimikunnan kortistoon katsotaan sopimuksen alainen peltoala normaalilla tavalla viljellyksi.
Söker sig odlare till arbetskraftskommissionens register, anses avtal underkastad åkerareal vara odlad på normalt sätt.
Tämä paratiisin nebadonin-suurlähettiläs ei ole paikallisuniversumin hallituksen päätäntävallan alainen.
Denna paradisets ambassadör i nebadon är inte underställd lokaluniversumstyrets beslutanderätt.
Ai niin. olet poikani alainen.
Du är flatan som jobbar för min son.
Talousneuvosto on valtioneuvoston kanslian alainen.
Ekonomiska rådet är underställt statsrådets kansli.
Kaupungissa, jossa on raastuvanoikeus, on oikeusministeriön alainen kaupunginviskaalinvirasto.
I stad med rådstuvurätt finns ett justitieministeriet underställt stadsfiskalsämbete.
Hän ei tykännyt olla sotarikollisen alainen.
Han vägrade jobba för krigsförbrytare.
Pankin henkilöstö on puheenjohtajan alainen.
Bankens anställda skall lyda under ordföranden.
Maaseuduksi luetaan tässä asetuksessa maalaisoikeuden alainen kaupunkikin.
Till landet hänföres i denna förordning jämväl stad, lydande under landsrätt.
Paitsi eräs alainen kyllä tiesi.
En till visste det. en underordnad.
Palaa alkuun vienti tämä sopimus on voimassa olevien viennin sääntelyä koskevien lakien alainen.
Tillbaka till början export avtalet omfattas av tillämpliga lagar för exportkontroll.
Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueelle.
Det område som omfattas av trafikförbudet anges på den bifogade kartan.
Liikkumisrajoituksen alainen alue on vahvistettu karttaliitteessä osoitetulle alueella.
Det område som omfattas av trafikförbudet anges på den bifogade kartan.
Ensimmäinen yhteispäätösmenettelyn alainen ehdotus kattaa sopimusvelvoitteisiin ja sopimukseen kuulumattomiin velvoitteisiin sovellettavan lain.
Det första förslaget omfattas av medbeslutandeförfarandet och behandlar tillämplig lag i avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser.

Tulokset: 168, Aika: 0.1256

"Alainen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää